Vogelexcursie Lauwersmeer 16 September 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 16-9-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 16 september 2020.

Deze ochtend gingen we van 9.00-12.30 uur vanaf de B&B D’Olle Pastorie op vogelexcursie. De deelnemers, een stel uit de provincie Gelderland, was nog niet eerder in het Lauwersmeer geweest. Het was prima weer om vogels te kijken: 19 °C, wat bewolkt en windkracht 4.

Eenden in eclipskleed en een overvolle hut

Bij de B&B werden de leenkijkers omgedaan, en reden we naar het eerste punt, 5 minuten verderop. Hier dienden zich in vlot tempo een aantal roofvogels aan: Torenvalk, Buizerd en op een paaltje zat een Havik. Het aantal ganzen was nog vrij laag, die zouden in de loop van de wandeling in groepen het gebied komen binnen vliegen. Terwijl we in de richting van de hut liepen keken we naar Grote Mantelmeeuwen en Casarca’s. Van de zwaluwen, die er een paar dagen eerder nog rondvlogen, was geen spoor meer te bekennen. Waarschijnlijk waren ze met de gunstige Noordenwind richting Afrika vertrokken.

Plotseling kwam er een slanke roofvogel langs vliegen met een witte band aan de staartbasis, lichte ondervleugels met donkere toppen: dit moest het mannetje 2e kalenderjaar Steppekiekendief zijn, die al eerder gemeld was. Daarna was het de beurt aan de eenden, waarbij we goed keken naar de verschillen tussen de Krakeenden, Smienten en Wintertaling, die in eclipskleed waren. Bij de beschrijving van de Wintertaling bleek het verenkleed te lijken op de bovenkant van een tijgerbrood… Er kwam ondertussen een groep Lepelaars overvliegen, en in het riep riep een Baardman. Deze liet zich echter niet zien. Een Watersnip liet zich wel zien, met zijn enorm lange snavel. Op het pad naar de hut vonden we trouwens nog een mooie libelle. Deze was meer dood dan levend, dus konden we hem mooi bekijken.

Ross’ Gans tussen de meeuwen

Omdat de hut al 7 personen bevatte (er mogen maar 3 in) gingen we terug richting de auto’s. Ondertussen speurden we zo nu en dan nog even over het gebied naar leuke vogels. En het speurwerk was niet voor niets: er bleek een Ross’ Gans tussen de Kok- en Stormmeeuwen te staan. Een wat kleiner, spierwit gansje met zwarte vleugelpunten en een korte snavel met donkere basis. Leuk!

Daarna reden we naar het volgende punt. Na de koffie met koek beklommen we de uitkijktoren en zagen we veel Kuifeenden, Fuut en Aalscholvers en hoorden we een Veldleeuwerik roepen.

Deelnemers bij de haven
Deelnemers bij de haven

Hierna was de haven aan de beurt. De Steenlopers stonden te rusten op de verschillende aanlegsteigers en ook de meeuwen konden zo even goed bekeken worden met de telescoop. Naast de familie geringde Scholeksters liep er ook een ongeringd stel Scholeksters rond. De Visdiefjes bleken er niet meer te zijn, die waren waarschijnlijk ook vertrokken naar het Zuiden.

Geen Blonde Ruiter, wel veel andere steltlopers

We reden door naar het Friese gedeelte, Ezumakeeg-Noord, waar een dag eerder een Blonde Ruiter was gemeld. Dit is een Amerikaanse dwaalgast, dus best zeldzaam. Met de drukte op de parkeerplaats viel het reuze mee: het dier was die ochtend niet meer gezien. Er stonden echter wel heel veel eenden, Kieviten, Kemphanen, een paar Kluten, wat Goudplevieren, Kleine Strandlopers en een Kleine Plevier en ook nog een Bontbekplevier. De Blonde Ruiter zagen we niet. Door het zoeken naar verschillende soorten was de excursie wat uitgelopen. Dit vonden de deelnemers niet erg. Ze gaven aan dat ze het een mooie excursie hadden gevonden.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Ross’ Gans – Anser rossii
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Goudplevier – Pluvialis apricaria
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Kleine Strandloper – Calidris minuta
24 Watersnip – Gallinago gallinago
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Stormmeeuw – Larus canus
27 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
28 Zilvermeeuw – Larus argentatus
29 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
30 Lepelaar – Platalea leucorodia
31 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
32 Grote Zilverreiger – Ardea alba
33 Havik – Accipiter gentilis
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Steppekiekendief – Circus macrourus
36 Buizerd – Buteo buteo
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Kauw – Coloeus monedula
39 Zwarte Kraai – Corvus corone
40 Baardman – Panurus biarmicus
41 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
42 Spreeuw – Sturnus vulgaris
43 Merel – Turdus merula
44 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
46 Vink – Fringilla coelebs
47 Rietgors – Emberiza schoeniclus