Vogelexcursie Lauwersmeer 28-04-2018

Privé vogelexcursie verslag Lauwersmeer 28 april 2018

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer 28 april 2018

Vandaag stond er van 13.00-16.30 uur een excursie Lauwersmeer op het programma voor drie personen uit De Bilt/Arnhem. Deze excursie was op verzoek aangepast voor iemand die mindervalide is. Om hun vader weer eens van vogels te laten genieten, hadden zijn twee zoons de excursie geboekt. Zij hadden zelf geen ervaring met vogels kijken. De weersvoorspelling was voor vandaag een graad of 12, windkracht 4 en zo nu en dan kans op een bui.

Roeken en het eerste buitje

Ondanks de wegafsluiting van de N355 waren we allemaal op tijd op de afgesproken plek. De leenkijkers werden even ingesteld, en gelijk uitgeprobeerd op de roekenkolonie. Toen ging de eerste bui los. Omdat we nog bij de auto’s stonden konden we de achterkleppen mooi als dak gebruiken. Ondertussen gingen we gewoon verder met rondkijken naar vogels. Als snel werd het weer droog. We zagen nog fuut en een liggende stormmeeuw (die met die ‘aardige’ ronde kop met zwart oog), en hoorden tjiftjaf en pimpelmees.

Zomertalingen en dwergmeeuwen bij Ezumakeeg-Zuid

Daarna was het tijd om naar de Ezumakeeg te rijden. Eerst maar even naar de hut, waar we niet de enigen waren. Zodra we uit de auto stapten zong een rietzanger het hoogste lied. Vlakbij liet een rietgors zich mooi horen en zien. Naast de hut liepen een aantal Konikpaarden te grazen.

Vogelexcursie Lauwersmeer Konikspaarden Ezumakeeg zuid
Konikspaarden Ezumakeeg zuid

Buiten de hut was eerst al genoeg te zien. We zagen daar bergeend, grutto, kluut, tureluur en witte kwikstaart. Ook zwom er vrij dichtbij een paartje zomertaling. Natuurlijk konden de deelnemers deze vogels ook even door de telescoop bewonderen.

Eenmaal in de hut konden we gelijk genieten van een viertal dwergmeeuwen. Eerst dobberden ze in het water. Toen ze opvlogen was de zwarte onderkant van hun vleugels te zien. Ook vloog er een buizerd langs. Bovendien zat er nog slobeend, krakeend, pijlstaart, kuifeend en wintertaling in het water. Boven de rietkraag in de verte vloog een mannetje bruine kiekendief. Op het land waren nog smient en kemphaan te vinden. Toen we weer buiten de hut stonden vloog er een lepelaar over. Hiervan waren de uitgestrekte nek en de lange zwarte snavel mooi te zien. Daarna was het tijd voor de volgende stop.

Zwaluwen en toch geen zomer bij Ezumakeeg-Noord

Vanaf de uitkijkbult bij Ezumakeeg-Noord zagen we al snel een grote zilverreiger. Ook stonden er regenwulpen, kluten en zwarte ruiter in het water. Op dat moment kwam echter de volgende bui langs. We hebben toen onder ons afdakje even genoten van een kop koffie met koek. Ook deze bui duurde niet lang, dus al snel waren we weer op de bult aan het vogels kijken. Vlak voor ons vlogen boerenzwaluwen en huiszwaluwen over het water. De oeverzwaluw hebben de deelnemers helaas gemist, maar die kwam ook even snel langs vliegen. Verder zwommen ook hier veel eenden en stond er een zilvermeeuw te slapen. Boven het land was trouwens nog een torenvalk aan het bidden.

Vogelexcursie deelnemers Lauwersmeer
Deelnemers Lauwersmeer vogelexcursie

Sluizen en haven

Bij de stop halverwege Ezumakeeg en de sluizen zaten weinig vogels, dus zijn we snel weer verder gereden. We zijn bij de aalscholverkolonie even uitgestapt, en zagen daar kokmeeuwen, kleine mantelmeeuw en bovendien nog een visdief. Een winterkoning was verderop in de struiken te horen, en ook hoorden we nog een zwartkop zingen. Toen was het tijd voor de laatste stop: de haven. Vanwege het lage tij zaten er geen steenlopers, en konden we alleen de kauw nog toevoegen aan de lijst.

De zoons hadden geen ervaring met vogels kijken, maar hebben geweldig hun best gedaan. Ik hoop dat ik ze toch een beetje heb kunnen aansteken met mijn interesse voor vogels. Dat zou hun vader namelijk vast niet erg vinden, volgens mij 😉

 

Waargenomen vogelsoorten vogelexcursie

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Lepelaar – Platalea leucorodia
15 Grote Zilverreiger – Ardea alba
16 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
17 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
18 Buizerd – Buteo buteo
19 Meerkoet – Fulica atra
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Regenwulp – Numenius phaeopus
24 Grutto – Limosa limosa
25 Kemphaan – Calidris pugnax
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Torenvalk – Falco tinnunculus
35 Kauw – Coloeus monedula
36 Roek – Corvus frugilegus
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
39 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
41 Huiszwaluw – Delichon urbicum
42 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
44 Zwartkop – Sylvia atricapilla
45 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
46 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
47 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
48 Rietgors – Emberiza schoeniclus