Vogelexcursie Lauwersmeer 11 april 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 11-4-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 11 april 2021

Eigenlijk zouden we om 9.00 uur beginnen met de vogelexcursie, maar vanwege de weersverwachting gingen we om 12.00 uur van start. Tot 16.30 uur hadden we de tijd om om vogels te zoeken, te bekijken en te fotograferen. Het was ongeveer 5°C, windkracht 4 en kans op een bui.

Slechtvalk als eerste soort

De beide deelnemers uit de provincie Utrecht waren iets verlaat, Rik moest onderweg nog even een Roodhalsgans op de foto zetten. Dat was geen probleem, dan kon de Slechtvalk alvast in het beeld van de telescoop kon worden gezet. Hiermee ging de excursie dus ‘los’ bij het Jaap Deensgat.

Vogelexcursie Slechtvalk
Slechtvalk

We liepen richting de hut en zagen vele Gele Kwikstaarten in het gras. Naast Pijlstaarten en Bergeenden stonden in het Water Kluten en Grote en Kleine Mantelmeeuwen. Boven ons hoofd vloog Kneu en Graspieper en in het riet liet een Rietzanger zich horen. Ook Waterpieper en Bruine Kiekendief waren van de partij.

Zomertaling en Roodhalsfuut

We reden naar de uitkijktoren, waar de Zomertalingen nog in het plasje zwommen.

Daarna reden we door naar de haven en vonden al snel de Roodhalsfuut, waar Rik zich mooi op kon uitleven met zijn camera. Daarnaast vonden we een drietal Steenlopers en een paar Scholeksters. Vanwege de wind werd de koffie even uitgesteld naar de volgende stop.

Omdat de deelnemers een uurtje verlenging hadden geboekt, gingen we even kijken bij de Bochtjesplaat. Na de koffie en koek klommen we de dijk op, waar de verbazing over het gebied groot was. En het was even zoeken, maar we vonden de Watersnippen, met hun kop in de veren, tussen de vele Slobeenden. Bij de auto ontdekte Rik een vrouwtje Grote Bonte Specht in de boom.

Poelruiter ‘in the picture’!

Daarna was het tijd om naar de Ezumakeeg te gaan. Hier was een dag eerder een Poelruiter gemeld. Deze was er nog, en liep zelfs behoorlijk dichtbij. Genieten dus!

Ook liep er een Kleine Plevier en zond een Veldleeuwerik. Een stukje verderop zagen we Tafeleend en twee Lepelaars, en bij de laatste stop stonden de Kemphanen, naast de Kluten. Met een Buizerd sloten we de excursie af. De deelnemers hadden genoten en konden met een flinke fotobuit terug naar huis.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Waterhoen – Gallinula chloropus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Kluut – Recurvirostra avosetta
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Kleine Plevier – Charadrius dubius
23 Grutto – Limosa limosa
24 Steenloper – Arenaria interpres
25 Kemphaan – Calidris pugnax
26 Watersnip – Gallinago gallinago
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Poelruiter – Tringa stagnatilis
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
34 Lepelaar – Platalea leucorodia
35 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Buizerd – Buteo buteo
38 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
39 Torenvalk – Falco tinnunculus
40 Slechtvalk – Falco peregrinus
41 Kauw – Coloeus monedula
42 Zwarte Kraai – Corvus corone
43 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
44 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
47 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
49 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
50 Graspieper – Anthus pratensis
51 Waterpieper – Anthus spinoletta
52 Kneu – Linaria cannabina
53 Rietgors – Emberiza schoeniclus