Vogelexcursie Lauwersmeer 16 april 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 16-4-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 16 april 2022

Twee vogelaars uit Noord-Holland kwamen vandaag van 9.00-12.30 uur naar het Lauwersmeer om vogels te kijken. Het was er een mooie dag voor: 8-13 °C, windkracht 3-4 en licht bewolkt., en ze hadden er zin in!

Veel Gele Kwikstaarten én een Blauwborst

We gingen van start bij het Jaap Deensgat, waar een hele groep Brandganzen in het gras stond. Ook bleken er behoorlijk wat Gele Kwikstaarten, Witte Kwikstaarten en Graspiepers tussen de grassprieten rond te scharrelen. Ondertussen zongen achter ons, in de bomen, een Tjiftjaf en Zwartkop en naast ons een Rietzanger.

We liepen richting de vogelkijkhut en zagen al snel een Blauwborst. Dit was één van de grootste wenssoorten van de deelnemers, dus er werd volop genoten van deze vogel, die zich ook door de telescoop liet zien. Iets verderop vonden we Rietgors, Roodborsttapuit en Kneu in de boompjes en Kluten in het water.

Snor laat zich duidelijk horen

Vanaf de uitkijkheuvel waren 3 Reuzensterns te zien, half verstopt achter de Brandganzen. Ook hoorden en zagen we Baardmannetjes. Vlak voordat we de hut in gingen hoorden we een Snor zingen en zagen we een mannetje Baardman in een rietstengel omhoog kruipen, prachtig! We keken even in de hut en zagen kort een Bruine Kiekendief landen, achterna gezeten door een Kraai. Daarna liepen we terug naar de auto’s en reden we naar het volgende punt.

Zomertalingen en een onvolwassen Zeearend

Vanaf het uitkijkplateau vonden we een paartje Zomertaling in de plas, terwijl een Veldleeuwerik boven ons het hoogste lied zong. In de verte zagen we Fuut, Kuifeend, Blauwe Reiger en Bergeend. We gingen verder en zagen mensen aan de kant van de weg stilstaan en kijken. Er bleek een Zeearend rond te cirkelen, dus die bekeken wij ook even goed. Het was geen volwassen dier, er zat nog geen witte staart aan.

Kijken naar Zomertalingen
Kijken naar Zomertalingen

Daarna reden we naar de haven, waar we eerst even koffie/thee en notenkoek nuttigden. Vlakbij zaten tientallen Steenlopers op de aanlegsteiger en aan de andere kant van de parkeerplaats vlogen de eerste Visdiefjes alweer rond de Sternstee. Iets dichter bij vloog een enorme hommel, die even landde op de deelneemster (zij reageerde erg rustig, dus even later vloog het dier weer verder).

Op de Waddenzee bleek een paartje Grauwe Ganzen te zwemmen met een paar jongen erbij. We vroegen ons af hoe snel de meeuwen de jonkies zouden opeten, weinig kans dat die het zouden overleven. Daarna stapten we in de auto’s en reden we naar de Friese kant.

De Ezumakeeg is ook een mooi gebied!

Na een kwartiertje kwamen we bij de Ezumakeeg, waar we eerst even bij Noord gingen kijken. Vanaf de uitkijkbult zagen we Pijlstaart, Smient, Wintertaling en Tafeleend als nieuwe eendensoorten en op het eilandje bleken een aantal Lepelaars te staan slapen. Ook vonden we daar nog een Reuzenstern.

Vogels kijken door de telescoop
Vogels kijken door de telescoop

Tot slot reden we nog even naar Ezumakeeg-Zuid en zagen we in de verte een aantal Kemphanen lopen. Ook liet een Grutto zich nog even zien. Met een blik op een Torenvalk in de nestkast sloten we de excursie af. De deelnemers hadden veel meer gezien dan ze verwacht hadden en hadden het heel erg leuk gevonden.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Tafeleend – Aythya ferina
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Houtduif – Columba palumbus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Kluut – Recurvirostra avosetta
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Grutto – Limosa limosa
22 Steenloper – Arenaria interpres
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Tureluur – Tringa totanus
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
27 Zilvermeeuw – Larus argentatus
28 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
29 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
30 Visdief – Sterna hirundo
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Lepelaar – Platalea leucorodia
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Zeearend – Haliaeetus albicilla
37 Buizerd – Buteo buteo
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Roek – Corvus frugilegus
41 Zwarte Kraai – Corvus corone
42 Baardman – Panurus biarmicus
43 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
44 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
45 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
46 Snor – Locustella luscinioides
47 Zwartkop – Sylvia atricapilla
48 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
49 Blauwborst – Luscinia svecica
50 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
51 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
52 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
53 Graspieper – Anthus pratensis
54 Kneu – Linaria cannabina
55 Rietgors – Emberiza schoeniclus