Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 18-4-23

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 18 april 2023.

Op deze stralende dinsdag gingen twee vogelliefhebbers uit de provincie Zuid-Holland van 9.00-15.00 uur mee op vogelexcursie rond het Lauwersmeer. Het was er best een mooie dag voor (al had het iets minder mogen waaien). De wind trok in de loop van de dag aan tot kracht 5, maar met een 9-12 graden en volop zon was het lekker om buiten te zijn.

Baardman in een rietstengel en een vreemd paartje zwanen

De deelnemers, Theo en Marga, verbleven een paar dagen in B&B D ‘Olle Pastorie, dus daar werden ze opgehaald voor de excursie. Voordat we in de auto stapten zagen we een Turkse Tortel en hoorden we Huismus, en toen we het dorp uitreden zat er een groep Kleine Mantelmeeuwen en een Zilvermeeuw op een akker.

Bij het Jaap Deensgat gingen we aan de wandel, richting de vogelkijkhut. De Bergeenden, Kieviten, Brandganzen en Graspiepers vielen direct op, en ook een Rietgors liet zich al snel mooi zien. In de ondiepe plasjes scharrelde Tureluur en boven het riet joeg een Bruine Kiekendief. We keken even op het uitkijkheuveltje en hoorden al Baardmannetjes, maar zagen ze nog niet. Vlak bij hut bleven we even staan en plotseling kwam een mannetje Baardman pal voor ons in een rietstengel zitten. Hij klom de stengel in, en liet zich even prachtig zien.

Baardmannetje (door Theo)
Baardmannetje (door Theo)

In de hut zat de eerste Boerenzwaluw al weer op een nestje. In de verte zwommen twee zwanen, als een paartje. We waren dan ook verbaasd dat het een Knobbelzwaan en een Wilde Zwaan bleken te zijn…

In de vogelkijkhut
In de vogelkijkhut

We keken nog even naar een paar Pijlstaarten voordat we terug liepen richting de auto, en door reden naar het volgende punt.

Visdiefjes bij de Sternsteen en Paarse Strandloper tussen de Steenlopers

Bij de uitkijktoren namen we eerst even een kop koffie met een stuk Friese Oranjekoek erbij, voordat we de toren op klommen. Daar zagen we Fuut, Kuifeend, Alscholver en een hoorden we een Rietzanger, die eigenlijk net te snel weer in het riet dook. Ook een Veldleeuwerik liet zich horen.

Daarna reden we door naar de haven, waar de Visdiefjes al rond de Sternstee vlogen. De Steenlopers lieten zich pas later zien, toen ze in een grote wolk kwamen aanvliegen. Een deel landde voor onze neus op de rand van pier en water, om wat lekker tussen het wier te zoeken. Er bleek ook een Paarse Strandloper tussen te zitten, die opviel door zijn grijzere kleur en wat langere snavel. Iets verderop stond een groepje Tureluurs te slapen op de pier.

Na een korte sanitaire stop reden we Friesland in en keken we even boven op de dijk over het wad. Door de telescoop zagen we, ondanks de stevige wind, Bontbekplevier en Bonte Strandlopers in de verte staan en er kwamen twee Rotganzen voorbij vliegen.

Iets verderop, in de Bantpolder, zagen we Slobeenden, Wintertalingen en Grutto’s en ook een Torenvalk stond te bidden.

Gekraagde Roodstaart en twee Zwarte Zwanen

We reden verder, naar een volgende plek bij het Lauwersmeer. Hier zagen we Roeken in het land lopen, die echter vrij schuw waren. We stapten uit en zagen een groepje Putters in de struiken landen. Daar bleek ook een Gekraagde Roodstaart te zitten, die zo nu en dan even zong. Ook een Tjiftjaf en een Winterkoning zongen daar uit volle borst.

We gingen de oude dijk op en zagen twee Zwarte Zwanen zwemmen. Ook zwommen er talloze Wintertalingen en Krakeenden. Door het tegenlicht en de stevige wind zagen we geen Zomertaling, helaas. Via het oude sluisje reden we naar de Ezumakeeg.

Kemphanen bij Ezumakeeg en Zwartkop in het bos

Bij Ezumakeeg-midden zagen al een groep Stormmeeuwen en Kluten staan, die we vanaf Ezumakeeg-Noord nog beter konden bekijken. Ook bleek daar een grote groep Kemphanen in het water te staan. We keken ook nog even bij Zuid, maar zagen daar niets nieuws. Wel werd er nog even door Theo gefotografeerd. Daarna was het tijd om naar de laatste plek te gaan, het Zomerhuisbos.

Op de parkeerplaats namen we nog even een korte pauze, voordat we aan de laatste wandeling begonnen. Bij het hek bleek het paartje Roodborsttapuit nu eindelijk weer eens ‘thuis’ te zijn. Hij zat op zijn stengeltje, te wiegen in de wind.

In de struiken zong een Fitis en op de rand van het meer stond een Grote Mantelmeeuw. Ook zagen we vanaf de uitkijkheuvel het nest van de Zeearend in de verte, en dook een vogel van het andere paar waarschijnlijk net achter de bomen, de hoek om. De Bruine Kiekendieven lieten zich beter zien, met meerder tegelijkertijd in de lucht.

Uitzicht (door Theo)
Uitzicht (door Theo)
Boomstronk met zwammen
Boomstronk met zwammen

We liepen via het bos terug, hoorden Vink, Koolmees en Pimpelmees, en maakten nog even een (glibberig) uitstapje naar de plek waar de Cetti’s Zanger zich de laatste dagen wel eens liet horen. Die hield zich nu stil, maar een Zwartkop man liet zich wel mooi even zien.

Het was inmiddels tijd om de deelnemers weer terug te rijden naar de B&B. Zij hadden van de excursie genoten en een mooie hoeveelheid foto’s gemaakt.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Zwarte Zwaan – Cygnus atratus
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
7 Bergeend – Tadorna tadorna
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Tafeleend – Aythya ferina
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
18 Meerkoet – Fulica atra
19 Fuut – Podiceps cristatus
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
24 Grutto – Limosa limosa
25 Steenloper – Arenaria interpres
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Bonte Strandloper – Calidris alpina
28 Paarse Strandloper – Calidris maritima
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Stormmeeuw – Larus canus
32 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
33 Zilvermeeuw – Larus argentatus
34 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
35 Visdief – Sterna hirundo
36 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
39 Buizerd – Buteo buteo
40 Torenvalk – Falco tinnunculus
41 Kauw – Coloeus monedula
42 Roek – Corvus frugilegus
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
45 Koolmees – Parus major
46 Baardman – Panurus biarmicus
47 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
48 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
49 Fitis – Phylloscopus trochilus
50 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
51 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
52 Zwartkop – Sylvia atricapilla
53 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
54 Spreeuw – Sturnus vulgaris
55 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
56 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
57 Huismus – Passer domesticus
58 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
59 Graspieper – Anthus pratensis
60 Vink – Fringilla coelebs
61 Putter – Carduelis carduelis
62 Rietgors – Emberiza schoeniclus