Vogelexcursie Lauwersmeer 11 september 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 11-9-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 11 september 2021.

Op deze zaterdag kwamen vier personen uit het westen van het land naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie van 13.00-16.30 uur. De excursie was een cadeau via het werk van één van de vier. Het was een zwaarbewolkte middag, met 19°C en windkracht 4, maar het bleef gelukkig droog.

Het is druk in het veld!

Op de afgesproken plek bleken we niet de enigen te zijn. De parkeerplaats deed dienst als stempelpost voor de Pompster Ryd Rintocht (wandeldag), waardoor menig wandelaar ons passeerde. Wij kwamen echter voor de vogels, dus toen de leenkijkers waren omgedaan gingen we op weg naar het uitzichtplateau. Bij het hek vonden we de Roodborsttapuit, achterin het veld. Even later bleek boven datzelfde veld, tegen de bosrand aan, een Boomvalk te jagen, waarbij de snelle wendingen van het dier opvielen bij de deelnemers.

Iets verderop zagen we Krakeend en Grote Zilverreiger en heel veel Grauwe Ganzen, en zagen we ook een Bruine Kiekendief jagen. Vanaf het uitzichtplateau zagen we Oeverloper, Fuut en Meerkoet, en kwam ook een Buizerd overvliegen. Na een laatste blik op Kuifeend en Smient liepen we via het bos terug naar de auto’s, om daarna naar de Ezumakeeg te rijden.

Hoera, een Watersnip!

We reden eerst naar Ezumakeeg-Zuid, waar we even een kop koffie/thee dronken, met een stuk Friese Oranjekoek erbij. Dit viel erg goed in de smaak bij de deelnemers. Daarna waren de vogels weer aan de beurt. We zagen Lepelaars, Kievit, Goudplevier, Kemphaan, Kleine Strandloper, Kluut, Bontbekplevier en ook een paar Watersnippen, de wenssoort van één van de deelneemsters. In het Riet krijste ondertussen een Waterral. Ook kwam er een Slechtvalk over, waardoor veel vogels weer de lucht in gingen. We keken nog even aan de andere kant van de restanten van de hut en vonden daar de Zilvertaling (een exoot). Daarna was het tijd voor de volgende stop.

Kijken bij Ezumakeeg-Zuid
Kijken bij Ezumakeeg-Zuid

Hé, wat zijn dat voor eenden?

Onderweg naar Ezumakeeg-Noord stopten we even bij het hek. Hier bleken een paar vreemde eenden te staan, die niemand van ons nog ooit gezien had. Er werd ons verteld dat het Manenganzen waren, een soort eend die normaal gesproken in Australië en Tasmanië voorkomt. Zonder ringen, maar de vraag was waar ze vandaan kwamen.

We reden door naar het laatste punt bij de Keeg, en zagen nog een paar eendensoorten (Pijlstaart, Slobeend en Kuifeend) en Grote en Kleine Mantelmeeuw. Ook troffen we een aantal Reuzensterns aan tussen de Kokmeeuwen en Kieviten. Het was inmiddels tijd om naar de laatste stop van de dag te rijden, de haven. De route voerde via een heel oud sluisje (uit 1901) bij een gemaal.

Bruggetje uit 1901
Bruggetje uit 1901

Steenlopers op en tussen de stenen

In de haven zagen we Visdiefjes op de Sternstee zitten en ook zagen we de vijfde meeuwensoort van de dag: Zilvermeeuw. Omdat het hoog water was, konden we ook de Steenlopers hier verwachten. Ze bleken op en tussen de stenen de staan, behoorlijk goed gecamoufleerd. Met twee Scholeksters sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het heel erg leuk gevonden, dus het cadeau was goed in de smaak gevallen!

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Manengans – Chenonetta jubata
5 Zilvertaling – Spatula versicolor
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Waterral – Rallus aquaticus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Goudplevier – Pluvialis apricaria
20 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Bonte Strandloper – Calidris alpina
24 Kleine Strandloper – Calidris minuta
25 Watersnip – Gallinago gallinago
26 Oeverloper – Actitis hypoleucos
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Stormmeeuw – Larus canus
29 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30 Zilvermeeuw – Larus argentatus
31 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
32 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Lepelaar – Platalea leucorodia
36 Grote Zilverreiger – Ardea alba
37 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
38 Buizerd – Buteo buteo
39 Torenvalk – Falco tinnunculus
40 Boomvalk – Falco subbuteo
41 Slechtvalk – Falco peregrinus
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Spreeuw – Sturnus vulgaris
44 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba