Vogelexcursie Zuidlaardermeer 13 juni 2023

Verslag Groeps vogelexcursie Zuidlaardermeer 13-6-23

Groeps Vogelexcursie Zuidlaardermeer op 13 juni 2023.

Een viertal deelnemers uit Friesland, Groningen en Noord-Brabant waren vandaag naar het Zuidlaardermeer gekomen voor een vogelexcursie in dit mooie gebied. Van 9.00-13.00 uur gingen we verschillende plekken rond het meer bezoeken. De afgelopen dagen waren tropisch warm geweest, en vandaag zou het ook nog warm worden. Met 20-25 °C, windkracht 4 en een stralend zonnetje viel het echter best mee met de hitte, en was het goed te doen.

Blauwborsten en vier jonge Torenvalken

Rietzanger (door Martin)
Rietzanger (door Martin)

We begonnen aan de oostkant van het meer met een wandeling, waarbij een Koekoek, Fitis en Winterkoning zich direct al lieten horen. Binnen een paar minuten vonden we ook een Blauwborst, die in een struikje zat te zingen en kwam Putter langs vliegen. Vlak naast het pad hoorden we een Kleine Karekiet, terwijl we keken naar een paar jagende Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen. Iets verderop zagen we een Rietzanger en een Rietgors in het riet zitten en vloog een Bruine Kiekendief (vrouw) over het riet heen, op zoek naar een lekker hapje. Ondertussen liet ook een Roerdomp zich één keer heel kort horen, terwijl een Visdief voor ons langs vloog.

Bij het ruige veldje zat een Roodborsttapuit op het draad, waar ook een Kneu bij kwam zitten. Ook een Grasmus liet zich daar zien, terwijl iets verderop de koppen van Grauwe Ganzen boven het hoge gras uitstaken. We liepen verder en keken vanaf het bruggetje naar Zwarte Sterns, die boven het water aan het jagen waren. Een Blauwe Reiger vloog op, een Tjiftjaf zong zijn lied, en een Koekoek kwam voorbij vliegen.

Daarna liepen we door naar de uitkijktoren (onderweg zagen we de knaagsporen van een Bever), vanwaar we een mooi uitzicht hadden. Hier zagen we Grote Zilverreiger, Fuut, Aalscholver en Knobbelzwaan en hoorden we Grasmus. Ook kwam er weer een Bruine Kiekendief voorbij vliegen (dit keer een mannetje).

Een stukje verderop zagen we een Grote Bonte Specht in een boom zitten en plotseling schoot een blauwe flits voorbij, een IJsvogel. Hij riep en er werd geantwoord door een tweede exemplaar. Door het gebladerte waren ze niet te zien, en lieten wij ze verder met rust.

Via het fietspad, waar ook nog een Blauwborst zich liet zien, kwamen we bij het veld waar de Nederlandse Landgeiten stonden en lagen te rusten. Bij het water vonden we Kievit, Brandgans en een aantal geringde Grauwe Ganzen. De nestkast voor de Torenvalk bleek bewoond te zijn, we zagen er vier jongen in zitten.

We liepen door naar de parkeerplaats, en konden onderweg nog Huismus, Houtduif en Vink aan de lijst toevoegen. Daarna reden we achter elkaar aan naar de volgende plek.

Steltkluten en Geoorde Fuut met jongen!

Hier keken we op de dijk over een nat gebied, waar direct een aantal Steltkluten opvielen. Er liepen meerder jongen bij, dus dat was even genieten. Ook zagen we hier Slobeend, Krakeend en Wintertaling zwemmen en Kluut en Tureluur in het water staan. Op de zandplaats renden een aantal Kleine Plevieren heen en weer en opeens was er, vrij dichtbij, ook een Bosruiter te zien. Ondertussen vlogen boven het water Huiszwaluwen (witte stuit), op zoek naar insecten.

We gingen door naar de andere kant van het Zuidlaardermeer. Via een gravelweg reden we naar een plek waar we eerst even genoten van een kop koffie/thee en een stuk Drentse Turf en daarna al snel weer met de vogels bezig waren, omdat een tweetal Putters mooi op een Distel zaten.

In de rij voor Putters
In de rij voor Putters

Daarna maakten we een wandeling over de dijk, waarbij vooral de Geoorde Fuut met een jong enige tijd vergde (die moest natuurlijk op de foto!) en we ook een Zomertaling man mooi door de telescoop konden bekijken. Uiteindelijk lieten ook een paar Witwangsterns zich nog zien, hoewel ze niet heel dichtbij vlogen. Een enorme wolk opvliegende Grutto’s maakte indruk op de deelnemers, zoveel hadden ze nog niet eerder bij elkaar gezien. Er kwamen ook nog twee Lepelaars aanvliegen, die landden in het gebied.

Geoorde Fuut fotograferen
Geoorde Fuut fotograferen

Nog even naar het nest van de Zeearenden

We liepen terug naar de auto’s om naar het laatste punt van de excursie te rijden. Hier maakten we nog een korte wandeling, naar de plek waar het nest van de Zeearend in de bomen te zien was. Onderweg zat een Gele Kwikstaart op het draad en zat een Graspieper met een snavel vol insecten op een paaltje.

Toen we op de plaats van bestemming waren zagen we één van de oudervogels net boven het nest in de boom zitten en een bewegende donkere vogel (jong?) op het nest, maar door de grote afstand en de hittetrilling was het lastig te zien. Wel hoorden we heel duidelijk een Bosrietzanger zingen en ook een Braamsluiper liet zich een paar keer horen.

Omdat het al ruimschoots na 13.00 uur was beëindigden we de excursie toen we weer bij de auto’s waren (een aantal deelnemers ging zelf nog even door naar een ander punt in de buurt). De heren gaven aan dat ze het een fijne excursie hadden gevonden, en leuke soorten hadden gezien.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Zomertaling – Spatula querquedula
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Gierzwaluw – Apus apus
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Steltkluut – Himantopus himantopus
20 Kluut – Recurvirostra avosetta
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Kleine Plevier – Charadrius dubius
23 Grutto – Limosa limosa
24 Tureluur – Tringa totanus
25 Bosruiter – Tringa glareola
26 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
27 Visdief – Sterna hirundo
28 Witwangstern – Chlidonias hybrida
29 Zwarte Stern – Chlidonias niger
30 Ooievaar – Ciconia ciconia
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Lepelaar – Platalea leucorodia
33 Roerdomp – Botaurus stellaris
34 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
35 Grote Zilverreiger – Ardea alba
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Zeearend – Haliaeetus albicilla
38 IJsvogel – Alcedo atthis
39 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
40 Torenvalk – Falco tinnunculus
41 Zwarte Kraai – Corvus corone
42 Koolmees – Parus major
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Huiszwaluw – Delichon urbicum
45 Fitis – Phylloscopus trochilus
46 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
47 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
48 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
49 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
50 Zwartkop – Sylvia atricapilla
51 Braamsluiper – Curruca curruca
52 Grasmus – Curruca communis
53 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
54 Spreeuw – Sturnus vulgaris
55 Merel – Turdus merula
56 Blauwborst – Luscinia svecica
57 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
58 Huismus – Passer domesticus
59 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
60 Graspieper – Anthus pratensis
61 Vink – Fringilla coelebs
62 Kneu – Linaria cannabina
63 Putter – Carduelis carduelis
64 Rietgors – Emberiza schoeniclus