Vogelexcursie Zuidlaardermeer 8 Juni 2022

Verslag Groeps vogelexcursie Zuidlaardermeer 8-6-22

Verslag van de Groeps vogelexcursie Zuidlaardermeer op 8 juni 2022

Zes vogelliefhebbers uit de provincies Groningen en Overijssel kwamen vandaag van 9.00-13.00 uur naar het Zuidlaardermeer om vogels te kijken. De weersverwachting was eerst niet zo rooskleurig (het zou ‘s middags flink gaan regenen), maar uiteindelijk is het toch droog gebleven, met 14-20 °C en windkracht 3.

Zeearend en Waterral, dat begint goed!

Om 9.00 uur was iedereen aanwezig en konden we ‘los’ gaan met de eerste soorten op de parkeerplaats bij Leinwijk: zingende Zwartkop en Grasmus en vliegende Huis- en Boerenzwaluwen boven ons hoofd. We waren net onderweg en de eerste Zeearend kwam al langs vliegen. Een stukje verder stonden we weer even stil en zagen we Rietgors, Rietzanger, Zwarte Stern, meerdere Bruine Kiekendieven, Visdief en hoorden we Waterral ,Snor en Roerdomp. Plotseling zagen we een Waterral door het Riet scharrelen, die een paar deelnemers zelfs nog door de telescoop hebben kunnen zien. Ook een Baardman liet zich horen en zien in vlucht en één van de deelnemers ontdekte een mannetje Zomertaling. Ook kwam de eerste Witwangstern langs.

We liepen weer een klein stukje en zagen een stelletje Roodborsttapuit op hun vaste plek zitten. Iets verderop, op het bruggetje, zagen we vele Zwarte Sterns en Kokmeeuwen vliegen en zagen we Fuut, Krakeend en Kuifeend in het water. Ook zwommen er Grauwe Ganzen, waar een enkeling was voorzien van een groene halsring.

Goudvink man en alweer een Zeearend

Op het pad naar de uitkijktoren zag één van de deelnemers ineens een kleurrijk vogeltje op het draad zitten: een mannetje Goudvink. Deze dook al snel het gras in, maar was nog mooi te zien door de telescoop. Ook een Gaai liet zich zien, terwijl we ondertussen genoten van de zang van Tjiftjaf, Fitis, Merel, Winterkoning en Koekoek. We stonden nog maar net op de uitkijktoren en toen diende zich de Zeearend voor de tweede keer aan.

Op de uitkijktoren
Op de uitkijktoren

We liepen verder, en zagen een paar bomen, waar een Bever duidelijk zijn tanden in had gezet. Daarna liepen we langs de ‘Kikoman’, en ‘trotseerden 😉 ‘ de kudde Nederlandse Landgeiten in het ruige landje, voordat we weer bij de auto’s waren.

Drie jonge Steltkluten

Daarna reden we naar de volgende plek, waar we op de dijk keken naar de vogelrijkdom vlakbij Zuidlaren. Een paartje Steltkluut had 3 jongen om zich heen lopen(!) en was steeds in conflict met een Kievit. In het water dreef Geoorde Fuut en Slobeend en op de zandrichel lagen Wintertaling, Smient en Kluut. Daartussen renden de Kleine Plevieren heen en weer en ook Tureluurs waren volop aanwezig. Bovendien zagen we Brandgans, Grutto en Knobbelzwaan en in de verte vloog een Buizerd boven het gebied. Toen we weer bij de auto’s waren hoorden we een Spotvogel in de struiken zingen.

Witwangsterns heel dichtbij en vrouwtje Blauwborst laat zich even zien

Op naar de volgende plek: de Osdijk. Hier nuttigden we eerst even een kop koffie/thee met een stuk Drentse turf, voordat we naar het dijkje liepen. We keken uit over het plas-dras-gebied en zagen Witwangsterns vlak voor ons langs vliegen. Ook hier zong een Snor, die zich zelfs nog even liet zien en zagen we een Waterhoentje zwemmen. We liepen via het dijkje naar de andere kant van de weg. Een Gele Kwikstaart poseerde even mooi op een hekpaal, zodat iedereen hem even door de telescoop kon bewonderen. We hoorden een Blauwborst heel even zingen en toen we zochten vloog het vrouwtje over het pad naar het hek, waar ze zich even goed liet zien.

De volgende stop was extra ingelast, omdat het nest van de Zeearend toch te zien bleek te zijn. Na een kort ritje liepen we via het zandpad naar een plek, waar vandaan we zicht hadden op het nest. In het land voor het bosje werd gras gemaaid, en er was geen Zeearend te zien. Waarschijnlijk lag het jong diep in het nest en waren de ouders even gevlogen. Wel hoorden we een Kleine Karekiet en zagen we Veldleeuwerik en Graspieper aan de zijkant van het pad.

Uitzicht vanaf het Gemaal Onnerpolder

Geoorde Fuut (door deelnemer)
Geoorde Fuut (door deelnemer)

Voor de laatste stop reden we naar het Gemaal Onnerpolder. Onderweg zagen we een Turkse Tortel en toen we eenmaal op het gemaal stonden genoten we van het uitzicht (we moesten wel eerst even langs de geur van een dode Snoek…) . We zochten even naar de Zwarte Ibis, maar vonden deze helaas niet. Wel zagen een Torenvalk op de nestkast zitten en een tweetal Lepelaars foerageren. Ook hier liepen Tureluurs, een Grote Zilverreiger en een paar Steltkluten in de verte, en lagen Tafeleenden te slapen op een eilandje. We sloten de excursie af en liepen naar beneden, waar we oog in oog stonden met een Geoorde Fuut op nog geen tien meter.

Op het Gemaal Onnerpolder
Op het Gemaal Onnerpolder

Door de extra stop was de excursie iets later afgelopen dan de bedoeling was, maar dat vonden de deelnemers helemaal niet erg. Het was droog gebleven, en ze hadden het allemaal een fijne excursie gevonden met mooie soorten.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Tafeleend – Aythya ferina
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Koekoek – Cuculus canorus
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
18 Waterral – Rallus aquaticus
19 Waterhoen – Gallinula chloropus
20 Meerkoet – Fulica atra
21 Fuut – Podiceps cristatus
22 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
23 Scholekster – Haematopus ostralegus
24 Steltkluut – Himantopus himantopus
25 Kluut – Recurvirostra avosetta
26 Kievit – Vanellus vanellus
27 Kleine Plevier – Charadrius dubius
28 Grutto – Limosa limosa
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Visdief – Sterna hirundo
32 Witwangstern – Chlidonias hybrida
33 Zwarte Stern – Chlidonias niger
34 Ooievaar – Ciconia ciconia
35 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36 Lepelaar – Platalea leucorodia
37 Roerdomp – Botaurus stellaris
38 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
39 Grote Zilverreiger – Ardea alba
40 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
41 Zeearend – Haliaeetus albicilla
42 Buizerd – Buteo buteo
43 Torenvalk – Falco tinnunculus
44 Gaai – Garrulus glandarius
45 Ekster – Pica pica
46 Roek – Corvus frugilegus
47 Zwarte Kraai – Corvus corone
48 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
49 Koolmees – Parus major
50 Baardman – Panurus biarmicus
51 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
52 Fitis – Phylloscopus trochilus
53 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
54 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
55 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
56 Spotvogel – Hippolais icterina
57 Snor – Locustella luscinioides
58 Zwartkop – Sylvia atricapilla
59 Grasmus – Curruca communis
60 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
61 Spreeuw – Sturnus vulgaris
62 Merel – Turdus merula
63 Blauwborst – Luscinia svecica
64 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
65 Huismus – Passer domesticus
66 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
67 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
68 Graspieper – Anthus pratensis
69 Vink – Fringilla coelebs
70 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
71 Putter – Carduelis carduelis
72 Rietgors – Emberiza schoeniclus