Vogelexcursie Lauwersmeer 20 September 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 20-9-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 20 september 2020.

Vandaag stond van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie aan de Friese kant van het Lauwersmeer op het programma, voor een drietal dames uit Drenthe. Zij waren al eerder mee op excursie geweest, maar nog niet eerder naar het Lauwersmeer. Het was deze zondagmiddag 20 °C, met windkracht 3 en een zonnetje.

Drie Zeearenden in de boom

Dat het mooi weer was om naar buiten te gaan, bleek wel op het afgesproken punt. De parkeerplaats stond aardig vol, maar daar trok een Winterkoning zich niets van aan. Deze liet zich mooi horen en een aantal Putters en een Tjiftjaf lieten zich zien. Een stukje verderop zat een Roodborsttapuit op het hek, bijna verstopt achter het hoge riet. Er vloog een Buizerd over, en in de verte zagen we Grote Zilver- en Blauwe Reiger en vloog er ook een Zeearend boven de bomen. Vanaf de uitkijkheuvel bleek deze jonge vogel te zijn geland in een dode boom, tussen twee volwassen dieren in. Ook al was het ver weg, door de telescoop werd er toch even van dit drietal genoten.

Horizontale boom
Horizontale boom

Ondertussen liet ook een Waterral zijn gekrijs horen, en toen we alle soorten eenden hadden gedetermineerd gingen we via het bosje terug naar de auto’s. Langs het pad werd nog even met verbazing naar de horizontale boom gekeken, voordat we naar het volgende punt reden.

Veel vogelsoorten bij de Ezumakeeg

Slechtvalk in rust
Slechtvalk in rust

Via het ‘achterlangs-weggetje’ reden we naar de Ezumakeeg. Onderweg werd door de dames nog een Waterhoen gezien. Bij de Ezumakeeg-Noord werden we door de al aanwezig vogelaars gewezen op een Slechtvalk, die rustig op de zandplaat zat. Door de telescoop konden we allemaal mooi even naar het dier kijken. Een stukje verderop stonden een paar Kluten tussen de Kieviten en de Goudplevieren, en verder liepen er wat Bonte -, Krombek- en Kleine strandlopers rond. Ook zagen we een Bosruiter, een Tureluur en een Watersnip. Vlak voor ons zwom een vrouwtje Pijlstaart tussen de Slobeenden en boven het riet joeg een Bruine Kiekendief.

We reden nog even naar Ezumakeeg-Zuid, waar we tijdens het koffiedrinken nog een paar soorten konden toevoegen aan de lijst. Hierna gingen we door naar de haven, voor de laatste stop.

Leuke vogels en boten in de haven

Kijken naar Steenlopers (foto door Marjo)
Kijken naar Steenlopers (foto door Marjo)

In de haven was het erg druk, maar we vonden nog een plekje voor de auto’s. Toen bleek dat de Steenlopers heel dichtbij zaten, en dat die soort erg leuk gevonden werd door de dames. Ook een Zilvermeeuw werd even goed bekeken door de telescoop. Er kwamen ondertussen een aantal schepen de haven binnen varen, wat bij één van de deelneemsters extra in de smaak viel. Daarna was het tijd om de excursie af te sluiten. De dames gaven aan weer te hebben genoten van een heerlijke, goed verzorgde, vogelexcursie.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Slobeend – Spatula clypeata
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Smient – Mareca penelope
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Pijlstaart – Anas acuta
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Waterral – Rallus aquaticus
12 Waterhoen – Gallinula chloropus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Goudplevier – Pluvialis apricaria
19 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
20 Steenloper – Arenaria interpres
21 Kemphaan – Calidris pugnax
22 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
23 Bonte Strandloper – Calidris alpina
24 Kleine Strandloper – Calidris minuta
25 Watersnip – Gallinago gallinago
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Bosruiter – Tringa glareola
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30 Zilvermeeuw – Larus argentatus
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Grote Zilverreiger – Ardea alba
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Zeearend – Haliaeetus albicilla
36 Buizerd – Buteo buteo
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Slechtvalk – Falco peregrinus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Zwarte Kraai – Corvus corone
41 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
42 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
44 Spreeuw – Sturnus vulgaris
45 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
46 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
47 Graspieper – Anthus pratensis
48 Putter – Carduelis carduelis