algemene voorwaarden banner

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ook ik ontkom niet aan de beruchte “kleine lettertjes”. Mijn voorwaarden hebben als doel de zakelijke relatie tussen u en mij bindend en fair te regelen. Aan de basis van een bestelling en een overeenkomst liggen daarom altijd de volgende Algemene Voorwaarden van Birds4You. Door een bestelling te plaatsen erkent en bevestigt u dat u hiervan kennis hebt genomen en er rekening mee hebt gehouden. U kunt de voorwaarden hier lezen en indien nodig afdrukken.

Op de zakelijke relatie tussen Birds4You, hier handelend onder de naam Birds4You.nl, en de besteller zijn uitsluitend de hierna volgende Algemene Voorwaarden van toepassing, in de versie die op het tijdstip van de bestelling gold. Birds4You erkent geen afwijkende voorwaarden van de besteller, tenzij Birds4You uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid hiervan heeft ingestemd.

Algemene Voorwaarden van Birds4You

Algemene Voorwaarden Birds4You.nl

Algemene Voorwaarden Birds4You

Algemene bepalingen

1. Welke prestaties lever ik

1.1 Ik geef natuur- / vogelexcursies (hierna te noemen excursie) op uw verzoek (maatwerk) of u neemt deel aan een door mij aangeboden excursie. Aanvangstijden en duur van een excursie staan bij het aanbod en kunnen variëren. De duur en eindtijden zijn indicatief omdat niet vooraf exact te voorspellen is wat het tempo tijdens een excursie is. Dit is ook afhankelijk van de deelnemer(s) en eventuele verkeersituaties. De excursies kunnen gereserveerd worden via de website van Birds4You.nl, via de mail of telefonisch. 1.2. Op uw verzoek voer ik via de op Birds4You.nl daarvoor ter beschikking gestelde foto’s de volgende prestaties uit: van het door u op Birds4You.nl geselecteerde digitale (foto)ontwerp laat ik voor u fysieke afdrukken en prints vervaardigen, dus op een dragermateriaal gereproduceerde digitale data, met optioneel inlijsting of laminering, bijvoorbeeld voor eigen gebruik of voor wederverkoop. 1.3. U kunt op Birds4You.nl Cadeaubonnen kopen met een door u te selecteren waarde en naar uw wens gepersonaliseerd. Deze zijn te verzilveren binnen Birds4You.nl en voornamelijk maar niet uitsluitend te gebruiken voor het reserveren van een excursie.1.4. Werken die ik aanbied via mijn shop bij werkaandemuur.nl vallen buiten deze algemene voorwaarden, voor deze werken gelden de voorwaarden van Werk aan de muur.

2. Hoe verloopt het proces?

2.1. De weergave van de producten en excursies in de webshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online-catalogus. Door het bestelproces geheel te doorlopen bestelt u bindend de goederen uit uw winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt direct op het indienen van de bestelling en vormt nog geen acceptatie van de overeenkomst. Ik kan uw bestelling aannemen door het versturen van een opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de producten. De levertijd van de producten kan afhankelijk van de producent variëren. Ten aanzien van producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de verzendingspapieren zijn vermeld, komt geen koopovereenkomst tot stand. Voor de levering worden mogelijk verzendkosten berekend. De hoogte van de verzendkosten zal ik bij de bestelling vermelden. Als bij verzending naar landen buiten de EU belastingen, invoerrechten of leges geheven worden, dan dient u deze te dragen. Tenzij anders vermeld verstuurt Birds4You alle geprinte producten binnen 5 werkdagen na opdracht. De daadwerkelijke levertijd is afhankelijk van het land en de verzendmethode. Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht. 2.2. Mijn standaard-levertermijnen zijn niet bindend. Gevolgschaden kunnen niet worden geclaimd. Ik behoudt mij het recht van deelleveringen voor. 2.3. Ik wijs erop, dat voor art. 1.2 van de overeenkomst het recht om uw opdracht te herroepen is uitgesloten, aangezien de vervaardigde producten volgens uw opgave individueel worden vervaardigd en op uw persoonlijke wensen worden toegesneden. Zie voor meer details onder Herroepingsrecht.

3. Welke vergoeding krijg ik?

De vergoeding voor mijn prestaties volgens art. 1.1 t/m art. 1.3 van deze AV komt voort uit de op dat moment geldende prijslijst, die te zien is op Birds4You.nl of een Birds4You vertegenwoordigende producent en die ik in het kader van het bestelproces specificeer. Ik behoud mij te allen tijde het recht voor de prijslijst voor toekomstige bestellingen zonder speciale mededeling te wijzigen.

4. Hoe vindt de afrekening plaats?

4.1. De koopprijs – te vermeerderen met de vermelde verzendkosten – dient te worden voldaan door betalen d.m.v. een door Birds4You aangeboden betaalwijze. Dit kan ook bestaan uit betalingen t.n.v. Birds4You in een Birds4You vertegenwoordigende producent, leverancier of betaling provider. 4.2. De betaling geschiedt altijd ten gunste van Birds4You. Als het bij een aanbod om een beeld van een door ons vertegenwoordigde derde gaat, zal Birds4You de betaling naar rato doorsturen aan de rechthebbende. 4.3. Indien op de rekening van de besteller niet voldoende geld blijkt te staan of als de besteller ten onrechte protest aantekent tegen de machtiging, dan kan Birds4You verwerkingskosten ten bedrage van 9 € van de besteller vragen. 4.4. Verzuimt de besteller te betalen, dan is Birds4You gerechtigd, rente wegens late betaling te vorderen ter hoogte van 6% boven de op dat moment als laatste door de Europese Centrale Bank bekendgemaakt basisrente op jaarbasis in rekening te brengen, als ook een vast bedrag van 7,50 € per maning met uitzondering van de eerste maning. Indien Birds4You door het verzuim aantoonbaar een hogere schade heeft geleden, is Birds4You gerechtigd deze te verhalen. De besteller kan in de bovenstaande aantonen, dat Birds4You in het geheel geen schade heeft geleden, of dat deze lager is dan de bovenstaande vaste bedragen.

5. Eigendomsvoorbehoud.

De uitgevoerde werken en producten blijven tot de volledige betaling mijn eigendom.

6. Uitvoering van uw opdracht en rechten van derden.

Birds4You heeft de rechten op de te bestellen werken of vertegenwoordigt een eventueel rechthebbende derde. Ik ga ervan uit dat u de vereiste rechten op de door u bestelde werken hebt, in het geval ik een opdracht van u ontvang om uw eigen werk te laten afdrukken.

7. Hoe dient u uw gegevens te beschermen?

Indien van toepassing. U bent verplicht om voordat u mij uw opdracht verzendt, een back-up van de gebruikte gegevens (foto’s, afbeeldingen, ontwerpen etc.) te maken. Voldoet u niet aan deze verplichting en ontstaat in het kader van deze opdracht schade, dan ben ik niet aansprakelijk voor enige schade die had kunnen worden voorkomen door aan bovenstaande verplichting van het maken van een back-up te voldoen.

8. Hoe kunt u reclameren over mijn onder artikel 1.2. vallende prestatie?

8.1. Als u koopman bent, dient u de uitgevoerde werken na levering onverwijld in het kader van de correcte werkwijze te inspecteren en eventueel onverwijld schriftelijk een klacht bij mij in te dienen. 8.2. In alle andere gevallen is bij vaak voorkomende gebreken reclame alleen binnen een week toegestaan. Voor de berekening van de termijn zijn het tijdstip van levering en de dag van ontvangst van de reclame bepalend. 8.3. Bij reclames dient u mij alle bij de opdracht behorende stukken ter beschikking te stellen indien door mij verzocht. Doet u dit niet, dan kan ik geen directe controle en verwerking van de reclame garanderen. 8.4. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven u niet het recht te reclameren over de gehele levering, tenzij u aannemelijk kunt maken dat een deellevering voor u niet interessant is. 8.5. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is, verstrekking van een gelijkwaardig product.

9. Welke garantie geef ik op onder artikel 1.2. vallende producten?

9.1. Ik doe mijn best om geprinte producten conform wens van de klant af te (laten) drukken. Reclamaties dienen binnen een week na levering van de door de klant verstrekte opdracht kenbaar gemaakt te worden. 9.2. Bij terechte reclames hebben ik het recht binnen een passende termijn het product naar mijn keus opnieuw te vervaardigen of bij te werken. Lukt het niet om het opnieuw te vervaardigen of bij te werken, dan kunt u de overeenkomst annuleren of verlaging van de vergoeding eisen. 9.3. De in de basismaterialen en productieprocessen gebruikte papieren, kleurstoffen, chemicaliën en andere materialen kunnen, net als andere kleurstoffen, met de tijd veranderen, deels zelfs van de ene productiegang op de volgende. Bij dergelijke voor deze producten en in de branche gebruikelijke varianties bestaat geen vervangingsplicht. Deze treden vooral in de loop op door hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid – of sterke schommelingen hiervan – en zonlicht. Maar ook door (af)wassen of buitengebruik bij kleding of gebruiksartikelen. 9.4. Afwijking kleuren, compositie, scherpte en helderheid van de producten. De op de website Birds4You.nl getoonde werken geven een indicatie voor het eindresultaat. Het uiteindelijke resultaat kan afwijken van het op het beeldscherm van de klant getoonde werk. Dit is niet te voorkomen omdat elk beeldscherm een andere instelling heeft en daarmee een afwijking in helderheid, resolutie en kleuren, afhankelijk van de keuze en voorkeuren van de klant. De compositie kan afwijken omdat bij de verschillende producten de “bleed” verschilt. De bleed is het gedeelte van het werk dat afgesneden of omgevouwen wordt. Dit is voornamelijk maar niet alleen het geval bij canvas afdrukken, deze hebben een bleed van 3 cm ongeacht het formaat. De meeste werken zijn op verschillende drager materialen te bestellen met elk een eigen bleed. Bij dergelijke voor deze producten en in de branche gebruikelijke varianties bestaat geen vervangingsplicht. 9.5. De geleverde producten zijn bedoeld voor normaal huiselijk gebruik.

10. Hoe en met wie komt de overeenkomst tot stand?

10.1. De op Birds4You.nl aangeboden producten, diensten en beelden worden namens en voor rekening van Birds4You, aangeboden tenzij anders vermeld. Dit wordt ook op de aanbodpagina’s en in het verloop van het bestelproces duidelijk gemaakt. 10.2. De weergave van de producten in de webshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online-catalogus. Door het bestel proces te doorlopen bestelt u bindend de goederen of diensten in uw winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt direct op het indienen van de bestelling en vormt nog geen acceptatie van de overeenkomst. Ik kan uw bestelling aannemen door het versturen van een opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de producten. Ten aanzien van producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de bestellingsbevestiging en de verzendingspapieren zijn vermeld, komt geen koopovereenkomst tot stand. Houd er rekening mee dat ik alle producten uitsluitend in huishoudelijk gebruikelijke hoeveelheden verkoop.

11. Hoe wordt het bestelde werk / product geleverd?

Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering rechtstreeks door de door mij ingeschakelde producent of leverancier plaats aan het door u opgegeven bezorgadres. Na levering ontvangt u doorgaans een bevestigings-e-mail van mij of de leverancier.

12. Wat zijn de verzendkosten?

De verzendkosten zijn te lezen in de samenvatting van uw bestelling.

13. Wat mag ik met de onder artikel 1.2. aangeboden gekochte werken doen?

13.1.Houd er rekening mee, dat u door het kopen van een werk met content van mijn website uitsluitend de materiële eigendom hiervan verkrijgt. Er worden geen andere gebruiksrechten verleend. Ook niet op een deel van het werk. Iedere reproductie (verveelvuldiging), distributie, verhuur, openbaar toegankelijk maken of andere analoge of digitale toepassing zijn niet toegestaan. 13.2. Ook het publiekelijk tentoonstellen van verkregen kunstwerken kan van geval tot geval onderhevig zijn aan toestemming van Birds4You of de betreffende vertegenwoordigde kunstenaar. 13.3. U mag het werk doorverkopen. Met inachtneming van de onder artikel 13.1. en 13.2. genoemde voorwaarden.

14. Handelwijze bij niet beschikbaar zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat voor uw bestelling benodigde productiemiddelen niet beschikbaar zijn, zal ik u dit onverwijld (doen) melden en voor zover mogelijk bij benadering de levertermijn noemen.

15. Herroepingsrecht.

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijvoorbeeld d.m.v. een brief of e-mail) via het contact formulier of telefonisch herroepen. De termijn treedt in werking na ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm, maar niet eerder dan na de ontvangst van de producten door de ontvanger (bij herhaalde levering van vergelijkbare producten niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor de nakoming van mijn informatieplicht. De herroepingstermijn wordt gewaarborgd door tijdige toezending van de herroeping of het product. De herroeping moet worden gezonden aan: Birds4You.nl Andrea de Vries G. Sterringastraat 6 9728 VV Groningen Telefoon: +31 683613185 Ik wil u erop wijzen dat er voor werken uit de Cadeauwinkel, Muur- / wanddecoratie, Cadeaubonnen van Birds4You en voor werken met vrij te kiezen afmetingen, uitvoering, veredeling of detailvormgeving (‘individueel product’) uit de Birds4You collectie geen recht op herroeping bestaat, aangezien deze zijn gemaakt aan de hand van uw opgaven individueel zijn vervaardigd en op uw persoonlijke wensen zijn toegesneden.

16. Wat gebeurt er bij een herroeping?

In het geval van en herroeping moeten de over en weer ontvangen producten worden geretourneerd. Inclusief de originele verpakking(en) en eventuele accessoires handleidingen etc. De verpakkingen dienen zorgvuldig geopend te zijn, en niet verder beschadigt dan nodig om het product te controleren op eigenschappen en functioneren. Wanneer u niet in staat bent de geleverde producten geheel of gedeeltelijk, of goede conditie te retourneren, dient u de waarde te vergoeden. Voor beschadiging van het product en het eventueel genoten gebruik dient u alleen compensatie te betalen wanneer het gebruik of de beschadigingen het gevolg zijn van uw omgang met het product, anders dan de controle van eigenschappen en functioneren. Onder ‘controle van eigenschappen en functioneren’ wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals dat ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. U kunt de vergoedingsverplichting in het geval van een gepaste ingebruikname van het product vermijden door het product niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles achterwege te laten dat de waarde beïnvloedt. Ik vraag u de producten op een geschikte, beschermende wijze te verpakken. Het meest geschikt hiervoor is de speciale verpakking waarin u het product ontving, inclusief alle beschermende materialen. De normale verzendkosten voor de retournering zijn voor uw rekening, wanneer de geleverde producten ook de bestelde zijn. De termijn voor overeengekomen betalingen bedraagt maximaal veertien dagen. Deze termijn begint voor u op het moment dat u ons een herroepingsverklaring of het product toezendt, en voor ons op het moment dat wij deze ontvangen.

17. Afspraak met betrekking tot het dragen van de kosten bij uitoefening van het herroepingsrecht.

De normale verzendkosten voor de retournering zijn voor uw rekening, wanneer de geleverde producten ook de bestelde zijn.

18. Annulering, aansprakelijkheid en uitvoering van de excursies.

18.1. Ik streef ernaar de excursies zelf uit te voeren. In het geval ik verhinderd ben is het mogelijk dat een andere gids mij vervangt. Als dit het geval is stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het is mogelijk dat bepaalde aangeboden excursies standaard door een andere gids uitgevoerd worden, als dit het geval is zal dit duidelijk aangegeven staan bij de betreffende excursie. 18.2. Het is mogelijk dat een excursie een minimum aantal deelnemers heeft om doorgang te kunnen vinden. Als dit het geval is staat dit bij de excursie vermeld. Betalingen voor deelname aan een door mij geannuleerde excursie worden binnen 14 dagen na het bekend zijn van de annulering aan u terug betaald. 18.3. Wanneer een excursie geen doorgang kan vinden door overmacht of ziekte van de gids en ik geen vervanging heb dan wordt de excursie in overleg met de besteller naar een andere datum verplaatst of in wederzijds overleg geannuleerd. 18.4. Een excursie kan tot veertien dagen voor de geplande datum kosteloos door de boeker geannuleerd worden. Hiervan uitgezonderd zijn de volgende: Excursies die in combinatie met andere diensten een arrangement vormen met een derde partij zoals bijvoorbeeld maar andere niet uitsluitend: een vogelreis met overnachting(en). Hiervoor is de annulering alleen geldig voor het excursie gedeelte en gelden de voorwaarden van de derde partij(en) voor het overige deel van de annulering. Terug betaling is alleen geldig voor het bedrag van de excursie zonder extra diensten van het arrangement. Excursies waarvoor Birds4You verplichtingen bij derden heeft moeten aangaan om de excursie naar wens van de besteller te kunnen uitvoeren. Hierbij zal het voornamelijk gaan om het volgende maar andere niet uitsluitend: huur van voertuigen voor het uitvoeren van de excursie, reserveringen in horeca gelegenheden, etc. In dit geval zal deel van de excursie zonder de extra gedane reserveringen terug betaald worden, en het overige alleen dat deel dat Birds4You niet verschuldigd is aan de betreffende aanbieder van de diensten. Het bedrag van de excursie is het standaard bedrag dat betaald moet worden voor een gelijke of vergelijkbare excursie zonder extra diensten, zoals op het moment van bestelling aangegeven op de site van Birds4You. Op de site staat deze vaak als privé excursie omschreven. 18.5. Slecht weer; ook bij slechter weer zal een excursie in principe doorgaan. Alleen als de weersomstandigheden dusdanig zijn of verwacht worden dat het te gevaarlijk wordt zal een excursie afgelast worden. Hiervoor gelden de regels van het weeralarm van de KNMI of het in het land van de excursie gelijkwaardige instituut, voor de regio en het tijdstip waarop de excursie plaatsvindt. Bij code groen en geel zal de excursie gewoon plaatsvinden. Bij code oranje zal een excursie mogelijk afgelast worden. Een en ander is afhankelijk van de reden van de code oranje, bijvoorbeeld zwaar onweer tijdens een excursie zonder schuilmogelijkheden of zware storm bij een excursie in een bebost gebied. Het staat Birds4You vrij om in het geval van code oranje een excursie zodanig aan te passen dat deze wel doorgang kan hebben, eventueel in een andere regio. Bij code rood voor de regio en het tijdstip van de excursie zal de excursie geannuleerd worden. In dat geval zal er in wederzijds overleg een nieuwe excursie datum afgesproken worden, of een cadeaubon code ter waarde van het betaalde bedrag van de excursie verstrekt worden. Voor het verzilveren van de cadeaubon gelden de voorwaarden van de Cadeaubon. 18.6. Ik ben niet aansprakelijk voor schaden door overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid. Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van meegenomen materialen, kleding, schoeisel, (foto)apparatuur, optiek, etc. tijdens een excursie of het vervoer van en naar een excursie locatie. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. 18.7. U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele reis en/of annuleringsverzekering met voldoende dekking. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. 18.8. Bij groep excursies wachten wij niet op laatkomers, er is geen recht op restitutie bij niet of te laat komen opdagen. 18.9. Restituties: Na annulering tussen de zeven en veertien dagen voor de gereserveerde excursie datum geldt een restitutie van 50% van het betaalde bedrag. Voor nul tot zeven dagen voor de excursie datum geld geen restitutie. 18.10. De betaling voor de excursie wordt binnen veertien dagen na de annulering terug betaald aan de besteller van de excursie.

19. Aankoop en verzilveren Cadeaubonnen.

19.1. De vogelexcursie cadeaubon is persoonsgebonden en mag alleen gebruikt worden door de ontvanger of door de schenker van de bon. In het geval u onverhoopt de bon door iemand anders wilt laten gebruiken dan kunt u hiervoor contact opnemen met mij. Ik zorg er dan samen met u voor dat de bon op de nieuwe naam gezet wordt. 19.2. Het is niet toegestaan de cadeaubon door te verkopen of anderszins te verhandelen. 19.3. De cadeaubon is minimaal tot twee jaar na aankoop te gebruiken op mijn site. Uiteraard staat de vervaldatum op elke bij mij gekochte bon. Cadeaubonnen anders dan via een aankoop verstrekt zijn kunnen een afwijkende vervaldatum hebben. 19.4. Het is niet mogelijk de cadeaubon in te wisselen voor geld. 19.5. Alleen cadeaubonnen waarvoor de betaling door mij is ontvangen en gefactureerd zijn geldig. 19.6. Ik behoud het recht om door mogelijk frauduleus handelen verkregen cadeaubonnen of doorverkochte bonnen te weigeren of ongeldig te verklaren / blokkeren zonder voorafgaande waarschuwing. Aangegane betalingsverplichtingen blijven bestaan. 19.7. Het is niet mogelijk om met de cadeaubon andere cadeaubonnen te kopen. 19.8. Het 14 dagen retourrecht is op dit product niet van toepassing aangezien elke bon speciaal gepersonaliseerd wordt voor de ontvanger. 19.9. De cadeaubon wordt binnen 3 werkdagen door mij verzonden in een neutrale witte envelop. 19.10. Wanneer het totale bedrag van de cadeaubon bij een bestelling niet helemaal gebruikt wordt, dan blijft het resterende saldo gewoon beschikbaar tot de vervaldatum. 19.11. Artikel 19.11. is alleen van toepassing op gekochte Cadeaubonnen. Door mij geschonken cadeaubonnen, tijdens acties gewonnen cadeaubonnen of anderszins (gratis) door mij verstrekte cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor de hier beschreven service. Voor een deel van mijn diensten / producten loopt de betaling rechtstreeks via de systemen van mijn leveranciers. Helaas is het technisch niet mogelijk deze systemen aan mijn eigen betalingssysteem te koppelen. In dit geval bestaat de mogelijkheid het gewenste product via mij voor u te laten bestellen. Het benodigde tegoed van de Cadeaubon wordt in dat geval verlaagd met het bedrag van het bestelde product inclusief eventuele verzend- en verwerking kosten. Wanneer het tegoed niet toereikend is voor de bestelling dient het openstaande bedrag per vooruit betaling voldaan te worden voordat de bestelling geplaatst wordt. Werken gekocht via mijn shop bij werkaandemuur.nl vallen buiten deze regeling, de cadeaubon kan daarvoor niet gebruikt worden.

Algemene slotbepalingen

20. Systeemintegriteit en storen van de Birds4You-website, wachtwoorden. 20.1. U mag bij het gebruik van de Birds4You-website geen mechanismen, software of andere scripts gebruiken die het functioneren van de Birds4You-website zouden kunnen storen. 20.2. U mag geen acties ondernemen die een onredelijke of overmatige belasting van de Birds4You-infrastructuur zouden kunnen veroorzaken. U mag geen door Birds4You gegenereerde content blokkeren, overschrijven of aanpassen of op andere wijze storend ingrijpen op de Birds4You-website. 20.3. De op de Birds4You-website gepubliceerde content mag zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden niet worden gekopieerd of gedistribueerd, noch op enige andere wijze worden gebruikt of vermenigvuldigd. Dit geldt ok voor het kopiëren door middel van robot/crawler-zoekmachinetechnologieën of andere automatische mechanismen. 20.4. Een door u gekozen of door ons verstrekt wachtwoord voor het gebruik van onze services met uw klant-account dient u vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen misbruik. U bent verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onrechtmatig gebruik van uw klant-account en/of uw wachtwoord.

21. Waarvoor ben ik aansprakelijk?

Het gebruik van de Birds4You en Birds4You-content is geheel op eigen risico. Birds4You is niet aansprakelijk voor indirecte schade afkomstig uit uw gebruik, of onvermogen tot gebruik, van Birds4You of Birds4You-content. Onder indirecte schade wordt hier bijvoorbeeld verstaan: verlies van winst, verlies van clientèle, verlies van gegevens en kosten voor probleemoplossing. Ik ben niet aansprakelijk voor schaden door overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid. Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van meegenomen materialen, kleding, schoeisel, (foto)apparatuur, optiek, etc. Tijdens een excursie of het vervoer van en naar een excursie locatie. Deelname aan mijn excursies geschiedt geheel voor eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering met voldoende dekking. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid en keuze!

22. Geschillen/toepasselijk recht.

Indien en voor zover een verplichting of een beperking van uw rechten bepaald in de Overeenkomst niet geldig zijn door uw rechten als een consument, zal deze niet op u van toepassing zijn. Niets in de Overeenkomst is bedoeld om uw wettelijke rechten als een consument uit te sluiten of te beperken. De Overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgevingen. Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Birds4You.

23. Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Alle informatie hierover vindt u in mijn Gegevensbeschermingsverklaring.

24. Hoe lang gelden de AV?

De AV gelden tot nader order voor de gehele werkingsperiode van de overeenkomst tussen u en Birds4You. Ze gelden ook voor toekomstige transacties en andere zakelijke procedures, ook zonder dat hiervoor in afzonderlijke gevallen een herbevestiging nodig is.

25. Hoe kan ik deze AV wijzigen?

Ik behoudt mij het recht voor, de AV te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen.Datum van deze voorwaarden: 30 december 2018Wijzigingen t.o.v. de vorige voorwaarden (14 februari 2018): Verwijderen omruilen Cadeaubon voor tegoedbon Cadeaushop. Geldigheid Cadeaubon aangepast van 1 naar 2 jaar.Wijzigingen t.o.v. de vorige voorwaarden (27 oktober 2017): Toevoeging uitzondering Werk aan de Muur.

Algemene Voorwaarden van andere aanbieders op Birds4You.nl

Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers / aanbieders

Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers

Versie van 30 januari 2020

Artikel 1 – Definities

  1. Omgeving: Birds4You.nl en iedere andere door Birds4You.nl aangewezen applicatie.
  2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
  3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
  4. Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten en of diensten aan Gebruikers aanbiedt.
  5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
  6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product of dienst bij de Andere Verkoper via het Platform.
  7. product: ieder te leveren of geleverde zaak of dienst, of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Birds4You.nl te raadplegen, zie o.a (birds4you.nl).
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden birds4you.nl kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van birds4you.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door birds4you.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
 6. Birds4you.nl heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 – Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  • de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  • de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. birds4you.nl raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten, dienst / diensten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat birds4you.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op birds4you.nl en birds4you.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij birds4you.nl een bestelling plaatsen voor een product of dienst dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Andere Verkoper een pakbon indien het om een product gaat.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan birds4you.nl en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan birds4you.nl.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door birds4you.nl is gewezen op de te late betaling en birds4you.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van birds4you.nl om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan birds4you.nl cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Andere Verkopers.
 4. Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan birds4you.nl verleend om in naam van birds4you.nl en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
 5. Birds4you.nl zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  1. verplicht de Klant zich de algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl van de desbetreffende Andere Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten / diensten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  2. Zal een bestelling voor een product / dienst vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl van de desbetreffende Andere Verkoper;
  3. Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Andere Verkoper in haar algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl gestelde termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl van Andere Verkoper zijn opgenomen.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant birds4you.nl, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van een: brief, e-mail of het contact formulier. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij birds4you.nl, aan de betreffende Andere Verkoper te retourneren.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal birds4you.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Andere Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag birds4you.nl wachten met terugbetalen tot de Andere Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Kosten voor retourzending aan de verkoper zijn voor de klant.

Artikel 8 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een natuurlijk persoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren (‘herroepingsrecht’). Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant birds4you.nl, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van een: brief, e-mail of het contact formulier. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij birds4you.nl, aan de desbetreffende Andere Verkoper te retourneren.
 2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Andere verkoper retourneren.
 3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal birds4you.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Met in achtneming van het gestelde in artikel 7 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl van Andere Verkoper zijn opgenomen:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
 10. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van het Birds4You.nl platform is geheel voor risico van de klant;
 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade afkomstig uit uw gebruik, of onvermogen tot gebruik, van het Birds4You.nl platform. Onder indirecte schade wordt hier bijvoorbeeld verstaan: verlies van winst, verlies van clientèle, verlies van gegevens en kosten voor probleemoplossing;
 3. Bij de uitvoering van dienstovereenkomsten is de verkoper is niet aansprakelijk voor:
  1. Schaden door overlijden;
  2. Lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid;
  3. Schade aan of diefstal van meegenomen materialen, kleding, schoeisel, (foto)apparatuur, optiek, voertuigen, etc.
 4. Deelname aan dienstovereenkomsten geschiedt altijd geheel voor eigen risico van de klant;
 5. De klant dient zelf zorg te dragen voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering met voldoende dekking.

Artikel 11 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door birds4you.nl en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Birds4you.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Andere Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Andere Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 12 – Diversen

 1. Birds4you.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via birds4you.nl artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van birds4you.nl.
 2. Wanneer door birds4you.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat birds4you.nl de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden birds4you.nl kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door birds4you.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de birds4you.nl website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de birds4you.nl website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Voorwaarden voor aanbieders / verkopers op Birds4You.nl

Gebruikersvoorwaarden verkopers

Artikel 1 – Definities

 1. Birds4you.nl: gevestigd te G. Sterringastraat 6 9728 VV Groningen.KvK: 65014898 Btw-id: NL001442511B51.
 2. Omgeving: birds4you.nl, en iedere andere door Birds4You.nl aangewezen applicatie.
 3. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door birds4you.nl aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 4. Gebruiker: iedere bezoeker van de omgeving.
 5. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden verkopen via birds4you.nl, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de Pagina’s voor andere Aanbieders
 6. Verkoper(s): iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door birds4you.nl als verkoper is geaccepteerd.
 7. Verkoopaccount: het door de verkoper in de omgeving aangemaakte account, en voor de verkoper in de omgeving aangemaakte winkel.
 8. Artikelen: alle producten of diensten waarvan birds4you.nl kenbaar heeft gemaakt dat deze door verkopers mogen worden aangeboden in de omgeving.
 9. Klant: een Gebruiker van de omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 10. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de verkoper via het Platform.
 11. Content: (een deel van) de specificaties van artikelen in de omgeving, welke specificaties en artikelen door birds4you.nl te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die birds4you.nl ten behoeve van de verkopers ter beschikking stelt.
 12. Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.
 13. Birds4you.nl Merken: de birds4you.nl woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
 14. Vergoeding: de door birds4you.nl aan de verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en een variabele component, zoals uiteengezet op de Pagina’s voor andere Aanbieders
 15. Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

Artikel 2 – verkoopaccount

 1. Iedere verkoper dient een verkoopaccount aan te (laten) maken, alvorens hij artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven en de informatie op de Pagina’s voor andere Aanbieders
 3. Om als verkoper te kunnen handelen dient de verkoper:
  1. te beschikken over een account bij birds4you.nl;
  2. een verkoopaccount te hebben aangemaakt in de omgeving;
  3. de verkoper is minimaal 18 jaar oud;
  4. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  5. te beschikken over een betaalrekening;
  6. te beschikken over een postadres;
  7. naam en betaalrekening hebben laten verifiëren zoals beschreven op de Pagina’s voor andere Aanbieders.
 4. De verkoper is vanaf het aanmaken van het verkoopaccount gerechtigd artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De verkoper kan per verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam.
 6. De verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het verkoopaccount. birds4you.nl is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van het verkoopaccount door de verkoper op te schorten.
 7. Indien de verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens birds4you.nl, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is birds4you.nl gerechtigd het gebruik van het verkoopaccount door de verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
 8. Birds4you.nl is als enige gerechtigd extra functionaliteit op het platform aan te bieden. Deze extra functies kunnen aan geselecteerde verkopers aangeboden worden. Het staat Birds4you.nl vrij deze extra functionaliteit ten alle tijde aan te passen dan wel te verwijderen.
 9. De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn verkoopaccount.

Artikel 3 – Aanbod

 1. De verkoper kan nieuwe en tweedehands artikelen aanbieden. De artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen op de Pagina’s voor andere Aanbieders
 2. Birds4you.nl is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is birds4you.nl gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de verkoper enig recht geldend kan maken op birds4you.nl als gevolg daarvan. birds4you.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door birds4you.nl zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen op de Product pagina’s, welke Pagina’s, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door birds4you.nl van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.
 4. Het staat Birds4You.nl vrij ten alle tijde artikelen aan andere productcategorieën en/of subcategorieën toe te wijzen.
 5. Het staat birds4you.nl vrij om de verkoper niet langer toe te staan bepaalde artikelen op het Platform aan te bieden. De verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van birds4you.nl. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is birds4you.nl gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 6. Ter bescherming van birds4you.nl en het Platform streeft birds4you.nl een positieve prijsperceptie bij haar Klanten na. Derhalve mag de prijs van een door de verkoper aangeboden artikel op birds4you.nl nooit hoger zijn dan de totaal prijs van hetzelfde artikel op de eigen website van de verkoper of elders aangeboden door de verkoper.
 7. Birds4you.nl is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod op het Platform aan te passen en controleren voor deze aangeboden kan worden;
 8. Birds4you.nl is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van birds4you.nl niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van birds4you.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van Birds4you.nl, het Platform of derden.

Artikel 4 – Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij birds4you.nl een bestelling plaatsen voor een door de verkoper aangeboden Artikel.
 2. Een bestelling voor een door de verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de Pagina’s voor andere Aanbieders
 3. Indien de verkoper een bestelling ontvangt via birds4you.nl is de verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure zoals beschreven op de Pagina’s voor andere Aanbieders om.
 4. De verkoper zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van een pakbon. De pakbon bevat de informatie zoals gesteld in de van Birds4You.nl ontvangen e-mail van de bestelling. De verkoper zal deze pakbon uitprinten en hier geen wijzigingen in aanbrengen ten anders dan de bestelinformatie uit de ontvangen e-mail.
 5. De verkoper erkent dat via het Platform alleen bestellingen met een Nederlands, Belgisch, Duits, Frans of Luxemburgs bezorgadres kunnen worden geaccepteerd.
 6. De verkoper stelt zich minimaal 3 maal per week, (op maandag, woensdag en vrijdag) op de hoogte van nieuwe bestellingen door in te loggen op het verkoopaccount.

Artikel 5 – Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de verkoper aangeboden Artikel, komt een koopovereenkomst tot stand tussen de verkoper en de Klant. De verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden te hanteren die als bijlage 1 aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.
 2. De verkoper erkent dat birds4you.nl geen partij bij deze koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een koopovereenkomst met de verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen birds4you.nl en de Klant en zien op de door birds4you.nl te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. Birds4you.nl is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. De verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de koopovereenkomst. De verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot birds4you.nl. De verkoper zal birds4you.nl vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens birds4you.nl, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de koopovereenkomst.
 4. De verkoper erkent dat birds4you.nl zgn. ’service levels’, zoals opgenomen in Bijlage 2 hanteert en dat birds4you.nl zich het recht voorbehoud om het verkoopaccount te blokkeren indien de verkoper niet aan deze service levels voldoet. birds4you.nl behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.
 5. De verkoper zal aan birds4you.nl het track & trace nummer van alle door de verkoper verzonden artikelen afgeven ten behoeve van het door birds4you.nl monitoren van de nakoming van de in bijlage 2 genoemde service levels door de verkoper.
 6. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de verkoper. De verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen achtenveertig (48) uur worden beantwoord. De zakelijk verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
 7. De verkoper erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de verkoper een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt) en tevens reviews over de verkoper kunnen schrijven en op de omgeving kunnen (laten) plaatsen. birds4you.nl heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij de verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden of over een andere verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door birds4you.nl worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
 8. De verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van birds4you.nl, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
 9. Birds4you.nl stuurt Klanten nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde op de Pagina’s voor andere Aanbieders De verkoper machtigt birds4you.nl hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat birds4you.nl partij wordt bij de koopovereenkomst.

Artikel 6 – Betalingen

 1. De verkoper betaalt aan birds4you.nl per via het Platform verkocht Artikel een Vergoeding, tenzij de koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1, door een Klant wordt ontbonden. De hoogte van de vergoeding is opgenomen op de Pagina’s voor andere Aanbieders De verkoper erkent dat birds4you.nl gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de vergoeding eenzijdig aan te passen. De verkoper wordt hier minimaal zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
 2. Birds4you.nl zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan birds4you.nl betalen. birds4you.nl zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel accepteert birds4you.nl alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen artikelen accepteert en behoudt birds4you.nl zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De verkoper verleent hierdoor aan birds4you.nl het onherroepelijk recht om in naam van birds4you.nl en met uitsluiting van de verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
 3. De verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan birds4you.nl kan plaatsvinden. De verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan birds4you.nl de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de verkoper.
 4. De totaalprijs van ieder product dat door verkoper wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de totaalprijs waarvoor verkoper het desbetreffende product op haar eigen website of elders aanbiedt. Indien de Klant kan aantonen dat de totaalprijs van een product ten tijde van zijn aanschaf via het Platform hoger ligt dan de totaalprijs die verkoper op zijn eigen website of elders in rekening brengt, zal birds4you.nl de Klant dit verschil betalen aangevuld met een coulancevergoeding van maximaal vijf euro (€5,–). birds4you.nl is gerechtigd dit bedrag (Totaalprijsverschil + coulance vergoeding), op verkoper te verhalen.
 5. Indien een koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal birds4you.nl de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. In het geval de verkoper de betaling van deze koopovereenkomst al van birds4you.nl heeft ontvangen dan is birds4you.nl gerechtigd dit bedrag op verkoper te verhalen. Wordt een koopovereenkomst na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 ontbonden, dan dient de Klant zich rechtstreeks tot de verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. birds4you.nl is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Birds4you.nl is niet gehouden enig bedrag, aan de verkoper te vergoeden vanwege een koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en birds4you.nl is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 – Diensten birds4you.nl

 1. De verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door birds4you.nl onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van birds4you.nl of een verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de verkoper in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de verkoper niet in aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de verkoper het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is birds4you.nl jegens de verkoper nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
 2. De door birds4you.nl ontvangen betalingen worden door birds4you.nl, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele verrekening(en) conform artikel 7.3 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door birds4you.nl in beginsel eenmaal per kalendermaand. Birds4you.nl maakt voor deze betalingen een factuur op.
 3. Birds4you.nl is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van verkoper te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de verkoper, te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door birds4you.nl ontvangen betalingen als genoemd in artikel 6.2. birds4you.nl kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die de verkopen binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.

Artikel 8 – E-mail communicatie tussen de verkoper en de Klant

 1. De klant heeft het recht om telefonisch of per mail met de verkoper contact op te nemen.
 2. Alle communicatie die via het platform verloopt wordt door birds4you.nl op haar servers opgeslagen en kan door birds4you.nl worden ingezien en gebruikt om:
  • de verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  • te beoordelen of de verkoper aan het gestelde in bijlage 2 (SLA) en artikel 10.2 van deze Gebruiksvoorwaarden voldoet; en
  • procesverbeteringen te analyseren.
 3. De verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft birds4you.nl toestemming om de communicatie die via het platform plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 9 – Gebruik content

 1. Indien de verkoper artikelen aanbiedt via het Platform, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de verkoper op het Platform, door birds4you.nl een afbeelding getoond.
 2. De verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van birds4you.nl direct opvolgen. De verkoper zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor birds4you.nl enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. Indien de verkoper wijzigingen aanbrengt in bestaande content dienen deze wijzigingen te voldoen aan de door birds4you.nl in dit artikel 9 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door birds4you.nl kunnen worden gewijzigd.
 3. De verkoper dient zelf het platform van birds4you.nl van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product) informatie dient te voldoen aan de door birds4you.nl in dit artikel 9 gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door birds4you.nl kunnen worden gewijzigd.
 4. De verkoper garandeert dat:
  1. de artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  2. de artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  3. de images, geen kortingslabels, domeinnamen, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
  4. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  5. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld, aanvullend mogen andere talen aangeleverd worden.
 5. De verkoper verleent hierbij aan birds4you.nl een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 6. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product) informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 7. Birds4you.nl is niet verplicht gebruik te maken van door verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 8. De verkoper dient de (product) informatie aan birds4you.nl aan te leveren volgens de voorwaarden zoals opgenomen op de Pagina’s voor andere Aanbieders
 9. De verkoper vrijwaart birds4you.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 9.

Artikel 10 – Privacy

 1. Birds4you.nl verstrekt aan de verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de verkoper om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”) e-mail adres en het telefoonnummer.
 2. De verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het verkoopaccount is de verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de verkoper aansprakelijk voor alle door birds4you.nl geleden schade.
 3. De verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. Birds4you.nl staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 11 – Garanties en verplichtingen

 1. De verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de Pagina’s voor andere Aanbieders te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De verkoper garandeert dat:
  • uitsluitend artikelen worden aangeboden die bij de verkoper op voorraad liggen;
  • achtennegentig procent (98%) van de artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
  • alleen artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door birds4you.nl zijn opengesteld;
  • de door haar aangeboden artikelen haar eigendom zijn, de artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden artikelen steeds de oorspronkelijke artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  • de artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de door haar aangeboden artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het handelen van de verkoper en/of artikelen van de verkoper de reputatie en/of het imago van birds4you.nl of de omgeving niet zullen schaden;
  • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van birds4you.nl ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De verkoper zal birds4you.nl vrijwaren tegen alle schade van claims tegen birds4you.nl als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. Het is de verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Birds4you.nl verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de verkoper te gebruiken zolang de verkoper artikelen aanbiedt op het Platform op de omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de omgeving, de vormgeving, de content en alle birds4you.nl Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van birds4you.nl en op geen enkele wijze door de verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van birds4you.nl mogen worden gebruikt. De verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van birds4you.nl en derden volledig respecteren.
 3. De verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “birds4you”, “birds4you.nl”, “birds4you.be”, “birds4you.de”, “birds4you.fr”, “birds4you.com”, “birds4you.org” en/of “birds4you.eu” of een daarop lijkend domeinnaam, element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van birds4you.nl ‘s Merken en/of logo’s door de verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van birds4you.nl.

Artikel 13 – Beëindiging birds4you.nl verkopersschap

 1. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een verkoper geen verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een verkoopaccount, een reeds aangemaakt verkoopaccount te blokkeren of het Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als birds4you.nl vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het verkoopaccount de goede werking van de omgeving van birds4you.nl verstoort of naar oordeel van birds4you.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van birds4you.nl of derden.
 2. Birds4you.nl is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 14 – Gevolgen beëindiging birds4you.nl Verkopersschap

 1. Indien het verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. wordt het verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is de verkoper niet langer gerechtigd om de content, de artikelen en de birds4you.nl merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door birds4you.nl in verband met de beëindiging van het verkopersschap door birds4you.nl en de verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het verkoopaccount.
 2. De verkoper vrijwaart birds4you.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart birds4you.nl voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van birds4you.nl, is birds4you.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het verkoopaccount, de content en/of de artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat birds4you.nl in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 16 – Diversen

 1. De verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van birds4you.nl en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens birds4you.nl. De verkoper vrijwaart birds4you.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij birds4you.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de Pagina’s voor andere Aanbieders te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de omgeving zijn geplaatst. Indien een verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Pagina’s voor andere Aanbieders. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de Pagina’s voor andere Aanbieders te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het verkoopaccount. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Pagina’s voor andere Aanbieders voor de verkoper niet acceptabel zijn, is de verkoper gerechtigd het verkopersschap te beëindigen.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De verkoper stemt er mee in dat birds4you.nl haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij birds4you.nl bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het verkoopaccount(zgn. servicemails).

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De verkopersvoorwaarden en het verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Birds4you.nl: Birds4you.nl gevestigd te Groningen, de aanbieder van het Platform;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.
  10. Ondernemer: de persoon of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;
  11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
  13. Platform: het platform van birds4you.nl waarop Ondernemer zijn producten aanbiedt aan Kopers;
  14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
  15. Verkoper: de persoon of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;
  16. Zakelijke Verkoper: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

[Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam indien zakelijke ondernemer);

[Vestigingsadres]

[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];

Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]

E-mailadres: [of ander aan de Koper aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als e-mail]

KvK-nummer: (indien zakelijke ondernemer)

Btw-identificatienummer: > (indien zakelijke ondernemer)

Indien de activiteit van de Ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de Ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Koper.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Koper dient de koopprijs te betalen aan birds4you.nl, via een van de door birds4you.nl aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan birds4you.nl wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.
 5. birds4you.nl zal zich namens de Ondernemer – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  5. indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

  1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Ondernemer heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Ondernemer heeft ontvangen. birds4you.nl mag namens de Ondernemer, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Ondernemer: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Ondernemer heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product van de Ondernemer heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de Ondernemer de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

 1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De Koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Koper te bevestigen.
 9. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.
 2. Birds4you.nl vergoedt namens de Ondernemer alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper aan de Ondernemer de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag birds4you.nl wachten met terugbetalen tot de Ondernemer het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Birds4you.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
 4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft birds4you.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 5. Kosten voor retourzending aan de Ondernemer zijn voor de Koper.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden aangeboden aan de Koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en
  2. de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en
  2. de Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Platform aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer ervoor zorgen dat het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld door birds4you.nl wordt terugbetaald.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

  1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    De Koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

   1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan birds4you.nl te melden.
 4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door birds4you.nl is gewezen op de te late betaling en birds4you.nl de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is birds4you.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. birds4you.nl kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:Birds4you.nl
Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is meegezonden met de levering.
E-mail: via dit formulier

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Bijlage 2 – Servicelevels Verkopers

Servicelevels Zakelijke Verkopers

Zakelijk Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Zakelijke Verkoper aan de klant wordt bepaald:

 • Binnen 24 uur klantvragen beantwoorden;
 • Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 09.00 uur en 17.00 uur;
 • Binnen 24 uur annuleringsverzoeken van de klant verwerken;
 • Binnen beloofde levertijd bestellingen verwerken en bezorgen;
 • Binnen 24 uur ontvangen retour artikelen verwerken.

Zakelijk Verkoper committeert zich om een maximale klanttevredenheid te behalen. Dit uit zich in de volgende normen:

 1. Op tijd geleverd
  ≥ 98% van totaal aantal verzendingen*
 2. Annuleringen
  ≤ 2% van het aantal bestelde artikelen**
 3. Klantvragen
  ≤ 5% van het aantal bestelde artikelen
 4. Retourzendingen
  ≤ 5% van totaal aantal bestelde artikelen
 5. Telefoon opnemen
  ≥ 90% van de gevallen binnen 1 minuut***
 6. Algemene Reviewcijfer
  Minimaal een 8 of hoger (4 sterren)
 7. Track & Trace-nummer
  100% van totaal aantal pakketverzendingen

De servicenorm wordt bepaald over een periode van een maand, m.u.v. het reviewcijfer. Hiervoor geldt het actuele overall cijfer dat getoond wordt op de site.

* Van alle bestelde artikelen die we kunnen meten op aflevertijd, kijken we of de eerste afleverpoging binnen de door de Zakelijke Verkoper aangegeven leverbelofte valt.

** Dit percentage wordt berekend op basis van annuleringen door de Zakelijke Verkoper, annuleringen door klanten na de beloofde leverdatum en automatische annuleringen vanwege bestellingen die zijn verlopen omdat de Zakelijke Verkoper deze niet op tijd heeft bevestigd.

*** Op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Servicelevels Verkopers

Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Verkoper aan de klant wordt bepaald:

 • Binnen 48 uur klantvragen beantwoorden;
 • Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 19.00 uur en 21.00 uur;
 • Binnen 48 uur annuleringsverzoeken van de klant verwerken;
 • Binnen beloofde levertijd bestellingen verwerken en bezorgen;
 • Binnen 48 uur ontvangen retour artikelen verwerken.

Verkoper committeert zich om een maximale klanttevredenheid te behalen. Dit uit zich in de volgende normen:

 1. Op tijd geleverd
  ≥ 98% van totaal aantal verzendingen*
 2. Annuleringen
  ≤ 2% van het aantal bestelde artikelen**
 3. Klantvragen
  ≤ 5% van het aantal bestelde artikelen
 4. Retourzendingen
  ≤ 5% van totaal aantal bestelde artikelen
 5. Telefoon opnemen
  ≥ 90% van de gevallen binnen 3 minuten***
 6. Algemene Reviewcijfer
  Minimaal een 8 of hoger (4 sterren)
 7. Track & Trace-nummer
  100% van totaal aantal pakketverzendingen

De servicenorm wordt bepaald over een periode van een kwartaal, m.u.v. het reviewcijfer. Hiervoor geldt het actuele overall cijfer dat getoond wordt op de site.

* Van alle bestelde artikelen die we kunnen meten op aflevertijd, kijken we of de eerste afleverpoging binnen de door de Verkoper aangegeven leverbelofte valt.

** Dit percentage wordt berekend op basis van annuleringen door de Verkoper, annuleringen door klanten na de beloofde leverdatum en automatische annuleringen vanwege bestellingen die zijn verlopen omdat de Verkoper deze niet op tijd heeft bevestigd.

*** Op werkdagen tussen 19.00 uur en 21.00 uur.