algemene voorwaarden banner

Algemene voorwaarden

[ez-toc]

Algemene Voorwaarden

Ook ik ontkom niet aan de beruchte “kleine lettertjes”. Mijn voorwaarden hebben als doel de zakelijke relatie tussen u en mij bindend en fair te regelen. Aan de basis van een bestelling en een overeenkomst liggen daarom altijd de volgende Algemene Voorwaarden van Birds4You. Door een bestelling te plaatsen erkent en bevestigt u dat u hiervan kennis hebt genomen en er rekening mee hebt gehouden. U kunt de voorwaarden hier lezen en indien nodig afdrukken.

Op de zakelijke relatie tussen Birds4You, hier handelend onder de naam Birds4You.nl, en de besteller zijn uitsluitend de hierna volgende Algemene Voorwaarden van toepassing, in de versie die op het tijdstip van de bestelling gold. Birds4You erkent geen afwijkende voorwaarden van de besteller, tenzij Birds4You uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid hiervan heeft ingestemd.

Algemene Voorwaarden van Birds4You

Algemene bepalingen

1. Welke prestaties lever ik

1.1 Ik geef natuur- / vogelexcursies (hierna te noemen excursie) op uw verzoek (maatwerk) of u neemt deel aan een door mij aangeboden excursie. Aanvangstijden en duur van een excursie staan bij het aanbod en kunnen variëren. De duur en eindtijden zijn indicatief omdat niet vooraf exact te voorspellen is wat het tempo tijdens een excursie is. Dit is ook afhankelijk van de deelnemer(s) en eventuele verkeersituaties. De excursies kunnen gereserveerd worden via de website van Birds4You.nl, via de mail of telefonisch.

1.2. Op uw verzoek voer ik via de op Birds4You.nl daarvoor ter beschikking gestelde foto’s de volgende prestaties uit: van het door u op Birds4You.nl geselecteerde digitale (foto)ontwerp laat ik voor u fysieke afdrukken en prints vervaardigen, dus op een dragermateriaal gereproduceerde digitale data, met optioneel inlijsting of laminering, bijvoorbeeld voor eigen gebruik of voor wederverkoop.

1.3. U kunt op Birds4You.nl Cadeaubonnen kopen met een door u te selecteren waarde en naar uw wens gepersonaliseerd. Deze zijn te verzilveren binnen Birds4You.nl en voornamelijk maar niet uitsluitend te gebruiken voor het reserveren van een excursie.

1.4. Werken die ik aanbied via mijn shop bij werkaandemuur.nl vallen buiten deze algemene voorwaarden, voor deze werken gelden de voorwaarden van Werk aan de muur.

2. Hoe verloopt het proces?

2.1. De weergave van de producten en excursies in de webshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online-catalogus. Door het bestelproces geheel te doorlopen bestelt u bindend de goederen uit uw winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt direct op het indienen van de bestelling en vormt nog geen acceptatie van de overeenkomst. Ik kan uw bestelling aannemen door het versturen van een opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de producten. De levertijd van de producten kan afhankelijk van de producent variëren. Ten aanzien van producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de verzendingspapieren zijn vermeld, komt geen koopovereenkomst tot stand. Voor de levering worden mogelijk verzendkosten berekend. De hoogte van de verzendkosten zal ik bij de bestelling vermelden. Als bij verzending naar landen buiten de EU belastingen, invoerrechten of leges geheven worden, dan dient u deze te dragen. Tenzij anders vermeld verstuurt Birds4You alle geprinte producten binnen 5 werkdagen na opdracht. De daadwerkelijke levertijd is afhankelijk van het land en de verzendmethode. Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht.

2.2. Mijn standaard-levertermijnen zijn niet bindend. Gevolgschaden kunnen niet worden geclaimd. Ik behoudt mij het recht van deelleveringen voor.

2.3. Ik wijs erop, dat voor art. 1.2 van de overeenkomst het recht om uw opdracht te herroepen is uitgesloten, aangezien de vervaardigde producten volgens uw opgave individueel worden vervaardigd en op uw persoonlijke wensen worden toegesneden. Zie voor meer details onder Herroepingsrecht.

3. Welke vergoeding krijg ik?

De vergoeding voor mijn prestaties volgens art. 1.1 t/m art. 1.3 van deze AV komt voort uit de op dat moment geldende prijslijst, die te zien is op Birds4You.nl of een Birds4You vertegenwoordigende producent en die ik in het kader van het bestelproces specificeer. Ik behoud mij te allen tijde het recht voor de prijslijst voor toekomstige bestellingen zonder speciale mededeling te wijzigen.

4. Hoe vindt de afrekening plaats?

4.1. De koopprijs – te vermeerderen met de vermelde verzendkosten – dient te worden voldaan door betalen d.m.v. een door Birds4You aangeboden betaalwijze. Dit kan ook bestaan uit betalingen t.n.v. Birds4You in een Birds4You vertegenwoordigende producent, leverancier of betaling provider.

4.2. De betaling geschiedt altijd ten gunste van Birds4You. Als het bij een aanbod om een beeld van een door ons vertegenwoordigde derde gaat, zal Birds4You de betaling naar rato doorsturen aan de rechthebbende.

4.3. Indien op de rekening van de besteller niet voldoende geld blijkt te staan of als de besteller ten onrechte protest aantekent tegen de machtiging, dan kan Birds4You verwerkingskosten ten bedrage van 9 € van de besteller vragen.

4.4. Verzuimt de besteller te betalen, dan is Birds4You gerechtigd, rente wegens late betaling te vorderen ter hoogte van 6% boven de op dat moment als laatste door de Europese Centrale Bank bekendgemaakt basisrente op jaarbasis in rekening te brengen, als ook een vast bedrag van 7,50 € per maning met uitzondering van de eerste maning. Indien Birds4You door het verzuim aantoonbaar een hogere schade heeft geleden, is Birds4You gerechtigd deze te verhalen. De besteller kan in de bovenstaande aantonen, dat Birds4You in het geheel geen schade heeft geleden, of dat deze lager is dan de bovenstaande vaste bedragen.

5. Eigendomsvoorbehoud.

De uitgevoerde werken en producten blijven tot de volledige betaling mijn eigendom.

6. Uitvoering van uw opdracht en rechten van derden.

Birds4You heeft de rechten op de te bestellen werken of vertegenwoordigt een eventueel rechthebbende derde. Ik ga ervan uit dat u de vereiste rechten op de door u bestelde werken hebt, in het geval ik een opdracht van u ontvang om uw eigen werk te laten afdrukken.

7. Hoe dient u uw gegevens te beschermen?

Indien van toepassing. U bent verplicht om voordat u mij uw opdracht verzendt, een back-up van de gebruikte gegevens (foto’s, afbeeldingen, ontwerpen etc.) te maken. Voldoet u niet aan deze verplichting en ontstaat in het kader van deze opdracht schade, dan ben ik niet aansprakelijk voor enige schade die had kunnen worden voorkomen door aan bovenstaande verplichting van het maken van een back-up te voldoen.

8. Hoe kunt u reclameren over mijn onder artikel 1.2. vallende prestatie?

8.1. Als u koopman bent, dient u de uitgevoerde werken na levering onverwijld in het kader van de correcte werkwijze te inspecteren en eventueel onverwijld schriftelijk een klacht bij mij in te dienen.

8.2. In alle andere gevallen is bij vaak voorkomende gebreken reclame alleen binnen een week toegestaan. Voor de berekening van de termijn zijn het tijdstip van levering en de dag van ontvangst van de reclame bepalend.

8.3. Bij reclames dient u mij alle bij de opdracht behorende stukken ter beschikking te stellen indien door mij verzocht. Doet u dit niet, dan kan ik geen directe controle en verwerking van de reclame garanderen.

8.4. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven u niet het recht te reclameren over de gehele levering, tenzij u aannemelijk kunt maken dat een deellevering voor u niet interessant is.

8.5. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is, verstrekking van een gelijkwaardig product.

9. Welke garantie geef ik op onder artikel 1.2. vallende producten?

9.1. Ik doe mijn best om geprinte producten conform wens van de klant af te (laten) drukken. Reclamaties dienen binnen een week na levering van de door de klant verstrekte opdracht kenbaar gemaakt te worden.

9.2. Bij terechte reclames hebben ik het recht binnen een passende termijn het product naar mijn keus opnieuw te vervaardigen of bij te werken. Lukt het niet om het opnieuw te vervaardigen of bij te werken, dan kunt u de overeenkomst annuleren of verlaging van de vergoeding eisen.

9.3. De in de basismaterialen en productieprocessen gebruikte papieren, kleurstoffen, chemicaliën en andere materialen kunnen, net als andere kleurstoffen, met de tijd veranderen, deels zelfs van de ene productiegang op de volgende. Bij dergelijke voor deze producten en in de branche gebruikelijke varianties bestaat geen vervangingsplicht. Deze treden vooral in de loop op door hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid – of sterke schommelingen hiervan – en zonlicht. Maar ook door (af)wassen of buitengebruik bij kleding of gebruiksartikelen.

9.4. Afwijking kleuren, compositie, scherpte en helderheid van de producten. De op de website Birds4You.nl getoonde werken geven een indicatie voor het eindresultaat. Het uiteindelijke resultaat kan afwijken van het op het beeldscherm van de klant getoonde werk. Dit is niet te voorkomen omdat elk beeldscherm een andere instelling heeft en daarmee een afwijking in helderheid, resolutie en kleuren, afhankelijk van de keuze en voorkeuren van de klant. De compositie kan afwijken omdat bij de verschillende producten de “bleed” verschilt. De bleed is het gedeelte van het werk dat afgesneden of omgevouwen wordt. Dit is voornamelijk maar niet alleen het geval bij canvas afdrukken, deze hebben een bleed van 3 cm ongeacht het formaat. De meeste werken zijn op verschillende drager materialen te bestellen met elk een eigen bleed. Bij dergelijke voor deze producten en in de branche gebruikelijke varianties bestaat geen vervangingsplicht.

9.5. De geleverde producten zijn bedoeld voor normaal huiselijk gebruik.

10. Hoe en met wie komt de overeenkomst tot stand?

10.1. De op Birds4You.nl aangeboden producten, diensten en beelden worden namens en voor rekening van Birds4You, aangeboden tenzij anders vermeld. Dit wordt ook op de aanbodpagina’s en in het verloop van het bestelproces duidelijk gemaakt.

10.2. De weergave van de producten in de webshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online-catalogus. Door het bestel proces te doorlopen bestelt u bindend de goederen of diensten in uw winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt direct op het indienen van de bestelling en vormt nog geen acceptatie van de overeenkomst. Ik kan uw bestelling aannemen door het versturen van een opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de producten. Ten aanzien van producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de bestellingsbevestiging en de verzendingspapieren zijn vermeld, komt geen koopovereenkomst tot stand. Houd er rekening mee dat ik alle producten uitsluitend in huishoudelijk gebruikelijke hoeveelheden verkoop.

11. Hoe wordt het bestelde werk / product geleverd?

Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering rechtstreeks door de door mij ingeschakelde producent of leverancier plaats aan het door u opgegeven bezorgadres. Na levering ontvangt u doorgaans een bevestigings-e-mail van mij of de leverancier.

12. Wat zijn de verzendkosten?

De verzendkosten zijn te lezen in de samenvatting van uw bestelling.

13. Wat mag ik met de onder artikel 1.2. aangeboden gekochte werken doen?

13.1.Houd er rekening mee, dat u door het kopen van een werk met content van mijn website uitsluitend de materiële eigendom hiervan verkrijgt. Er worden geen andere gebruiksrechten verleend. Ook niet op een deel van het werk. Iedere reproductie (verveelvuldiging), distributie, verhuur, openbaar toegankelijk maken of andere analoge of digitale toepassing zijn niet toegestaan.

13.2. Ook het publiekelijk tentoonstellen van verkregen kunstwerken kan van geval tot geval onderhevig zijn aan toestemming van Birds4You of de betreffende vertegenwoordigde kunstenaar.

13.3. U mag het werk doorverkopen. Met inachtneming van de onder artikel 13.1. en 13.2. genoemde voorwaarden.

14. Handelwijze bij niet beschikbaar zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat voor uw bestelling benodigde productiemiddelen niet beschikbaar zijn, zal ik u dit onverwijld (doen) melden en voor zover mogelijk bij benadering de levertermijn noemen.

15. Herroepingsrecht.

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijvoorbeeld d.m.v. een brief of e-mail) via het contact formulier of telefonisch herroepen. De termijn treedt in werking na ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm, maar niet eerder dan na de ontvangst van de producten door de ontvanger (bij herhaalde levering van vergelijkbare producten niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor de nakoming van mijn informatieplicht. De herroepingstermijn wordt gewaarborgd door tijdige toezending van de herroeping of het product. De herroeping moet worden gezonden aan: Birds4You.nl Andrea de Vries G. Sterringastraat 6 9728 VV Groningen Telefoon: +31 683613185. Ik wil u erop wijzen dat er voor producten die op bestelling geleverd worden. Of uit de Cadeauwinkel, Muur- / wanddecoratie, Cadeaubonnen van Birds4You en voor werken met vrij te kiezen afmetingen, uitvoering, veredeling of detailvormgeving (‘individueel product’) uit de Birds4You collectie geen recht op herroeping bestaat, aangezien deze zijn gemaakt aan de hand van uw opgaven individueel zijn vervaardigd en op uw persoonlijke wensen zijn toegesneden.

16. Wat gebeurt er bij een herroeping?

In het geval van en herroeping moeten de over en weer ontvangen producten worden geretourneerd. Inclusief de originele verpakking(en) en eventuele accessoires handleidingen etc. De verpakkingen dienen zorgvuldig geopend te zijn, en niet verder beschadigt dan nodig om het product te controleren op eigenschappen en functioneren. Wanneer u niet in staat bent de geleverde producten geheel of gedeeltelijk, of goede conditie te retourneren, dient u de waarde te vergoeden. Voor beschadiging van het product en het eventueel genoten gebruik dient u alleen compensatie te betalen wanneer het gebruik of de beschadigingen het gevolg zijn van uw omgang met het product, anders dan de controle van eigenschappen en functioneren. Onder ‘controle van eigenschappen en functioneren’ wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals dat ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. U kunt de vergoedingsverplichting in het geval van een gepaste ingebruikname van het product vermijden door het product niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles achterwege te laten dat de waarde beïnvloedt. Ik vraag u de producten op een geschikte, beschermende wijze te verpakken. Het meest geschikt hiervoor is de speciale verpakking waarin u het product ontving, inclusief alle beschermende materialen. De normale verzendkosten voor de retournering zijn voor uw rekening, wanneer de geleverde producten ook de bestelde zijn. De termijn voor overeengekomen betalingen bedraagt maximaal veertien dagen. Deze termijn begint voor u op het moment dat u ons een herroepingsverklaring of het product toezendt, en voor ons op het moment dat wij deze ontvangen.

17. Afspraak met betrekking tot het dragen van de kosten bij uitoefening van het herroepingsrecht.

De normale verzendkosten voor de retournering zijn voor uw rekening, wanneer de geleverde producten ook de bestelde zijn.

18. Annulering, aansprakelijkheid en uitvoering van de excursies.

18.1. Ik streef ernaar de excursies zelf uit te voeren. In het geval ik verhinderd ben is het mogelijk dat een andere gids mij vervangt. Als dit het geval is stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het is mogelijk dat bepaalde aangeboden excursies standaard door een andere gids uitgevoerd worden, als dit het geval is zal dit duidelijk aangegeven staan bij de betreffende excursie.

18.2. Het is mogelijk dat een excursie een minimum aantal deelnemers heeft om doorgang te kunnen vinden. Als dit het geval is staat dit bij de excursie vermeld. Betalingen voor deelname aan een door mij geannuleerde excursie worden binnen 14 dagen na het bekend zijn van de annulering aan u terug betaald.

18.3. Wanneer een excursie geen doorgang kan vinden door overmacht of ziekte van de gids en ik geen vervanging heb dan wordt de excursie in overleg met de besteller naar een andere datum verplaatst of in wederzijds overleg geannuleerd.

18.4. Een excursie kan tot veertien dagen voor de geplande datum kosteloos door de boeker geannuleerd worden. Hiervan uitgezonderd zijn de volgende:

  • Excursies die in combinatie met andere diensten een arrangement vormen met een derde partij zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: een vogelreis met overnachting(en). Hiervoor is de annulering alleen geldig voor het excursie gedeelte en gelden de voorwaarden van de derde partij(en) voor het overige deel van de annulering. Terug betaling is alleen geldig voor het bedrag van de excursie zonder extra diensten van het arrangement.
  • Excursies waarvoor Birds4You verplichtingen bij derden heeft moeten aangaan om de excursie te kunnen uitvoeren. Hierbij zal het voornamelijk gaan om het volgende maar andere niet uitsluitend: huur van voertuigen voor het uitvoeren van de excursie, reserveringen in horeca gelegenheden, etc.
  • Buitenland excursies.

18.5. Slecht weer; ook bij slechter weer zal een excursie in principe doorgaan. Alleen als de weersomstandigheden dusdanig zijn of verwacht worden dat het te gevaarlijk wordt zal een excursie afgelast worden. Hiervoor gelden de regels van het weeralarm van de KNMI of het in het land van de excursie gelijkwaardige instituut, voor de regio en het tijdstip waarop de excursie plaatsvindt. Bij code groen en geel zal de excursie gewoon plaatsvinden. Bij code oranje zal een excursie mogelijk afgelast worden. Een en ander is afhankelijk van de reden van de code oranje, bijvoorbeeld zwaar onweer tijdens een excursie zonder schuilmogelijkheden of zware storm bij een excursie in een bebost gebied. Het staat Birds4You vrij om in het geval van code oranje een excursie zodanig aan te passen dat deze wel doorgang kan hebben, eventueel in een andere regio. Bij code rood voor de regio en het tijdstip van de excursie zal de excursie geannuleerd worden. In dat geval zal er in wederzijds overleg een nieuwe excursie datum afgesproken worden, of een cadeaubon code ter waarde van het betaalde bedrag van de excursie verstrekt worden. Voor het verzilveren van de cadeaubon gelden de voorwaarden van de Cadeaubon.

18.6. Ik ben niet aansprakelijk voor schaden door overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid. Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van meegenomen materialen, kleding, schoeisel, (foto)apparatuur, optiek, etc. tijdens een excursie of het vervoer van en naar een excursie locatie. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico.

18.7. U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele reis en/of annuleringsverzekering met voldoende dekking. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid en keuze.

18.8. Bij groep excursies wachten wij niet op laatkomers, er is geen recht op restitutie bij niet of te laat komen opdagen.

18.9. Restituties: Na annulering tussen de zeven en veertien dagen voor de gereserveerde excursie datum geldt een restitutie van 50% van het betaalde bedrag. Voor nul tot zeven dagen voor de excursie datum geld geen restitutie.

18.10. De betaling voor de excursie wordt binnen veertien dagen na de annulering terug betaald aan de besteller van de excursie.

19. Aankoop en verzilveren Cadeaubonnen.

19.1. De vogelexcursie cadeaubon is persoonsgebonden en mag alleen gebruikt worden door de ontvanger of door de schenker van de bon. In het geval u onverhoopt de bon door iemand anders wilt laten gebruiken dan kunt u hiervoor contact opnemen met mij. Ik zorg er dan samen met u voor dat de bon op de nieuwe naam gezet wordt.

19.2. Het is niet toegestaan de cadeaubon door te verkopen of anderszins te verhandelen.

19.3. De cadeaubon is minimaal tot twee jaar na aankoop te gebruiken op mijn site. Uiteraard staat de vervaldatum op elke bij mij gekochte bon. Cadeaubonnen anders dan via een aankoop verstrekt zijn kunnen een afwijkende vervaldatum hebben.

19.4. Het is niet mogelijk de cadeaubon in te wisselen voor geld.

19.5. Alleen cadeaubonnen waarvoor de betaling door mij is ontvangen en gefactureerd zijn geldig.

19.6. Ik behoud het recht om door mogelijk frauduleus handelen verkregen cadeaubonnen of doorverkochte bonnen te weigeren of ongeldig te verklaren / blokkeren zonder voorafgaande waarschuwing. Aangegane betalingsverplichtingen blijven bestaan.

19.7. Het is niet mogelijk om met de cadeaubon andere cadeaubonnen te kopen.

19.8. Het 14 dagen retourrecht is op dit product niet van toepassing aangezien elke bon speciaal gepersonaliseerd wordt voor de ontvanger.

19.9. De cadeaubon wordt binnen 3 werkdagen door mij verzonden in een neutrale witte envelop.

19.10. Wanneer het totale bedrag van de cadeaubon bij een bestelling niet helemaal gebruikt wordt, dan blijft het resterende saldo gewoon beschikbaar tot de vervaldatum.

19.11. Artikel 19.11. is alleen van toepassing op gekochte Cadeaubonnen. Door mij geschonken cadeaubonnen, tijdens acties gewonnen cadeaubonnen of anderszins (gratis) door mij verstrekte cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor de hier beschreven service. Voor een deel van mijn diensten / producten loopt de betaling rechtstreeks via de systemen van mijn leveranciers. Helaas is het technisch niet mogelijk deze systemen aan mijn eigen betalingssysteem te koppelen. In dit geval bestaat de mogelijkheid het gewenste product via mij voor u te laten bestellen. Het benodigde tegoed van de Cadeaubon wordt in dat geval verlaagd met het bedrag van het bestelde product inclusief eventuele verzend- en verwerking kosten. Wanneer het tegoed niet toereikend is voor de bestelling dient het openstaande bedrag per vooruit betaling voldaan te worden voordat de bestelling geplaatst wordt. Werken gekocht via mijn shop bij werkaandemuur.nl vallen buiten deze regeling, de cadeaubon kan daarvoor niet gebruikt worden.

Algemene slotbepalingen

20. Systeemintegriteit en storen van de Birds4You-website, wachtwoorden.

20.1. U mag bij het gebruik van de Birds4You-website geen mechanismen, software of andere scripts gebruiken die het functioneren van de Birds4You-website zouden kunnen storen.

20.2. U mag geen acties ondernemen die een onredelijke of overmatige belasting van de Birds4You-infrastructuur zouden kunnen veroorzaken. U mag geen door Birds4You gegenereerde content blokkeren, overschrijven of aanpassen of op andere wijze storend ingrijpen op de Birds4You-website.

20.3. De op de Birds4You-website gepubliceerde content mag zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden niet worden gekopieerd of gedistribueerd, noch op enige andere wijze worden gebruikt of vermenigvuldigd. Dit geldt ok voor het kopiëren door middel van robot/crawler-zoekmachinetechnologieën of andere automatische mechanismen.

20.4. Een door u gekozen of door ons verstrekt wachtwoord voor het gebruik van onze services met uw klant-account dient u vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen misbruik. U bent verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onrechtmatig gebruik van uw klant-account en/of uw wachtwoord.

21. Waarvoor ben ik aansprakelijk?

Het gebruik van de Birds4You en Birds4You-content is geheel op eigen risico. Birds4You is niet aansprakelijk voor indirecte schade afkomstig uit uw gebruik, of onvermogen tot gebruik, van Birds4You of Birds4You-content. Onder indirecte schade wordt hier bijvoorbeeld verstaan: verlies van winst, verlies van clientèle, verlies van gegevens en kosten voor probleemoplossing. Ik ben niet aansprakelijk voor schaden door overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid. Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van meegenomen materialen, kleding, schoeisel, (foto)apparatuur, optiek, etc. Tijdens een excursie of het vervoer van en naar een excursie locatie. Deelname aan mijn excursies geschiedt geheel voor eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering met voldoende dekking. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid en keuze!

22. Geschillen/toepasselijk recht.

Indien en voor zover een verplichting of een beperking van uw rechten bepaald in de Overeenkomst niet geldig zijn door uw rechten als een consument, zal deze niet op u van toepassing zijn. Niets in de Overeenkomst is bedoeld om uw wettelijke rechten als een consument uit te sluiten of te beperken. De Overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgevingen. Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Birds4You.

23. Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Alle informatie hierover vindt u in mijn Gegevensbeschermingsverklaring.

24. Hoe lang gelden de AV?

De AV gelden tot nader order voor de gehele werkingsperiode van de overeenkomst tussen u en Birds4You. Ze gelden ook voor toekomstige transacties en andere zakelijke procedures, ook zonder dat hiervoor in afzonderlijke gevallen een herbevestiging nodig is.

25. Hoe kan ik deze AV wijzigen?

Ik behoudt mij het recht voor, de AV te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen. Datum van deze voorwaarden: 9 oktober 2022 wijziging t.ov. de vorige voorwaarden (30 december 2018): Artikel 18 Annuleringen ingekort en buitenland excursies toegevoegd.

Wijzigingen t.o.v. de vorige voorwaarden (14 februari 2018): Verwijderen omruilen Cadeaubon voor tegoedbon Cadeaushop. Geldigheid Cadeaubon aangepast van 1 naar 2 jaar.

Wijzigingen t.o.v. de vorige voorwaarden (27 oktober 2017): Toevoeging uitzondering Werk aan de Muur.