Vogelexcursie Lauwersmeer 18 mei 2024

Verslag Groeps vogelexcursie Lauwersmeer 18-5-24

Verslag van de Groeps vogelexcursie Lauwersmeer op 18 mei 2024.

Op deze mooie zaterdag waren vier deelnemers naar het Lauwersmeer gekomen voor een vogelexcursie, die van 9.00-15.00 uur gepland stond. De twee dames uit de provincie Groningen waren ervaren vogelliefhebsters, voor het echtpaar uit Zuid-Holland was het een kennismaking met vogels kijken. Het weer was prima: 17-21 °C, windkracht 2-4 en na wat bewolking kwam de zon volop tevoorschijn.

Casarca en Indische Gans vallen op en Blauwborst laat zich mooi zien

Iedereen was mooi op tijd, en we gingen van start bij het Jaap Deensgat. Vanaf de parkeerplaats zagen we direct al een Blauwborst zingen, die zich later nog even mooi door de telescoop zou laten zien. Op het land liepen Brandganzen en Grauwe Ganzen en in het water dreven Krakeenden, Smient en Knobbelzwaan. De Bergeenden lagen nog te slapen terwijl de Tjiftjaf, Zwartkop en Tuinfluiter achter ons al hun mooiste lied zongen. Eén van de deelneemsters vond de Casarca, die een dag eerder gemeld was, en door de andere werd een ‘gekke gans’ ontdekt. Dit bleek een Indische Gans te zijn, een exoot. Beide soorten hadden ze nog niet eerder gezien.

We gingen aan de wandel, richting de vogelkijkhut. Al snel ontdekten we een Tapuit die, zoals gebruikelijk, op een bultje stond. Ook Rietgors, Kievit, Tureluur en Rietzanger lieten zich zien, en Roerdomp liet zich horen. In het water stonden Kleine Mantelmeeuwen en was een Fuut druk aan het vissen. Iets verderop hoorden we een Kleine Karekiet en een Snor zingen en vlak voor het uitkijkbultje liep een Kleine Plevier (gele oogring) in het bijna drooggevallen plasje.

In de hut waren de Boerenzwaluwen druk bezig met het nest, en lieten zich niet door ons uit het veld slaan. Er kwam een zestal Kluten aanvliegen, die natuurlijk even met de telescoop werden bekeken.

Daarna liepen we rustig terug naar de auto’s, en zagen onderweg nog Graspieper, Huiszwaluw, Scholekster en een Bruine Kiekendief.

Nachtegaal laat duidelijk van zich horen

Na een kort stukje rijden kwamen we bij een uitkijktoren, waar we even op klommen. Hier waren Kuifeend en Grote Zilverreiger te zien en op een gegeven moment liet ook een Zeearend zich nog even zien door de telescoop (vrij ver weg, helaas).

Op de toren
Op de toren

Al snel reden we door naar een bosje, waar Nachtegaal en Fluiter ‘wonen’. De Nachtegaal liet zich luid en duidelijk horen, de Fluiter zat iets verder weg, en klonk daardoor wat bescheidener. Ook een Grote Bonte Specht riep tussen de bladeren en een Merel zong.

We reden door naar een plekje met schaduw (en hondenpoep 🙁 ) voor de koffiepauze. Tijdens de koffie met een stuk notenkoek werd nog een persoonlijk mysterie opgelost, hoorden we een Koekoek, en daarna reden we naar de haven van Lauwersoog. Het was laag water, dus de Steenlopers stonden niet als groep te rusten. Wel vonden we er nog eentje op het wad lopen. Het was druk op de Sternstee, vooral met Visdiefjes. Na een blik op een Zilvermeeuw en Kauw, én een sanitaire stop, reden we door naar Friesland.

Bij het uitkijkpunt over het wad waren we snel klaar: er zat bijna niets, op een paar Zilverplevieren in de verte na. Gelukkig zaten er meer vogels in de Bantpolder. Hier vonden we Grutto’s, prachtig zingende Veldleeuweriken en in de verte een groep Rotganzen en een Torenvalk. Iets verderop, in een plasje, liep een groep Kemphanen met daarbij een paar Tureluurs.

Grutto en Kievit (Karin D.)
Grutto en Kievit (door Karin)

Steltkluten en Kemphanen bij de Ezumakeeg

De brug naar de Ezumakeeg bleek nog steeds afgesloten te zijn, dus moesten we toch nog even omrijden. Dit was al snel vergeten toen we oog in oog stonden met een aantal Steltkluten bij de Ezumakeeg. Wat zijn het toch een bijzondere vogels, met die lange rode poten! Ook hier liepen weer Kemphanen, waarbij de bont gekleurde mannetjes hun kraag opzetten naar hun rivalen. Naast een Grote Zilverreiger bleek een Kleine Zilverreiger te staan. Het verschil in grootte was goed te zien.

Kemphanen
Kemphanen

Bij de uitkijkheuvel was het druk, maar er was net plek genoeg om onze lunch te nuttigen, voordat we weer verder gingen met vogels kijken. Hier zwommen Slobeenden en Tafeleenden en stond een mannetje Zomertaling zich te poetsen. Ook waren hier Stormmeeuwen te zien. We reden naar de andere kant van het gebied en vonden een aantal Bontbekplevieren in de natte greppels. Verder zaten er geen bijzondere steltlopers op dat moment.

Het was tegen drieën, en met het laatste punt op de route zou het programma dus uitlopen. De deelnemers uit Zuid-Holland vonden het genoeg, dus voor hen eindigde de excursie op dat punt. Met de dames uit Groningen werd het laatste punt nog bezocht.

Koekoek in de boom en Cetti’s Zanger tussen de bladeren

Bij de Pomp liepen we richting de uitkijkheuvel, toen plotseling een Koekoek boven ons in een boom ging zitten. De vogel was net even goed te zien, voordat hij/zij verder vloog. Ook zagen we in een kaal boompje een Grasmus zitten, kwam een Buizerd voorbij vliegen en zong een Fitis. Vanaf de uitkijkheuvel was het nest van de Zeearend helaas niet meer te zien, er zaten nu teveel bladeren voor. Een Bruine Kiekendief liet zich nog zien, voordat we verder liepen.

In het bosje hoorden we Roodborst, Winterkoning en Vink. We liepen even naar de hoek waar vaak de Wielewalen zitten, maar die lieten zich niet horen of zien. Toen we verder liepen hoorden we wel (luid en duidelijk) de Cetti’s Zanger zingen. Ook een Tuinfluiter liet zich nog mooi even horen, voordat we bij de auto’s waren. We dronken nog even een kop thee, en op dat moment hoorden we in de verte ook een Wielewaal zingen. Gelukkig, toch nog! Met deze soort sloten we de excursie af. Het was een mooie dag geweest met veel leuke soorten.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Indische Gans – Anser indicus
4 Grauwe Gans – Anser anser
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Casarca – Tadorna ferruginea
8 Zomertaling – Spatula querquedula
9 Slobeend – Spatula clypeata
10 Krakeend – Mareca strepera
11 Smient – Mareca penelope
12 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
13 Tafeleend – Aythya ferina
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Koekoek – Cuculus canorus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Steltkluut – Himantopus himantopus
20 Kluut – Recurvirostra avosetta
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
23 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
24 Kleine Plevier – Charadrius dubius
25 Grutto – Limosa limosa
26 Steenloper – Arenaria interpres
27 Kemphaan – Calidris pugnax
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Roerdomp – Botaurus stellaris
36 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
37 Grote Zilverreiger – Ardea alba
38 Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta
39 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
40 Zeearend – Haliaeetus albicilla
41 Buizerd – Buteo buteo
42 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
43 Torenvalk – Falco tinnunculus
44 Wielewaal – Oriolus oriolus
45 Kauw – Coloeus monedula
46 Zwarte Kraai – Corvus corone
47 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
48 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
49 Huiszwaluw – Delichon urbicum
50 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
51 Fluiter – Phylloscopus sibilatrix
52 Fitis – Phylloscopus trochilus
53 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
54 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
55 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
56 Snor – Locustella luscinioides
57 Zwartkop – Sylvia atricapilla
58 Tuinfluiter – Sylvia borin
59 Grasmus – Curruca communis
60 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
61 Spreeuw – Sturnus vulgaris
62 Merel – Turdus merula
63 Roodborst – Erithacus rubecula
64 Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
65 Blauwborst – Luscinia svecica
66 Tapuit – Oenanthe oenanthe
67 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
68 Graspieper – Anthus pratensis
69 Vink – Fringilla coelebs
70 Rietgors – Emberiza schoeniclus