Vogelexcursie Fochteloerveen & Zuidlaardermeer 30 mei 2020

Verslag Privé vogelexcursie Fochteloërveen & Zuidlaardermeer 30 mei 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen & Zuidlaardermeer op 30 mei 2020

Vandaag stond van 9.00-16.30 uur een excursie op de agenda met 3 vogelliefhebbers uit de Zaanstreek. Met een aantal wenssoorten was een keuze gemaakt voor het Fochteloërveen en het Zuidlaardermeer, mede omdat de vogelkijkhut in Diependal nog gesloten was. Met 16-21 °C en windkracht 2 was het heerlijk weer om vogels te kijken.

Vogels in het veen

We begonnen de dag met een zoektocht naar de Roodsterblauwborst, die zich echter te goed wist te verstoppen. Wel zagen we een gewone Blauwborst, Grauwe Klauwier, Geelgors, Grasmus, Putter en de eerste Roodborsttapuit, en we hoorden een Spotvogel. We besloten naar het begin van het veen te rijden, waar we op een Zomertaling stuitten, tussen de andere eenden.

Daarna was het tijd om even de benen te strekken op een wandeling door het veen. Hier werden we getrakteerd op een prachtig mannetje Paapje, die zich mooi door de telescoop liet bekijken. Ondertussen hoorden we Veldleeuwerik, Dodaars en Koekoek.

Na de wandeling was het tijd voor een kop koffie met een lekker stuk Drentse Turf op de parkeerplaats bij de vogelkijkhut. Op de Boerenzwaluwen na was daar trouwens weinig te beleven. Wel zat even verderop een Fluiter en zagen we een mannetje Gekraagde Roodstaart.

Een groep Kraanvogels en nesten van Oeverzwaluwen

We reden verder en stopten kort daarna bij een veld, waar in de verte 11 Kraanvogels stonden te foerageren, meer dan de deelnemers ooit in Nederland hadden gezien. De volgende stop was bij een bos, waar Zwarte Spechten voorkomen. Helaas lieten deze zich niet horen of zien. Wel hoorden we Goudhaantjes en Zwarte Mees en zagen we een boom waar de Zwarte Specht zich op had uitgeleefd bij het voedsel zoeken.

Het was tijd om het gebied te verlaten en richting het Zuidlaardermeer te rijden. Dit deden we via een ‘afsnijweggetje’, waarbij we ook nog even stilstonden bij een zandafgraving. Hier waren Oeverzwaluwen druk in de weer bij hun nesten.

Zeearend op het nest en Witwangsterns in de lucht

Bij het Zuidlaardermeer gingen we eerst even bij het nest van de Zeearend kijken. Dit imposante nest (horst) maakte wel even indruk. Een oudervogel liet zich half zien op het nest, maar verder gebeurde er weinig.

We reden verder en maakten een wandeling op de dijk. Een Snor was druk aan het zingen en de Geoorde Futen zwommen overal om ons heen, inclusief jongen op de rug. Ook werd de lijst met eenden weer uitgebreid, terwijl er meerdere Witwangsterns krijsend over ons heen vlogen. De Zwarte Sterns waren ook van de partij en de Kleine Karekiet deed ondertussen zijn best om gehoord te worden. Een jagende Bruine Kiekendief werd ook door de deelnemers gewaardeerd, net als de Bosrietzanger in een struikje.

De laatste stop was bij het Gemaal, waar we al snel een aantal Steltkluten in de telescoop hadden staan. Tot onze verbazing zagen we ook een tweetal Casarca’s, leuk! Ook stond er een Lepelaar, een paar Groenpootruiters, Kluten en zagen we meerdere Zomertalingen zwemmen. Tot slot liet een Waterral zijn gekrijs nog horen. Daarna was het tijd om elkaar gedag te zeggen na deze prachtige dag. Welliswaar hadden we niet alle soorten gezien, die de heren op het wensenlijstje hadden staan, maar ze hadden ook soorten gezien die ze niet hadden verwacht of niet goed kenden.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis 
2  Grauwe Gans – Anser anser 
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
5  Bergeend – Tadorna tadorna 
6  Casarca – Tadorna ferruginea 
7  Zomertaling – Spatula querquedula 
8  Slobeend – Spatula clypeata 
9  Krakeend – Mareca strepera 
10  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
11  Wintertaling – Anas crecca 
12  Tafeleend – Aythya ferina 
13  Kuifeend – Aythya fuligula 
14  Gierzwaluw – Apus apus 
15  Koekoek – Cuculus canorus 
16  Holenduif – Columba oenas 
17  Houtduif – Columba palumbus 
18  Waterral – Rallus aquaticus 
19  Meerkoet – Fulica atra 
20  Kraanvogel – Grus grus 
21  Dodaars – Tachybaptus ruficollis 
22  Fuut – Podiceps cristatus 
23  Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis 
24  Scholekster – Haematopus ostralegus 
25  Steltkluut – Himantopus himantopus 
26  Kluut – Recurvirostra avosetta 
27  Kievit – Vanellus vanellus 
28  Wulp – Numenius arquata 
29  Grutto – Limosa limosa 
30  Tureluur – Tringa totanus 
31  Groenpootruiter – Tringa nebularia 
32  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
33  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 
34  Visdief – Sterna hirundo 
35  Witwangstern – Chlidonias hybrida 
36  Zwarte Stern – Chlidonias niger 
37  Ooievaar – Ciconia ciconia 
38  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
39  Lepelaar – Platalea leucorodia 
40  Roerdomp – Botaurus stellaris 
41  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
42  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
43  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 
44  Zeearend – Haliaeetus albicilla 
45  Buizerd – Buteo buteo 
46  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
47  Torenvalk – Falco tinnunculus 
48  Grauwe Klauwier – Lanius collurio 
49  Gaai – Garrulus glandarius 
50  Ekster – Pica pica 
51  Zwarte Kraai – Corvus corone 
52  Zwarte Mees – Periparus ater 
53  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
54  Koolmees – Parus major 
55  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
56  Oeverzwaluw – Riparia riparia 
57  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
58  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
59  Fluiter – Phylloscopus sibilatrix 
60  Fitis – Phylloscopus trochilus 
61  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
62  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 
63  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 
64  Bosrietzanger – Acrocephalus palustris 
65  Spotvogel – Hippolais icterina 
66  Snor – Locustella luscinioides 
67  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
68  Grasmus – Sylvia communis 
69  Goudhaan – Regulus regulus 
70  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
71  Boomkruiper – Certhia brachydactyla 
72  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
73  Merel – Turdus merula 
74  Zanglijster – Turdus philomelos 
75  Roodborst – Erithacus rubecula 
76  Blauwborst – Luscinia svecica 
77  Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros 
78  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus 
79  Paapje – Saxicola rubetra 
80  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
81  Huismus – Passer domesticus 
82  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
83  Graspieper – Anthus pratensis 
84  Boompieper – Anthus trivialis 
85  Vink – Fringilla coelebs 
86  Kneu – Linaria cannabina 
87  Putter – Carduelis carduelis 
88  Geelgors – Emberiza citrinella 
89  Rietgors – Emberiza schoeniclus