Vogelexcursie Lauwersmeer 16 juli 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 16 juli 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 16 juli 2020

Deze donderdag was het Lauwersmeer weer aan de beurt, voor een excursie van 9.30-17.00 uur voor iemand uit Zuid-Holland. Zij was in de winter al een keer mee geweest naar het Lauwersmeer, en wilde de vogelrijkdom ook wel eens in een ander jaargetijde zien. Vanwege Corona werd dat later dan in eerste instantie was afgesproken. Vandaag was het mooi rustig weer: 15-19 °C, bewolkt en windkracht 2-3.

Blauwe Reiger met paling en een volle hut

Blauwe Reiger met Paling
Blauwe Reiger met Paling

We begonnen om 9.30 uur bij het Jaap Deensgat, waar zij als eerste een juveniele Blauwborst is het greppeltje ontdekte. Daarna wandelden we heel rustig richting de hut. Onderweg stopten we regelmatig om vogels te zoeken en vonden een enkele Cararca, Zwarte Ruiters, een groep rustende Lepelaars, verschillende soorten eenden en een Grote Mantelmeeuw. Plotseling zagen we een Blauwe Reiger met iets langs in zijn snavel spartelen: het bleek een Paling te zijn. Het duurde even voordat de Reiger hem doorgeslikt had, ondertussen kronkelde de Paling er op los.

We liepen verder en ontdekten een Witgatje, Rietzanger, Kleine Plevier en Kemphanen. Bij de hut was het dermate druk, met mensen in de wacht (er mochten maximaal 3 personen tegelijkertijd in de hut), dat we besloten om te keren en naar de auto’s terug te lopen. Zij wilde graag meerijden in de auto, dus de mondkapjes werden tevoorschijn gehaald en zo gingen we naar de volgende plek.

Zwarte Roodstaarten en zeehonden in de haven

Bij het Zeearend-bord dronken we even een kop koffie met een plak koek en zagen we nog een paar nieuwe eendensoorten. Ook kwamen er drie Casarca’s langs vliegen. Onderweg naar de haven stopten we nog twee keer: even kijken of de Gekraagde Roodstaart er zat (helaas) en even later toen we een Winterkoning, een Zwartkop, en een Kleine Karekiet hoorden. Na een klein uitstapje naar ‘Lauwersmeerplezier’ reden we de haven in en vonden we twee Zwarte Roodstaarten, een Steenloper en Visdiefjes. Ook zagen we een Grijze en een Gewone Zeehond zwemmen.

Hierna was het tijd om naar Friesland door te rijden. We stopten nog even bij de Aalscholverkolonie en reden toen naar Oostmahorn voor de lunch. We genoten daar op het terras van een broodje en besloten toen even te kijken op de plek waar een paar dagen eerder Gestreepte Strandlopers gezien waren. Dit was een stukje lopen over de dijk, met uitzicht op Landal Esonstad. De Gestreepte Strandloper zat er niet meer, wel een Kemphaan en een Oeverloper. Omdat we ingespannen aan het kijken waren werden we verrast door de kudde Schapen, die plotseling op ons af kwam lopen. Ook leuk voor een foto!

De juveniele Blauwborst zit er weer

We liepen terug naar de auto en reden naar de Ezumakeeg. Hier genoten we van de Kluten, Bosruiters, Kleine Strandlopers en een Grutto. Ook vloog er een Bruine Kiekendief laag over het rietveld. Ook keken we nog even aan de andere kant van de plas of er steltlopers dichterbij zaten.

Omdat Helen de hut nog op haar netvlies had staan, reden we ook even naar de restanten van deze verbrande hut. Op het pad zat een juveniele Blauwborst, en in de verte konden we een Krombekstrandloper zien foerageren. Bovendien kwam er nog even een Sperwer overvliegen, waardoor enkele vogels de lucht in gingen. Iets verderop, in de nestkast, bleken twee jonge Torenvalken te zitten, die binnenkort vast gaan uitvliegen.

Het was inmiddels ruimschoots tijd om de deelneemster terug te rijden naar haar eigen auto. Ze gaf aan een fantastische dag te hebben gehad. ‘Met zijn tweeën vogels kijken is veel leuker dan alleen”, en daar kan ik me ook wel in vinden!

Jonge Kluten (foto door Helen)

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Gierzwaluw – Apus apus
14 Holenduif – Columba oenas
15 Houtduif – Columba palumbus
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
21 Kleine Plevier – Charadrius dubius
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Kleine Strandloper – Calidris minuta
28 Oeverloper – Actitis hypoleucos
29 Witgat – Tringa ochropus
30 Tureluur – Tringa totanus
31 Bosruiter – Tringa glareola
32 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
33 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
34 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
35 Zilvermeeuw – Larus argentatus
36 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
37 Visdief – Sterna hirundo
38 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
39 Lepelaar – Platalea leucorodia
40 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
41 Grote Zilverreiger – Ardea alba
42 Sperwer – Accipiter nisus
43 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
44 Buizerd – Buteo buteo
45 Torenvalk – Falco tinnunculus
46 Kauw – Coloeus monedula
47 Zwarte Kraai – Corvus corone
48 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
49 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
50 Huiszwaluw – Delichon urbicum
51 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
52 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
53 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
54 Zwartkop – Sylvia atricapilla
55 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
56 Spreeuw – Sturnus vulgaris
57 Merel – Turdus merula
58 Zanglijster – Turdus philomelos
59 Blauwborst – Luscinia svecica
60 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
61 Huismus – Passer domesticus
62 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
63 Graspieper – Anthus pratensis
64 Vink – Fringilla coelebs
65 Putter – Carduelis carduelis
66 Rietgors – Emberiza schoeniclus