Vogelexcursie Lauwersmeer 17 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 17-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 17 juni 2021

Twee deelnemers uit Limburg gingen vandaag van 9.00-12.30 uur vogels kijken in het Lauwersmeer. Zij hadden het Vogelarrangement Lauwersmeer geboekt. Het was een warme dag: 28-32 graden, windkracht 3 en licht bewolkt.

Zwarte Ruiters, Baardman en Zeearend bij het Jaap Deensgat

Kijken bij het Jaap Deensgat
Kijken bij het Jaap Deensgat

Na de kennismaking gingen we van start bij B&B d’Olle Pastorie. In het dorp zagen en hoorden we de eerste soorten, zoals de Gierzwaluw en de Turkse Tortel. Daarna reden we naar het Jaap Deensgat, waar we vanaf de parkeerplaats op Zwarte Ruiters, Wintertaling, Grote Zilverreiger, Bergeend en nog vele andere soorten uitkeken. We liepen richting de hut en hoorden en zagen Rietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors.

Andrea (Foto door deelnemers)
Andrea (Foto door Lilian)

Even verderop, vanaf het uitkijkheuveltje zagen we Baardman en Casarca. Ook een Kleine Plevier liet zich zien. In de hut keken jonge Boerenzwaluwen over de rand van het nest, en in de verte was een Zeearend te zien, die druk aan het eten leek te zijn. Een Zwarte Kraai drentelde ondertussen rond hem, wachtend op een mogelijkheid voor een hapje.

We liepen terug naar de auto’s en hoorden een Snor zingen en we zagen een Kneu in het gras zitten. Daarna reden we naar de uitkijktoren.

Grote Karekiet laat zich goed horen en even zien

Bij het Zeearendbord werd even een fotomoment ingelast, voordat we de uitkijktoren op klommen.

Deelnemers bij het Zeearendbord
Deelnemers bij het Zeearendbord

Bovenop zagen we hoe de runderen op het strand stonden en zagen we Kuifeend en Fuut. Ondertussen zong een Veldleeuwerik in de lucht.

Blauwborst in tegenlicht
Blauwborst in tegenlicht

We reden door naar de plek van de Grote Karekiet. Deze liet zich vandaag aardig goed horen en zelfs ook even zien, terwijl we ondertussen even een kop koffie met koek nuttigden. De Oeverzwaluwen waren door de telescoop goed te zien, en ondanks het tegenlicht wisten we een Blauwborst te herkennen in een struik.

Daarna reden we richting de haven. Onderweg stopten we nog even, maar de Nachtegaal liet zich nog niet horen.

In de haven zaten de Steenlopers weer op hun steiger en de Visdieven op de Sternstee. Plotseling gingen ze allemaal de lucht in: er kwam een Havik langs vliegen. Toen de rust was terug gekeerd bleek er ook een Zwarte Stern te vliegen.

Fries plekje met heel veel vogels

Genieten in Friesland
Genieten in Friesland

We stapten weer in de auto en reden nog even naar een plek in Friesland. Daar keken we vanaf de dijk naar een gebied waar het wemelde van de vogels. We zagen Steltkluten, Zomertaling, Kemphaan, Kluut, een groepje Bontbekplevieren en 9 Lepelaars, waarvan er 4 aan het foerageren waren. Deze vogels lieten zich allemaal goed zien door de telescoop. Dichterbij, op een paaltje, kwam bovendien nog even een Graspieper zitten en achter ons hoorden we een Winterkoning zingen. De tijd zat er inmiddels op, dus we zetten een punt achter de excursie. De deelnemers gaven aan dat ze het erg leuk hadden gevonden.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Casarca – Tadorna ferruginea
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Gierzwaluw – Apus apus
14 Koekoek – Cuculus canorus
15 Houtduif – Columba palumbus
16 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
24 Kleine Plevier – Charadrius dubius
25 Grutto – Limosa limosa
26 Steenloper – Arenaria interpres
27 Kemphaan – Calidris pugnax
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Visdief – Sterna hirundo
34 Zwarte Stern – Chlidonias niger
35 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36 Lepelaar – Platalea leucorodia
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Grote Zilverreiger – Ardea alba
39 Havik – Accipiter gentilis
40 Zeearend – Haliaeetus albicilla
41 Buizerd – Buteo buteo
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Koolmees – Parus major
45 Baardman – Panurus biarmicus
46 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
47 Oeverzwaluw – Riparia riparia
48 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
49 Huiszwaluw – Delichon urbicum
50 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
51 Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus
52 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
53 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
54 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
55 Snor – Locustella luscinioides
56 Zwartkop – Sylvia atricapilla
57 Grasmus – Curruca communis
58 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
59 Spreeuw – Sturnus vulgaris
60 Blauwborst – Luscinia svecica
61 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
62 Graspieper – Anthus pratensis
63 Vink – Fringilla coelebs
64 Kneu – Linaria cannabina
65 Putter – Carduelis carduelis
66 Rietgors – Emberiza schoeniclus