Vogelexcursie Lauwersmeer 2 juli 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 2-7-20

Verslag van de privé vogelexcursie Lauwersmeer op donderdag 2 juli 2020

Er stond vandaag van 12.30-16.00 uur een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma voor twee vogelliefhebbers uit Noord-Holland. Zij waren nog nooit in het Lauwersmeer geweest, en gingen vandaag de Friese kant verkennen. Met 17 °C, windkracht 4 en bewolking was het aardig weer om vogels te kijken.

Vogels en een Vos

Op de parkeerplaats werden eerst de leenkijkers omgedaan, en naar een Zwartkop geluisterd, voordat we aan de wandel gingen. De deelnemers gaven aan vooral in steltlopers geïnteresseerd te zijn. Die zouden vooral bij de volgende plek aan bod komen.

In de verte zat de Roodborsttapuit, terwijl dichterbij een Meerkoet met jongen zwom. Een Rietgors liet zich wel horen, maar niet zien. Door de telescoop zagen we o.a. Krakeend, Smient en Grote Zilverreiger, terwijl de Putters continu over en langs ons heen vlogen. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we een Bruine Kiekendief jagen boven het rietveld.

Deelnemers op de uitkijkheuvel
Deelnemers op de uitkijkheuvel
Vos (foto door Yvonne)
Vos (foto door Yvonne)

We gingen door het bos terug richting parkeerplaats, terwijl we naar Roodborst en Tjiftjaf luisterden. Plotseling zagen we een Vos aan de rand van het pad staan. Deze keek ons tientallen seconden strak aan, voordat hij rustig de bosjes in liep en uit het zicht verdween. Na een blik op de horizontale boom en de schelpen in de wortelkluit waren we weer bij het startpunt en konden we met camper en al naar het volgende punt rijden.

Tijd voor steltlopers

Bij de Ezumakeeg-Zuid stond er een stuk minder water in het gebied dan een week eerder. Waar eerder nog volop steltlopers liepen, was geen water meer te bekennen. Alle vogels stonden een stuk verder naar achteren in het gebied. We liepen een stukje het pad op, naar waar eerder de vogelkijkhut stond, en zagen jonge Boerenzwaluwen en jonge Rietzangers in de struikjes zitten, terwijl ze door de ouders gevoerd werden. In het water, een eindje verderop, stonden Zwarte Ruiters, Grutto’s, Kemphanen en Tureluurs en langs de waterrand liepen Bontbekplevieren. De Zwarte Ruiters en Kemphanen waren ‘lifers’ voor de deelnemers, dus dat vonden ze erg leuk.

Nog meer jonge vogels

We reden een stukje verder, waar we even een koffiestop met koek hadden. Aan vogels was daar dit keer minder te zien, dus gingen we al snel door naar de volgende plek. Hier waren weer volop vogels aanwezig, waarbij de jonge Kluten weer de show stalen. Daarnaast stonden er heel veel Grutto’s in het water en zagen we een aantal Kleine Plevieren lopen. Achter ons, in een nestkast, bleken drie jonge Torenvalken te zitten.

We reden door naar de laatste stop: de haven. Het was laag water, dus stonden een aantal vogels in het slik te prikken, op zoek naar een lekker wormpje of schelpje. Een tweetal Steenlopers was wat verderop te zien, door de telescoop. Veel dichterbij , binnen een afstand van tien meter, liep een moeder Scholekster met haar 3 jongen naar eten te zoeken. Eén van de jongen leek even af te dwalen, maar sloot zich toch weer aan bij de rest van het gezin. Even later kwam vader ook luid ‘tepietend’ aanvliegen, zodat ze weer compleet waren. Hiermee sloten we de geslaagde excursie af.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Slobeend – Spatula clypeata
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Smient – Mareca penelope
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Meerkoet – Fulica atra
12 Fuut – Podiceps cristatus
13 Scholekster – Haematopus ostralegus
14 Kluut – Recurvirostra avosetta
15 Kievit – Vanellus vanellus
16 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
17 Kleine Plevier – Charadrius dubius
18 Grutto – Limosa limosa
19 Steenloper – Arenaria interpres
20 Kemphaan – Calidris pugnax
21 Tureluur – Tringa totanus
22 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
25 Zilvermeeuw – Larus argentatus
26 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
27 Visdief – Sterna hirundo
28 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
29 Grote Zilverreiger – Ardea alba
30 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
31 Buizerd – Buteo buteo
32 Torenvalk – Falco tinnunculus
33 Kauw – Coloeus monedula
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Baardman – Panurus biarmicus
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
38 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
39 Zwartkop – Sylvia atricapilla
40 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Zanglijster – Turdus philomelos
43 Roodborst – Erithacus rubecula
44 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
46 Graspieper – Anthus pratensis
47 Putter – Carduelis carduelis
48 Rietgors – Emberiza schoeniclus

Vos – Vulpes vulpes