Vogelexcursie Lauwersmeer 15 april 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 15-4-23

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 15 april 2023.

Op deze zaterdagmiddag kwamen twee beginnende vogelliefhebbers uit de provincie Groningen naar het Lauwersmeer om vogels te kijken. Van 12.00-15.30 uur gingen we de Friese kant langs, waar ze nog niet eerder geweest waren. Het weer had wat beter gekund: het was 8 °C, maar met noordenwind kracht 5 en een zwaar bewolkte lucht voelde het behoorlijk fris aan.

Jagende Bruine Kiekendieven boven de rietvelden

We begonnen met een wandeling naar de uitkijkheuvel, waarbij we direct al de zang van Tjiftjaf en Fitis hoorden. We keken even bij het hek of we de Roodborsttapuit konden vinden, maar die liet het vandaag afweten. Wel zagen we een Witte Kwikstaart op een paal zitten en een Holenduif in een boom. We liepen verder en hoorden Vink en Winterkoning zingen. In de verte, op de rand met het water, zagen we Aalscholver en een Grote Mantelmeeuw staan, die we mooi even door de telescoop konden bekijken. In het water zwom Knobbelzwaan en Bergeend en de eerste Bruine Kiekendief kwam over het rietveld aanzweven. Ondertussen zat een Torenvalk in de verte op de nestkast.

We klommen de heuvel op en zagen een paartje Fuut zwemmen. Met de telescoop keken we naar het nest van één van de Zeearend-paartjes, maar konden niet zien of er eentje opzat. Waarschijnlijk wel, maar het was te ver weg en te winderig om het goed te kunnen zien. Wel lieten nog meerder Bruine Kiekendieven zich mooi zien, terwijl ze boven het rietveld aan het jagen waren.

We liepen het bos in (even lekker uit de wind) en hoorden Koolmees en Zwartkop zingen, terwijl we naar de omgevallen, met mos begroeide, bomen keken, waar de schelpen in de wortelkluiten zaten. Al snel waren we weer bij de parkeerplaats, waar we even overlegden of we nog naar de uitkijktoren zouden gaan. Er werd besloten dat ze liever ergens anders gingen kijken, dus reden we naar Ezumakeeg.

Rijtje Watersnippen en prachtige Pijlstaarten

Hier keken we eerst even bij het middengedeelte, waar we aan de ene kant Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Krakeend en Kluut vonden en aan de andere kant van de weg Kievit, Scholekster en een rijtje Watersnippen. Ook vloog een Boerenzwaluw over. Daarna reden we een stukje naar het Zuiden en stonden we (met de telescoop) oog in oog met prachtige Pijlstaarten. In de verte zagen we ook een paar Grutto’s staan en een groep Smienten. Ook hier keken we even aan de andere kant van de weg en daar bleek een Tureluur te lopen. Ondertussen probeerde een Veldleeuwerik boven de wind uit te komen met zijn zang.

Het was inmiddels tijd voor een kop koffie met een stukje Friese Oranjekoek. Hiervoor reden we eerst naar Ezumakeeg-Noord, waar we iets beschutter stonden. Na de koffie konden de deelnemers niet wachten om op de heuvel te kijken, en daar zagen we Kemphanen en een Groenpootruiter in het water staan en daarnaast zat een mooie groep Wintertalingen.

Daarna was het tijd om door te rijden naar het volgende punt, waarbij we natuurlijk even via het gemaal met het oude sluisje reden. In de weilanden zagen we tijdens het rijden Kleine Mantelmeeuwen en Brandganzen staan.

Zwarte Zwaan dichtbij en Zomertaling in de verte

Onderweg stopten we even bij een weiland waar een groep Roeken en Kauwtjes door het gras scharrelden, op zoek naar een lekker hapje. Iets verderop parkeerden we en liepen we naar de dijk, waar we even moesten klauteren voordat we zicht hadden op een nat stuk land. De eerste vogel die opviel was een Zwarte Zwaan, de rest van de vogels zat vrij ver weg. Door de telescoop ontdekten we tussen alle eenden een paartje Zomertaling, en iets dichterbij kwam een Graspieper op een paaltje zitten.

We liepen weer naar de parkeerplaats en zagen een Buizerd langs vliegen. Bij de auto’s bleken een paar Putters in de boom te zitten, die zich ook nog even mooi door de telescoop lieten bekijken.

Daarna reden we richting de haven, en stopten we nog even om een blik over het wad te werpen, pal tegen de wind in. Het lukte ons nog net om een groep Bonte Strandlopers te bekijken en een aantal Tureluurs, die niet zo ver op het wad liepen, maar voor de rest woei het echt te hard.

Steenlopers in de haven

In de haven bleek de groep Steenlopers al weer uit te rusten op een aanlegsteiger, waar ook een enkele Tureluur tussen stond. Bij het eindpunt in de haven bleken de eerste Visdiefjes inmiddels ook te zijn gearriveerd. Ze vlogen al krijsend boven de Sternstee, waar ook al een paartje Scholeksters zat.

Hiermee was de excursie ook aan zijn einde gekomen. De deelnemers hadden het niet warm gehad, maar wel genoten van alle vogels en de mooie gebieden.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Zwarte Zwaan – Cygnus atratus
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Zomertaling – Spatula querquedula
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Tafeleend – Aythya ferina
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Fazant – Phasianus colchicus
16 Holenduif – Columba oenas
17 Houtduif – Columba palumbus
18 Meerkoet – Fulica atra
19 Fuut – Podiceps cristatus
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Grutto – Limosa limosa
24 Steenloper – Arenaria interpres
25 Kemphaan – Calidris pugnax
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Watersnip – Gallinago gallinago
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Groenpootruiter – Tringa nebularia
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Buizerd – Buteo buteo
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Roek – Corvus frugilegus
41 Zwarte Kraai – Corvus corone
42 Koolmees – Parus major
43 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
44 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
45 Fitis – Phylloscopus trochilus
46 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
47 Zwartkop – Sylvia atricapilla
48 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
49 Merel – Turdus merula
50 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
51 Graspieper – Anthus pratensis
52 Vink – Fringilla coelebs
53 Putter – Carduelis carduelis