Vogelexcursie Lauwersmeer 13 april 2024

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 13-4-24

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 13 april 2024.

Twee vogelliefhebbers uit Zuid-Holland waren een weekje in het hoge Noorden en gingen vandaag van 12.30-16.00 uur mee om vogels te kijken aan de Friese kant van het Lauwersmeer. Het was 18 °C , half bewolkt en windkracht 4-5.

Vogelgeluiden (!) en een Zeearend bij het nest

Bij het startpunt hoorden we al een Tjiftjaf zingen. Hoewel ze aardig wat ervaring met vogels kijken hadden, bleken ze de geluiden nog lastig te vinden, dus daar gingen we ook even mee aan de slag. We liepen naar de uitkijkheuvel en kregen onderweg al een aantal soorten vogels in beeld: Blauwe en Grote Zilverreiger, Rietgors, Torenvalk, Kievit, Bruine Kiekendief, Grauwe Gans, Bergeend en Knobbelzwaan en twee Raven kwamen roepend over vliegen.

Vanaf de uitkijkheuvel keken we eerst even naar het nest van de Zeearend, en zagen toen ook een volwassen exemplaar in een boom zitten. Deze vloog later op, en liet zich vliegend door de telescoop bekijken. Ook zagen we vanaf de heuvel Fuut en Krakeend zwemmen en hoorden we een Snor zingen.

We gingen verder via het bosje en hoorden Staartmees, Winterkoning en Roodborst zingen en een Grote Bonte Specht roepen. Een Zwartkop liet zich zelfs nog even kort zien. Iets verderop zong een Fitis zijn melancholische deuntje en niet veel later stonden we weer op de parkeerplaats.

Zes Steltkluten en IJslandse Grutto’s tussen de Grutto’s

In één auto reden we naar de Ezumakeeg. Onderweg stopten we nog even bij een veld vol Stormmeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen, en zagen we ook Witte Kwikstaart en Scholekster. Zodra we het gebied binnen reden hoorden we een Veldleeuwerik zingen, en zagen we een groepje Reeën liggen. We stopten bij het Zeearend-bord, waar we in het water verschillende soorten eenden zagen drijven: Kuifeend, Wintertaling, Slobeend, Pijlstaart, Smient en Tafeleend. Er kwamen een paar Kluten overvliegen, en iets verderop bleken een paar Steltkluten te staan. Ondertussen was een Lepelaar geland, die zich lekker stond te wassen in het water.

Voordat we verder reden keken we ook even aan de andere kant van de weg, waar nog vier Steltkluten bleken te staan. We parkeerden de auto op de parkeerplaats en namen eerst even tijd voor koffie/thee en een stuk koek. Daarna liepen we het uitzichtheuveltje op, waar de Dwergmeeuwen, die nu op trek zijn, vlak voor ons langs kwamen vliegen. In de verte was een grote groep vogels te zien, die bestond uit Kluten, Grutto’s en Kemphanen. Sommige Grutto’s waren wel erg oranje, dat bleken IJslandse Grutto’s te zijn. Ook scanden we nog even de eenden, maar vonden daar geen nieuwe soort meer tussen.

Ezumakeeg-Noord
Ezumakeeg-Noord

We reden nog even bij Ezumakeeg-Zuid langs, en zagen daar een groot aantal Tureluurs lopen. en een flink aantal Kleine Mantelmeeuwen op een rijtje staan.

Visdiefjes bij de Sternstee

Daarna reden we het gebied weer uit, en moesten we via een omweg richting de haven. Dat de boeren ook op zaterdag werken werd duidelijk toen we even moesten wachten voordat we verder konden rijden. Er moest eerst nog een vaag uitziend stuk metaal van de weg gereden worden. Terwijl we door Anjum reden zagen we Houtduif, Huismus en Turkse Tortel op de daken zitten.

We reden langs de Bantpolder, waar Tureluurs, Grutto’s en Brandganzen stonden en zagen achterin Rotganzen staan. Bij de dijk klommen we, ondanks de drukte, toch even omhoog en zagen drie Regenwulpen op het wad landen. Verder liepen er vooral heel veel Tureluurs.

De laatste stop was de haven, waar we direct de Vsidiefjes hoorden toen we uit de auto stapten. Er vlogen er twee boven de Sternstee, het broedponton. De eerste Visdiefjes waren dus weer terug uit het Zuiden! De Steenlopers zaten vandaag ver weg, aan de overkant van de haven, op een aanlegsteiger. Een Zilvermeeuw zat een stuk dichterbij. en een Kokmeeuw kwam overvliegen.

We stapten weer in en reden via Anjum (Merel in het gras) terug (Boerenzwaluwen boven het land) naar de parkeerplaats, waar de auto van de deelnemers nog stond. Vanwege de omleidingen en oponthoud was het aardig wat later geworden, maar dat vonden ze niet erg. Ze hadden van de middag genoten, en hadden elk één of meerdere ‘lifers’ gezien.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Steltkluut – Himantopus himantopus
20 Kluut – Recurvirostra avosetta
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Regenwulp – Numenius phaeopus
23 Grutto – Limosa limosa
24 IJslandse Grutto – Limosa limosa islandica
25 Steenloper – Arenaria interpres
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Lepelaar – Platalea leucorodia
36 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
37 Grote Zilverreiger – Ardea alba
38 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
39 Zeearend – Haliaeetus albicilla
40 Buizerd – Buteo buteo
41 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
42 Torenvalk – Falco tinnunculus
43 Gaai – Garrulus glandarius
44 Kauw – Coloeus monedula
45 Zwarte Kraai – Corvus corone
46 Raaf – Corvus corax
47 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
48 Koolmees – Parus major
49 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
50 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
51 Staartmees – Aegithalos caudatus
52 Fitis – Phylloscopus trochilus
53 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
54 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
55 Snor – Locustella luscinioides
56 Zwartkop – Sylvia atricapilla
57 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
58 Spreeuw – Sturnus vulgaris
59 Merel – Turdus merula
60 Roodborst – Erithacus rubecula
61 Huismus – Passer domesticus
62 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
63 Graspieper – Anthus pratensis
64 Vink – Fringilla coelebs
65 Rietgors – Emberiza schoeniclus