Vogelexcursie Lauwersmeer 1 mei 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 1-5-23

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 1 mei 2023.

Twee vogelliefhebbers uit Zuid-Holland gingen vandaag van 9.00-13.30 uur mee op vogelexcursie rond het Lauwersmeer. Zij waren een weekend in het Hoge Noorden, en waren zelf ook al even op vogel-verkenning geweest in het gebied, waar ze nog nooit eerder geweest waren. Het was vandaag een hele mooie dag om vogels te kijken, met 9-16 °C, windkracht 2-3 en redelijk wat zon.

Reuzenstern en Noordse Kwikstaart bij het Jaap Deensgat

We begonnen bij het Jaap Deensgat, waar we direct een Rietzanger hoorden zingen en een Rietgors zagen. In de verte troffen we Brandganzen en Kieviten aan en tussen de Kleine Mantelmeeuwen stond een Reuzenstern. Vrij snel ontdekten we in een struikje achter de rietkraag een Blauwborst, een wenssoort van de deelnemers.

Aan de andere kant van het pad vonden we Graspieper en Gele Kwikstaart in het gras en Tureluur in een plasje. Bij de uitkijkheuvel was een Kleine Karekiet aan het zingen en hoorden we wel een Baardman roepen, maar deze liet zich helaas niet zien. We gingen de hut, waar meerdere Boerenzwaluwen druk in- en uitvlogen, en zagen daar een leuke zeldzaamheid: een Noordse Kwikstaart, herkenbaar aan de donkergrijze kop.

Ook zagen we Grote Zilverreiger, Knobbelzwanen, Pijlstaart en een Grote Zilverreiger vanuit de hut. We liepen terug naar de auto’s en hoorden Tjiftjaf en Fitis zingen in de bomenrij achter de parkeerplaats, voordat we naar het volgende plekje reden.

Paapje boven in een struik en Nachtegaal laat zich goed horen

Bij de uitkijktoren maakten we een korte tussenstop, en zagen Fuut en Kuifeend zwemmen. Iets verderop stopten we weer en vonden daar een mannetje Paapje bovenin een struik. Ook een Roodborsttapuit en Kneu lieten zich daar zien, terwijl een Veldleeuwerik boven ons hoofd hing te zingen.

We reden verder naar een volgend punt waar de deelnemers zelf nog niet geweest waren. Hier liepen we een klein stukje door een klein bosje en hoorden we Tuinfluiter, Zwartkop, Roodborst en Winterkoning zingen en zagen we Ekster, Houtduif en Vink. Toen we even op de vlonder liepen klonk plotseling het mooie geluid van een zingende Nachtegaal. Heerlijk!

De vlonder
De vlonder

Eiders op de Waddenzee en toch ook nog Steenlopers

Sternstee in de haven
Sternstee in de haven

We stapten weer in de auto’s en reden (nu echt) door naar de haven van Lauwersoog, waar we eerst even genoten van een kop koffie met een stuk notenkoek. De Steenlopers waren er nu niet (het was al aardig laag water aan het worden), maar de Visdiefjes hadden het erg druk op de Sternstee. Het ene na het andere visje werd aangevoerd om de vrouwtjes het hof te maken. Een Wulp liet zich kort even zien en toen we even aan de andere kant van de pier keken zagen we in de verte een groepje Eiders drijven.

Bij het terug rijden in de haven vond één van de deelnemers toch nog een aantal Steenlopers, lopend op en tussen de stenen. En na een korte sanitaire stop was het tijd om Friesland in te gaan.

Bontbekplevieren, Zwarte Ruiters en Steltkluten in Friesland

Kijkje over het wad
Kijkje over het wad

Hier stopten we even bij de dijk, en keken we over het drooggevallen wad. Een groepje Bontbekplevieren scharrelde in het slik, op zoek naar wat lekkers. In de verte zagen we een aantal Rotganzen zwemmen. We gingen verder en zetten de auto’s niet veel later in de berm, om naar de vogels in de Bantpolder te kijken. Grutto’s, Krakeend, Slobeend en weer een grote groep Brandganzen. We keken nog even of er geen Roodhalsgans tussen zat, maar die leek er vandaag niet tussen te staan. Dus gingen we door naar de volgende plek, waar de deelnemers zelf ook nog niet geweest waren.

Vlak bij de parkeerplaats liet de Gekraagde Roodstaart zich al weer goed horen (maar niet zien). We klommen de dijk op en ontdekten een Zwarte Ruiter (een lifer voor de deelnemers). Ook zagen we een aantal Steltkluten in het gebied staan en zwommen er behoorlijk wat Slobeenden en Wintertalingen. Op de drooggevallen delen liepen Kemphanen heen en weer, met daarnaast Tureluurs en nog een aantal Zwarte Ruiters. Wij liepen de dijk weer af en reden door naar de Ezumakeeg. Hier waren de deelnemers al geweest, maar hadden daar zoveel gezien dat ze nog wel een keer wilden kijken.

Steltkluut tussen Knobbelzwanen
Steltkluut tussen Knobbelzwanen

Dwergmeeuwen boven het water en een Torenvalk komt op de foto

Bij de eerste stop in de Keeg zagen we een slapende Tafeleend-man en een Smient als nieuwe soorten. Daarna reden we door naar de uitkijkheuvel, waar de Dwergmeeuwen boven het water aan het jagen waren. Ook liepen er talloze Kemphanen en Kluten in het ondiepe water, op de grens met het land en liepen er weer een paar Steltkluten door het water.

Een Snor begon achter ons te zingen, terwijl wij net een Zeearend ontdekten, die ver weg in een boomtop zat. Een stuk dichterbij, in een nestkast, zat een Torenvalk, die op de rand van de kast ging zitten. Eén van de deelnemers wilde deze graag fotograferen, als deze weg vloog, dus bleef daar even terwijl wij nog even bij Ezumakeeg-Zuid gingen kijken. Hier zagen we Oeverlopers en jagende Zwarte Sterns.

We reden terug naar de uitkijkheuvel, waar de fotosessie van de Torenvalk (zelfs 2 Torenvalken) geslaagd bleek te zijn. Met het geluid van een Koekoek sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het een leuke excursie gevonden in een mooi gebied, en ze hadden weer een paar nieuwe soorten (lifers)gezien.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Eider – Somateria mollissima
15 Koekoek – Cuculus canorus
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
24 Wulp – Numenius arquata
25 Grutto – Limosa limosa
26 Steenloper – Arenaria interpres
27 Kemphaan – Calidris pugnax
28 Oeverloper – Actitis hypoleucos
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
31 Groenpootruiter – Tringa nebularia
32 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
33 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
34 Stormmeeuw – Larus canus
35 Zilvermeeuw – Larus argentatus
36 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
37 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
38 Visdief – Sterna hirundo
39 Zwarte Stern – Chlidonias niger 2
40 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
41 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
42 Grote Zilverreiger – Ardea alba
43 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
44 Zeearend – Haliaeetus albicilla
45 Torenvalk – Falco tinnunculus
46 Ekster – Pica pica
47 Kauw – Coloeus monedula
48 Zwarte Kraai – Corvus corone
49 Baardman – Panurus biarmicus
50 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
51 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
52 Fitis – Phylloscopus trochilus
53 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
54 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
55 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
56 Snor – Locustella luscinioides
57 Zwartkop – Sylvia atricapilla
58 Tuinfluiter – Sylvia borin
59 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
60 Spreeuw – Sturnus vulgaris
61 Zanglijster – Turdus philomelos
62 Roodborst – Erithacus rubecula
63 Blauwborst – Luscinia svecica
64 Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
65 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
66 Paapje – Saxicola rubetra
67 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
68 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
69 Noordse Kwikstaart – Motacilla flava thunbergi
70 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
71 Graspieper – Anthus pratensis
72 Vink – Fringilla coelebs
73 Kneu – Linaria cannabina
74 Rietgors – Emberiza schoeniclus