Vogelexcursie Zuidlaardermeer 18 juni 2020

Verslag groeps vogelexcursie Zuidlaardermeer 18-6-20

Verslag van de groeps vogelexcursie Zuidlaardermeer op donderdag 18 juni 2020

Een groepsexcursie op donderdagmiddag, zou dat werken? Ja dus! Van 13.00-16.30 uur gingen we op een paar plekken bij het Zuidlaardermeer kijken naar vogelsoorten. Het Zuidlaardermeergebied was voor de meeste deelnemers onbekend terrein, aangezien zij uit 5 verschillende provincies kwamen. Het was ongeveer 19 °C, er stond nauwelijks wind en er viel behoorlijk wat regen.

Twee Zeearenden in de regen

Aan het begin van de excursie viel een flinke plensbui, dus wachtten we even een paar minuten, totdat het wat minder hard regende, voordat we uit de auto’s stapten en van start gingen. Als eerste liepen we in rustig tempo richting het nest (horst) van de Zeearenden. Onderweg kwamen we al behoorlijk wat vogelsoorten tegen, zoals Putter, Roodborsttapuit, Torenvalk, Gele Kwikstaart, Grote Zilverreiger en Ooievaar. Ook de zang van Geelgors en Grasmus werd gehoord.

Toen we bij het nest aankwamen, dat al aardig achter de bladeren verstopt zat, zagen we al vrij snel een volwassen (adulte) Zeearend in de boom zitten. En even later bleek er ook een jonge (juveniele) Zeearend zichtbaar te zijn, hoewel die iets beter verstopt zat tussen de takken. Op een gegeven moment ging de oudervogel op de wieken, en konden we ook even van de vlucht genieten.

Deelnemers in de regen
Deelnemers in de regen

Geoorde futen en Witwangsterns komen heel dicht bij!

We liepen terug naar de auto’s, ondertussen nog wat soorten aan de lijst toevoegend. Het regende nog steeds, maar de stemming was opperbest! De volgende stop draaide vooral om de watervogels en sterntjes. We liepen de dijk op, en zagen direct een stel Geoorde Futen, met 2 jongen op de rug. En terwijl we naar de verschillende soorten eenden stonden te kijken, kwam er vrij dichtbij een Blauwborst in de struik zitten. Hij zong er flink op los, en liet zich mooi door de telescopen zien. We gingen verder en de volgend wenssoort diende zich aan: een Witwangstern. In eerste instantie vloog hij wat verder weg, maar even later scheerde hij vlak langs ons, waardoor iedereen hem goed kon zien. Ook zaten er heel veel jonge Kokmeeuwen tussen de Pitruspollen. Inmiddels was het zowaar droog geworden.

Op de terugweg over de dijk hoorden we een Kleine Karekiet en een Bosrietzanger, en in de verte liet een Zwartkop zich horen. Daarna was het tijd voor een kop koffie/thee en een stuk Drentse Turf. Dit viel goed in de smaak bij de deelnemers. Na dit korte intermezzo gingen we naar het laatste punt: het Gemaal.

Steltlopers in alle soorten en maten, én een Reuzenstern

Vanaf het Gemaal hadden we een prachtig uitzicht over de aangrenzende polders. Hier bleken verschillende steltlopers te lopen, op zoek naar een lekker hapje. We zagen Kemphanen, Steltkluten, Zwarte Ruiter, Bosruiter, Tureluur en Kluut. Een Havik zorgde ondertussen in de verte voor onrust. Plotseling werd er een Reuzenstern ontdekt. Voor (bijna) alle deelnemers was dit een ‘lifer’. Gelukkig bleef hij mooi zitten en konden de deelnemers hem door de telescopen bewonderen. Ook kwamen er nog een paar Lepelaars overvliegen, in een rijtje achter elkaar.

Na deze soortenexplosie was de eindtijd van de excursie bereikt, en ging iedere deelnemer met een voldaan gevoel, en een paar ‘lifers’ rijker, op weg naar huis.

Op het Gemaal
Op het Gemaal

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Slobeend – Spatula clypeata
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Smient – Mareca penelope
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Tafeleend – Aythya ferina
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Gierzwaluw – Apus apus
12 Koekoek – Cuculus canorus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Waterral – Rallus aquaticus
15 Waterhoen – Gallinula chloropus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Wulp – Numenius arquata
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Witgat – Tringa ochropus
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Bosruiter – Tringa glareola
28 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
31 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
32 Visdief – Sterna hirundo
33 Witwangstern – Chlidonias hybrida
34 Zwarte Stern – Chlidonias niger
35 Ooievaar – Ciconia ciconia
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Lepelaar – Platalea leucorodia
38 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
39 Grote Zilverreiger – Ardea alba
40 Havik – Accipiter gentilis
41 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
42 Zeearend – Haliaeetus albicilla
43 Buizerd – Buteo buteo
44 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
45 Torenvalk – Falco tinnunculus
46 Zwarte Kraai – Corvus corone
47 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
48 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
49 Huiszwaluw – Delichon urbicum
50 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
51 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
52 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
53 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
54 Snor – Locustella luscinioides
55 Zwartkop – Sylvia atricapilla
56 Grasmus – Sylvia communis
57 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
58 Spreeuw – Sturnus vulgaris
59 Merel – Turdus merula
60 Blauwborst – Luscinia svecica
61 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
62 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
63 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
64 Vink – Fringilla coelebs
65 Kneu – Linaria cannabina
66 Putter – Carduelis carduelis
67 Geelgors – Emberiza citrinella
68 Rietgors – Emberiza schoeniclus