Vogelexcursie Lauwersmeer 20 april 2024

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 20-4-24

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 20 april 2024.

Als onderdeel van het vogelarrangement gingen twee vogelliefhebbers vandaag mee in het Lauwersmeergebied, van 9.30-13.00 uur . Met 5-9 °C, windkracht 4-5 en een bewolkte lucht waar zo nu en dan regen uit viel, was echt fris Hollands aprilweer.

Bruine Kiekendief en Visarend bij het Jaap Deensgat

De deelnemers werden opgehaald bij B&B D’Olle Pastorie, waar we eerst even de vogels rond de B&B beluisterden ( Kauw, Houtduif en Tjiftjaf). Op weg naar het eerste kijkpunt kwamen ook nog een aantal soorten tegen, zoals , Krakeend, Bergeend, Holenduif en Grote Zilverreiger. Bij het Jaap Deensgat bleek het water ontzettend hoog te staan, zodat er maar een smal strookje gras te zien was. We hoorden direct een Rietzanger en een Fitis zingen, en zagen een mannetje Bruine Kiekendief boven het rietveld zweven. Toen we naar de hut liepen liet een Rietgors zich zien. Plotseling kwam een andere roofvogel aanvliegen, vloog een rondje over het water, en landde toen in het water. Een Visarend! Leuk!

We liepen verder en zagen Boeren- en Huiszwaluw vliegen, en een Graspieper en Rietzanger lieten zich door de telescoop mooi bekijken. Vanaf het uitkijkheuveltje was niets bijzonders te zien. We gingen de hut in en vonden Kleine Mantelmeeuw, Slobeend, Wintertaling, Smient, Kuifeend, Fuut en zelfs nog een tweetal mannetjes Brilduiker. Daarna liepen we terug richting de auto (net toen een grote groep mensen de hut in kwam).

Groenpootruiter in het gras en Nachtegaal in de struik

Op de uitkijktoren
Op de uitkijktoren

Bij de volgende stop hoorden we een Veldleeuwerik zingen en vanaf de uitkijktoren zagen we Tureluur en een Groenpootruiter staan. Ook vonden we daar Scholekster en Torenvalk, en zwommen aan de andere kant van de weg een paar Tafeleenden.

We gingen op weg naar de haven, maar stopten halverwege nog even bij een bebost stukje, waar een Nachtegaal was gemeld. Deze liet zich onmiddellijk horen toen we uitstapten. Zijn volle, gevarieerde zang viel op tussen de andere zingende vogels daar (Zwartkop, Pimpelmees, Vink en Merel).

In de haven wisten we (ondanks een omleiding) het einde van de pier te bereiken, waar het broedponton lag. Een week eerder vlogen er nog maar twee Visdiefjes rond, nu duidelijk meer. Terwijl we even genoten van een kop koffie/thee en een stuk koek gingen we gewoon door met vogels kijken. Op het uiteinde van de pier stonden er twee heel mooi naast elkaar: een Wulp en een Rosse Grutto. Ook waren een paar Steenlopers van de partij en natuurlijk ontbraken ook de Zilvermeeuwen niet.

Steltkluten en een Temmincks Strandloper in Friesland

Daarna was een stukje Friesland aan de beurt, dus reden we langs de Bantpolder. Hier stopten we even en zagen Grutto’s en Kemphaan in het land lopen en kwam een Slechtvalk, al jagend, overvliegen. Iets verderop in het gebied zagen we Rotganzen en Blauwe Reiger. We scanden de groep Brandganzen ook nog even op een Roodhalsgans, maar die zat er nu niet tussen.

Steltkluut man
Steltkluut man

Omdat de brug naar de Ezumakeeg er nog steeds uit lag, reden we om. Onderweg ontdekte één van de deelnemers nog een vliegende Lepelaar. Toen we bij de Keeg aankwamen zagen we direct een aantal Steltkluten lopen. Het verschil tussen man en vrouw was door de telescoop goed te zien.

Bij de uitkijkheuvel zagen we veel eenden, waaronder Pijlstaarten, en een slapende Kluut. Een Blauwborst liet zich wel horen, maar niet zien, hij bleef diep in de rietkraag zitten. Ook hoorden we Snor en het bijzondere geluid van een Roerdomp.

We keken nog even aan de andere kant van het gebied en zagen daar Stormmeeuwen in het water staan, en Kievit in het land. Ook vloog een Buizerd langs. Het was inmiddels tijd om de deelnemers terug te rijden naar de B&B. We stopten echter nog even bij een tweetal vogelaars, en de bleken een Temmincks Strandloper te hebben gezien. Uiteraard stapten we nog even uit en zagen niet veel later, door de telescoop, de vogel door het gras scharrelen. Hierna reden we echt terug en konden bij de B&B. Met een Grote Bonte Specht en een Koolmees bij de B&B sloten we de excursie af. De deelnemers hadden een hele fijne excursie gehad en beide een aantal soorten voor het eerst echt gezien of gehoord.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Tafeleend – Aythya ferina
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Brilduiker – Bucephala clangula
16 Fazant – Phasianus colchicus
17 Holenduif – Columba oenas
18 Houtduif – Columba palumbus
19 Waterhoen – Gallinula chloropus
20 Meerkoet – Fulica atra
21 Fuut – Podiceps cristatus
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Steltkluut – Himantopus himantopus
24 Kluut – Recurvirostra avosetta
25 Kievit – Vanellus vanellus
26 Wulp – Numenius arquata
27 Rosse Grutto – Limosa lapponica
28 Grutto – Limosa limosa
29 Steenloper – Arenaria interpres
30 Kemphaan – Calidris pugnax
31 Temmincks Strandloper – Calidris temminckii
32 Watersnip – Gallinago gallinago
33 Tureluur – Tringa totanus
34 Groenpootruiter – Tringa nebularia
35 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
36 Stormmeeuw – Larus canus
37 Zilvermeeuw – Larus argentatus
38 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
39 Visdief – Sterna hirundo
40 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
41 Lepelaar – Platalea leucorodia
42 Roerdomp – Botaurus stellaris
43 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
44 Grote Zilverreiger – Ardea alba
45 Visarend – Pandion haliaetus
46 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
47 Buizerd – Buteo buteo
48 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
49 Torenvalk – Falco tinnunculus
50 Slechtvalk – Falco peregrinus
51 Kauw – Coloeus monedula
52 Zwarte Kraai – Corvus corone
53 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
54 Koolmees – Parus major
55 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
56 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
57 Huiszwaluw – Delichon urbicum
58 Fitis – Phylloscopus trochilus
59 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
60 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
61 Snor – Locustella luscinioides
62 Zwartkop – Sylvia atricapilla
63 Spreeuw – Sturnus vulgaris
64 Merel – Turdus merula
65 Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
66 Blauwborst – Luscinia svecica
67 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
68 Graspieper – Anthus pratensis
69 Vink – Fringilla coelebs
70 Rietgors – Emberiza schoeniclus