Vogelexcursie Lauwersmeer 10 maart 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 10-3-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 10 maart 2021.

Op deze winderige, bewolkte woensdag gingen twee deelnemers uit Flevoland mee op stap in het Lauwersmeer. Zij waren een paar maanden geleden gestart met vogels kijken en wilden graag hun geleerde theorie in de praktijk toepassen. Het was 2-7 °C, windkracht 4-6 en uiteindelijk ook nog een beetje regen.

Kemphanen en Zeearend in de scope

Vanaf de B&B reden we (in eigen auto) naar het Jaap Deensgat. Hier zagen we de eerste eenden en meeuwen en ganzen door de telescoop. Via de Groninger kant reden we richting de haven. We stopten een paar keer en zagen een groepje Kemphanen en in de verte vloog een Zeearend heen en weer. Bij elke stop konden we een paar soorten eenden (zoals de Krakeend met zijn witte ‘suikerklontje’) aan de lijst toevoegen, en Graspieper en Veldleeuwerik lieten zich vaak horen.

Roodborsttapuit ondekt!

In de haven werd een Roodborsttapuit ontdekt door één van deelnemers, net toen het tijd was voor de koffie en de koek. De Steenlopers waren er niet, die bleken een eindje verderop achter de dijk op het wad te lopen. Daarachter stonden bovendien Bonte Strandlopers en Wulpen met hun snavels in de wadbodem te prikken. Boven de dijk stond een Torenvalkje te ‘bidden’.

Lepelaars in de regen

We reden door naar Ezumakeeg, waar we Slobeenden en Tafeleenden zagen en ook de Pijlstaarten lieten zich hier mooi zien. Er stonden veel Kieviten en een paar Grutto’s. Het was inmiddels wat gaan regenen, maar daar trokken de Lepelaars zich niets van aan. Er landde eentje in het water en toen er een tweede bij kwam vlogen ze samen weer verder. We hadden dus net geluk.

Na 3,5 uur waren we tien soorten eenden en vijf soorten meeuwen rijker en hadden we daarnaast nog een heleboel andere vogels gezien en/of gehoord. De deelnemers gaven aan het erg leuk te hebben gevonden en veel te hebben geleerd.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Parkgans – Anser anser forma domestica
5 Kolgans – Anser albifrons
6 Knobbelzwaan – Cygnus olor
7 Bergeend – Tadorna tadorna
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Tafeleend – Aythya ferina
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Nonnetje – Mergellus albellus
17 Fazant – Phasianus colchicus
18 Holenduif – Columba oenas
19 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
20 Meerkoet – Fulica atra
21 Fuut – Podiceps cristatus
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Kievit – Vanellus vanellus
24 Wulp – Numenius arquata
25 Grutto – Limosa limosa
26 Steenloper – Arenaria interpres
27 Kemphaan – Calidris pugnax
28 Bonte Strandloper – Calidris alpina
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Stormmeeuw – Larus canus
32 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
33 Zilvermeeuw – Larus argentatus
34 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
35 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36 Lepelaar – Platalea leucorodia
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Grote Zilverreiger – Ardea alba
39 Zeearend – Haliaeetus albicilla
40 Buizerd – Buteo buteo
41 Torenvalk – Falco tinnunculus
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
45 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
46 Spreeuw – Sturnus vulgaris
47 Merel – Turdus merula
48 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
49 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
50 Graspieper – Anthus pratensis
51 Vink – Fringilla coelebs
52 Rietgors – Emberiza schoeniclus