Vogelexcursie Fochteloërveen & Hijkerveld 20 mei 2021

Verslag privé vogelexcursie Fochteloërveen & Hijkerveld 20-5-21

Verslag privé vogelexcursie Fochteloërveen & Hijkerveld op 20 mei 2021

Vandaag stond een hele dag vogels kijken op het programma, in twee verschillende gebieden. Van 9.00-16.30 uur gingen we het Fochteloërveen en het Hijkerveld bezoeken. Deze vogelliefhebbers waren al eens eerder mee geweest, toen naar het Lauwersmeer. Het was vandaag 9-16 °C, windkracht 2-3 en gevarieerd zonnig en bewolkt.

Gekraagde Roodstaart op het uilebord

Omdat bleek dat ze een paar dagen eerder ook al in het Fochteloërveen geweest waren, werd het programma ter plekke omgegooid. We gingen van start met een wandeling op een voor hen onbekende plek. Al snel ontdekten we de eerste Roodborsttapuit en Blauwborst (er zouden nog meerdere volgen) en ook een Roerdomp liet zich horen. Een zwaan in de verte bleek zowaar een Wilde Zwaan te zijn, leuk! Ook zagen we een aantal libellen vliegen, wat de deelnemers ook leuk vonden.

Vanaf het kijkscherm zagen we een Paapje, en langs het pad vloot een Tuinfluiter. Bij de auto’s hoorden we een Gekraagde Roodstaart, en deze bleek boven op het uilebord van de boerderij te zitten.

Grauwe Klauwier prikt prooi op stekel

Na deze wandeling gingen we even aan het begin van het veen kijken. Hier zaten vandaag vrij weinig vogels. Wel zagen we in de verte een Boomvalk jagen op libellen. Daarna reden we naar het volgende punt, waar we weer een Paapje zagen. Nog een stukje verder zaten twee mannetjes Grauwe Klauwier, elk op hun eigen struik. De ene ving iets (dikke hommel?) en prikte het op een doorn, naast zich.

Paapje (foto door deelnemer)
Paapje (foto door deelnemer)

Bij de vogelkijkhut genoten we even van koffie en koek (Drentse Turf), voordat we de hut in gingen. Vanuit de hut was een paartje Brilduikers te zien . Daarna reden we richting de uitkijktoren de 7. Hier maakte we de verkorte wandeling (ze waren maandag al in de 7 geweest), en hoorden we Raaf en Zwarte Specht en zagen we een Fluiter uitbundig zingen.

Familie Kraanvogel maakt het goed

De laatste stop bij het Fochteloërveen was bij de familie Kraanvogel. Ze lieten even op zich wachten, maar uiteindelijk zagen we het complete gezin. De beide jongen waren al weer fors gegroeid en door de deelnemers werd volop genoten van deze prachtige en bijzondere aanblik door de telescoop.

familie Kraanvogel
familie Kraanvogel

Roodhalsfuut op de plas

We verlieten het veen en reden naar het Hijkerveld. Toen we uitstapten werden we verwelkomd door een zingende Veldleeuwerik. We gingen aan de wandel en zagen Gele Kwikstaart en Grote Lijster. Plotseling kwam een mannetje Koekoek vrij dichtbij op een paal zitten, en liet zich even mooi zien. Na dit moment van genieten liepen we naar het ven. Hier dreven Tafeleend en Dodaars en even verderop hoorden we Grote Bonte en Groene Specht roepen.

We verlieten het fietspad, en wandelden naar de grote plas van Diependal. Hier vonden we een Roodhalsfuut en diverse soorten eenden.

De soort die zich helaas niet liet horen of zien was de Wielewaal. Jammer, maar dat is de natuur. De deelnemers gaven aan dat ze het vandaag erg leuk hadden gevonden en weer nieuwe mooie plekken hadden gezien.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Tafeleend – Aythya ferina
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Brilduiker – Bucephala clangula
11 Gierzwaluw – Apus apus
12 Koekoek – Cuculus canorus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Waterhoen – Gallinula chloropus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Kraanvogel – Grus grus
17 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
18 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
19 Fuut – Podiceps cristatus
20 Ooievaar – Ciconia ciconia
21 Lepelaar – Platalea leucorodia
22 Roerdomp – Botaurus stellaris
23 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
24 Grote Zilverreiger – Ardea alba
25 Buizerd – Buteo buteo
26 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
27 Zwarte Specht – Dryocopus martius
28 Groene Specht – Picus viridis
29 Boomvalk – Falco subbuteo
30 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
31 Gaai – Garrulus glandarius
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Raaf – Corvus corax
34 Koolmees – Parus major
35 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Huiszwaluw – Delichon urbicum
38 Staartmees – Aegithalos caudatus
39 Fluiter – Phylloscopus sibilatrix
40 Fitis – Phylloscopus trochilus
41 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
42 Spotvogel – Hippolais icterina
43 Tuinfluiter – Sylvia borin
44 Grasmus – Curruca communis
45 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
46 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
47 Spreeuw – Sturnus vulgaris
48 Merel – Turdus merula
49 Zanglijster – Turdus philomelos
50 Grote Lijster – Turdus viscivorus
51 Roodborst – Erithacus rubecula
52 Blauwborst – Luscinia svecica
53 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
54 Paapje – Saxicola rubetra
55 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
56 Huismus – Passer domesticus
57 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
58 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
59 Graspieper – Anthus pratensis
60 Boompieper – Anthus trivialis
61 Vink – Fringilla coelebs
62 Kneu – Linaria cannabina
63 Putter – Carduelis carduelis
64 Geelgors – Emberiza citrinella
65 Rietgors – Emberiza schoeniclus