Vogelexcursie Lauwersmeer 17 april 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 17-4-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 17 april 2021

Van 13.00-16.30 uur kwamen twee beginnend vogelaars uit Zuid-Holland vogels kijken in het Lauwersmeer. We gingen de Friese kant bekijken. Het was 10 ℃, windkracht 4 en onbewolkt met een stralend zonnetje.

Zanglijster doet zijn best

Vogels spotten Lauwersmeer Kijken naar Bruine Kiekendief
Kijken naar Bruine Kiekendief

Na de hernieuwde kennismaking (we bleken oud-studiegenoten te zijn) gingen we van start bij de Pomp met de eerste vogelgeluiden (Fitis en Tjiftjaf). We liepen naar de uitkijkheuvel, waar we genoten van Bruine Kiekendief, Buizerd, Krakeend, Wintertaling en Bergeend.

Terwijl we door het bos terug liepen liet een Zanglijster zich mooi zien, terwijl hij het hoogste lied zong. Ook een paartje Grote Bonte Specht was goed te zien. Een paar andere soorten lieten zich ondertussen horen.

Vogelexcursie Deelnemers genieten van Zanglijster
Deelnemers genieten van Zanglijster

Daarna reden we richting de Ezumakeeg, en zagen onderweg grote groepen Brandganzen. Ook stopte we even bij een weiland met verschillende meeuwensoorten.

Veel steltlopers én een Poelruiter

Bij Ezumakeeg-Noord was er een groot aantal eenden te zien (o.a. Pijlstaart en Slobeend) en liep er Kemphaan, Grutto, Wulp, Regenwulp en Kluut. Ook vloog er in de verte een tweetal Zeearenden, langzaam rondjes cirkelend, terwijl we ze bekeken met de telescoop.

Bij Ezumakeeg-Zuid zagen we Gele Kwikstaarten tussen de Konikpaarden foerageren, terwijl de Veldleeuwerik boven ons hoofd zong. Ook zagen we in de verte twee Lepelaars staan.

Een eindje verderop stond een Poelruiter, vrij dichtbij. Deze zeldzame soort werd door de deelnemers zeker gewaardeerd en even goed door de telescoop bekeken. Daarna was het tijd om richting de sluizen te rijden.

Vogelexcursie Poelruiter
Poelruiter

Paarse Strandlopers in de haven

Vogelexcursie Paarse Strandlopers in de haven
Paarse Strandlopers in de haven

We stopten nog even bij de dijk (hier was het fris!), en vonden op het wad een groep Bonte Strandlopers tussen de Tureluurs. Daarna reden we door naar de haven Lauwersoog. Naast een Zilvermeeuw en een enkele Steenloper bleken hier ook twee Paarse Strandlopers rond te scharrelen, onder aan de dijk. Leuk!

Hiermee waren we aan het eind van de excursie gekomen. De deelnemers gaven aan te hebben genoten en het een leuke en leerzame dag te hebben gevonden.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Fazant – Phasianus colchicus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Regenwulp – Numenius phaeopus
21 Wulp – Numenius arquata
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Bonte Strandloper – Calidris alpina
26 Paarse Strandloper – Calidris maritima
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Poelruiter – Tringa stagnatilis
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
34 Lepelaar – Platalea leucorodia
35 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Zeearend – Haliaeetus albicilla
38 Buizerd – Buteo buteo
39 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
40 Zwarte Kraai – Corvus corone
41 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
42 Koolmees – Parus major
43 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
44 Fitis – Phylloscopus trochilus
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
47 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
49 Merel – Turdus merula
50 Zanglijster – Turdus philomelos
51 Roodborst – Erithacus rubecula
52 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
53 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54 Graspieper – Anthus pratensis