Vogelexcursie Lauwersmeer 14 september 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 14-9-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 14 september 2021.

Vandaag gingen twee deelnemers uit de provincie Utrecht van 9.00-12.30 uur mee op vogelexcursie in het Lauwersmeer. Het was een prachtige dag om vogels te kijken: het was licht bewolkt, 20°C en windkracht 2-3.

Casarca en Slechtvalk: de dag begint goed!

We gingen van start bij het Jaap Deensgat. Na het omdoen van de leenkijkers viel de blik als eerste op een Bergeend. Daarna werd er al snel een Casarca gevonden, een soort die de deelnemers nog niet kenden. Toen een paar minuten later ook een Slechtvalk door de telescoop te zien was, kon de dag voor de deelnemers al niet meer stuk 😉 . Ondertussen hoorden we steeds het ‘geping’ van Baardmannetjes, een stukje verderop. Toen we richting de vogelkijkhut liepen, lieten deze zich uiteindelijk ook even kort zien.

Plotseling gingen veel vogels de lucht in en bleek een Bruine Kiekendief over te vliegen. Niet veel later ontdekte één van de deelnemers een vogel in het gras: een Tapuit. Iets verder weg zagen we Kokmeeuw en Stormmeeuw tussen de Kieviten zitten, terwijl de Boerenzwaluwen om ons heen vlogen en de Graspiepers achter de Koeien rondscharrelden. We keken nog even op de uitkijkbult en gingen toen de hut in. Hier vonden we alleen Goudplevier als nieuwe soort, dus gingen we al snel weer richting de auto’s.

Op de terugweg liepen de Tapuiten op het pad en zat een Paapje in het Riet. Ondertussen waren er heel veel meer Grauwe- en Brandganzen aan komen vliegen in het gebied. Voor ons was het tijd om naar de volgende plek te rijden.

Geen Steenlopers, wel veel andere steltlopers

Hier was het tijd voor thee en notenkoek, en daarna klommen we even de uitkijktoren op. Hier zagen we Fuut, Kuifeend en Aalscholver.

Daarna reden we door naar de haven. Het was laag water, dus de Steenlopers zaten niet op hun rustplek (waar ze met hoog water zitten). Wel zagen we de Visdiefjes op de Sternstee en een Zilvermeeuw in het water. Op de rand met het water liep een flink aantal Tureluurs.

Na een sanitaire stop gingen we Friesland in. We stopten bij het uitzichtpunt op de dijk en zagen verschillende steltlopers hun kostje bij elkaar scharrelen op het wad. Ook hier geen Steenlopers, maar wel Kleine en Bonte Strandlopers, Drieteenstrandlopers, Bontbekplevieren, Scholeksters en Wulpen.

Reuzensterns maken indruk en Grauwe Franjepoot zit vrij dichtbij

Na een korte stop in Anjum kwamen we aan bij de Ezumakeeg. Bij het hek vertoonden een stel fotografen territoriumgedrag (de auto zo neerzetten dat er niemand meer kan kijken), maar konden we desalniettemin de Manenganzen en een Oeverloper bewonderen.

Daarna reden we naar het laatste punt, de Ezumakeeg-Noord. Hier genoten we weer van grote aantallen vogels, die we zo nu en dan de lucht in zagen en hoorden gaan. We zagen Pijlstaart, Slobeend, Kemphaan, Reuzenstern, Watersnip en zelfs de Grauwe Franjepoot was vandaag goed door de telescoop te zien.

Iets later dan gepland sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze het een hele fijne excursie hadden gevonden.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Manengans – Chenonetta jubata
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Goudplevier – Pluvialis apricaria
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Wulp – Numenius arquata
21 Kemphaan – Calidris pugnax
22 Drieteenstrandloper – Calidris alba
23 Bonte Strandloper – Calidris alpina
24 Kleine Strandloper – Calidris minuta
25 Watersnip – Gallinago gallinago
26 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
27 Oeverloper – Actitis hypoleucos
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
34 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
35 Visdief – Sterna hirundo
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Lepelaar – Platalea leucorodia
38 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
39 Grote Zilverreiger – Ardea alba
40 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
41 Torenvalk – Falco tinnunculus
42 Slechtvalk – Falco peregrinus
43 Kauw – Coloeus monedula
44 Zwarte Kraai – Corvus corone
45 Baardman – Panurus biarmicus
46 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
47 Huiszwaluw – Delichon urbicum
48 Spreeuw – Sturnus vulgaris
49 Paapje – Saxicola rubetra
50 Tapuit – Oenanthe oenanthe
51 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
52 Graspieper – Anthus pratensis