Prive excursie Lauwersmeer 18 september 2021

Privé excursie Lauwersmeer 18-9-21

Privé excursie verslag Lauwersmeer op 18 september 2021.

Vandaag gingen twee deelnemers mee op excursie, als onderdeel van het vogelexcursie arrangement. Van 10.00-14.30 uur gingen we op een aantal plekken aan de Groninger en de Friese kant van het Lauwersmeer op zoek naar vogels. Het was mooi weer: 15-20 °C, licht bewolk, en windkracht 2-3.

Slechtvalk en Casarca’s bij het Jaap Deensgat

De deelnemers werden opgehaald bij B&B D’Olle Pastorie, en een paar minuten later konden we van start gaan bij het Jaap Deensgat. We werden direct attent gemaakt op een Slechtvalk, door één van de mensen die daar al stond. Nadat we deze soort door de telescoop hadden bekeken, kregen de deelnemers hun leenkijker om. We zagen al veel Grauwe- en Brandganzen en er bleken ook nog een paar Casarca’s te zijn. Ondertussen zong achter ons een Tjiftjaf. We liepen richting de vogelkijkhut en hoorden onderweg Baardman en Rietgors. Er joeg een Bruine Kiekendief, die zo nu en dan de Kieviten deed opvliegen. Een Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger bleven gewoon staan, die hoefden niet bang te zijn.

Vlak voor de hut zat Krakeend en Wilde Eend in het gras en dreven Smient en Pijlstaart in het water. Toen we even later op het uitkijkheuveltje stonden ontdekten we een Watersnip in het hogere gras. Boven hem waren nog een aantal Boerenzwaluwen op zoek naar insecten in de lucht. Terwijl we terug liepen naar de auto’s zagen we een Buizerd overvliegen.

We reden naar het volgende punt, de uitkijktoren. Daar klommen we omhoog en zagen we Fuut en Kuifeend in het water. Op de rotsblokken in de verte waren heel veel Aalscholvers te zien. Daarna was het tijd om door te rijden naar de haven.

Op de uitkijktoren
Op de uitkijktoren

Het was druk in de haven!

Hier stond de groep Steenlopers al weer op hun vaste stek te rusten. De deelnemers genoten even van deze leuke vogels voordat we even een kop thee/koffie met koek namen. Daarna richtten we de kijkers op de Sternstee, waar jongere en oudere Visdiefjes te zien waren. Aan de waterrand liepen Tureluurs en Kok- en Zilvermeeuw. Ondertussen was een grote groep oude motoren vertrokken en kwamen er natte mensen in oranje hesjes het haventerrein oprennen. Het bleken deelnemers van de Swimrun te zijn (die 10, 18 of 28 km zwommen en renden). In de haven zagen we dus mensen tussen de vissersboten door zwemmen…

Uitzicht over het wad
Uitzicht over het wad

Daarna reden we naar het uitzichtpunt op de dijk, in Friesland. Het was nog aardig laag water, maar er stonden op dat moment niet veel vogels. We zagen Scholekster, Wulp, Bergeend en Stormmeeuw door de telescoop. Daarom reden we vlot door naar de Ezumakeeg.

Beweeglijke Kemphanen en roerloos Konikpaard

We begonnen bij de uitkijkheuvel, waar we mooi zicht hadden op een groep Lepelaars, en meerdere Reuzensterns. Er stonden ook heel veel Kieviten en Goudplevieren, en daar tussen liepen verschillende Kemphanen heen en weer. In het water was het druk met Pijlstaarten, Slobeenden en Wintertalingen, en na een laatste blik op een Kleine Strandloper reden we naar het volgende punt.

Hier was niets nieuws te zien (de Manenganzen waren vertrokken), maar konden we nog wel even een Smient in eclipskleed van dichtbij bekijken. Daarna reden we door naar de laatste stop. Op dit punt zagen we Bontbekplevier, vrij dicht bij. Ook kwam een Torenvalk nog even over vliegen. Ondertussen stond één van de Konikpaarden zo stil te kijken, dat het leek of het een standbeeld was.

Vogels in overvloed bij Ezumakeeg
Vogels in overvloed bij Ezumakeeg

We keken nog even aan de andere kant van de voormalige vogelkijkhut of de Zilvertaling er toevallig nog zat, maar die liet zich niet meer zien. Hiermee beëindigden we de excursie. De deelnemers gaven aan het erg naar de zin te hebben gehad.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Waterral – Rallus aquaticus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Goudplevier – Pluvialis apricaria
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Wulp – Numenius arquata
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Kleine Strandloper – Calidris minuta
24 Watersnip – Gallinago gallinago
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
27 Stormmeeuw – Larus canus
28 Zilvermeeuw – Larus argentatus
29 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
30 Visdief – Sterna hirundo
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Lepelaar – Platalea leucorodia
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Buizerd – Buteo buteo
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Slechtvalk – Falco peregrinus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
41 Baardman – Panurus biarmicus
42 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
43 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
44 Spreeuw – Sturnus vulgaris
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
46 Rietgors – Emberiza schoeniclus