Vogelexcursie Lauwersmeer 21 mei 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 21-5-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 21 mei 2022.

Twee deelnemers uit Noord-Holland hadden twee jaar geleden, tijdens een vogelexcursie van een halve dag in het Lauwersmeer de smaak van het vogels kijken te pakken gekregen. Daarom gingen ze vandaag een hele dag mee, van 9.00-16.30 uur. Met 15 °C, licht bewolkt en windkracht 5 was het redelijk goed vogelkijkweer, hoewel het iets minder hard had mogen waaien.

Boerenzwaluwen in de hut en Zeearend in de lucht

We begonnen bij het Jaap Deensgat, en zagen al snel een Rietzanger en een paartje Roodborsttapuit, vrij dichtbij. Verderop stonden en zwommen Grauwe Gans, Brandgans, Slobeend, Krakeend, Smient en Wilde Eend en ook Kievit was van de partij. Van de meeuwen zagen we in dat gebied direct al Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine- en Grote Mantelmeeuw staan. We liepen richting de hut en zagen Rietgors en Tureluur, elk aan weerszijden van het pad. Ondertussen vlogen Huiszwaluw en Gierzwaluw boven ons. Vanuit het riet zong een Kleine Karekiet boven de wind uit. Helaas lieten Baardman en Blauwborst zich op dat moment niet zien of horen. We keken nog even op het uitkijkheuveltje (en zagen Knobbelzwanen met gele halsringen), voordat we de hut in gingen.

Knobbelzwanen in de kijker
Knobbelzwanen in de kijker

Hier waren verschillende Boerenzwaluwen aan het nestelen, en zaten tot de verbazing van de deelnemers op slechts anderhalve meter afstand van hen.

Daarna liepen we over het pad terug en ontdekten we aan de overkant van het water een Lepelaar en iets dichterbij zaten Bergeend en Scholekster. Toen we bij de auto’s terug waren, reden een klein stukje, naar het uitkijkplateau. Hier zagen we Fuut, Aalscholver en Oeverzwaluw en op een gegeven moment vloog er ook een adulte Zeearend in de verte. Door de telescoop was de witte staart zichtbaar. Dat een Zeearend zo groot kan zijn als het metalen bord laat zien, verbaasde de deelnemers.

Bord Zeearend
Bord Zeearend

Gekraagde Roodstaart laat zich goed zien

Na deze stop reden we naar het bezoekerscentrum, voor een sanitaire stop en het zoeken naar een Gekraagde Roodstaart. Deze liet zich al snel zien, er bleek een paartje te nestelen. We konden zowel het mannetje als het vrouwtje goed bekijken.

Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart

Na een kop koffie met koek gingen we even bij de aanlegsteiger van Suyderoogh kijken. We zagen hier Oeverzwaluw vliegen en hoorden Zwartkop, Zanglijster, Tjiftjaf en Roodborst zingen. De Grasmus liet zich net te kort horen en zien om door de deelnemers opgepikt te worden. Iets verderop liet een Roodborsttapuit zich mooi zien en zagen we een groep Grote Zilverreigers. Ook een Putter liet zich in de top van een struik bewonderen.

Even stoppen voor een Zwarte Roodstaart

Daarna reden we richting de kust, waar we eerst even gingen kijken of we een zeldzame vogel konden vinden, die een dag eerder gemeld was. Deze liet zich echter niet horen of zien, wel zagen we een Kneu in de stuik zitten en hoorden we Fitis en een Spotvogel. We reden door naar de haven, waar we even stopten vanwege een Zwarte Roodstaart, omdat de deelnemers deze soort nog nooit gezien hadden. Het mannetje liet zich mooi door de telescoop zien. We reden door naar het einde van de weg en zagen een hele groep Steenlopers op de dijk zitten. Ook zagen we hier onze vijfde meeuwensoort (Zilvermeeuw) en natuurlijk veel Visdiefjes. We hielden hier even lunchpauze voordat we doorreden naar Friesland.

Torenvalk in zicht!
Torenvalk in zicht!

In Ezumazijl parkeerden we de auto’s en liepen over de dijk, waar ook Schapen liepen. Onderaan de dijk vloog een mannetje Bruine Kiekendief heen en weer. De deelnemers genoten met volle teugen van dit prachtige dier. Ook zagen we hier een Zomertaling, Bontbekplevieren, Grutto, Torenvalk en Groenpootruiter. Bovendien schoot er een vijftal Hazen door het veld heen. Eenmaal terug bij de auto hoorden we Huismus en Groenling.

Grauwe Franjepoot in zomerkleed!

Daarna was het tijd voor de Ezumakeeg. Bij ‘midden’ stonden vandaag geen Kemphanen (die stonden nu bij ‘zuid’), maar zagen we wel Kluut en Overloper. Vanaf de uitkijkheuvel bij ‘noord’ zagen we een Pijlstaart (is eigenlijk een wintergast), Kuifeend en Wintertaling en allerlei andere soorten eenden die we die dag al eerder gezien hadden. Toen alles de lucht in ging bleek er een Slechtvalk aan het jagen te zijn.

De laatste stop was bij Ezumakeeg-zuid en hier hadden we geluk: het bleek dat er net door iemand een Grauwe Franjepoot was ontdekt, een zeldzaamheid die nog niet gemeld was. Dit dier, in vol ornaat in zomerkleed, liet zich goed door de telescoop bekijken.

Grauwe Franjepoot in zomerkleed
Grauwe Franjepoot in zomerkleed

Na dit geniet-moment bekeken we de talloze Bontbekplevieren en Kleine Plevieren op een zandplaat, wat dichterbij. De Kemphanen stonden dit keer wat verder weg. En terwijl wij nog even een kop thee met stroopwafel nuttigden, zong een Veldleeuwerik boven ons in de lucht en liet een Koekkoek zich horen.

Het was inmiddels 16.30 uur geworden, dus tijd om de excursie af te sluiten. De deelnemers hadden het weer een geweldige ervaring gevonden en gaven aan dat ze vandaag weer veel gezien en geleerd hadden.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Gierzwaluw – Apus apus
14 Koekoek – Cuculus canorus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
21 Grutto – Limosa limosa
22 Steenloper – Arenaria interpres
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Kleine Strandloper – Calidris minuta
25 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
26 Oeverloper – Actitis hypoleucos
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Groenpootruiter – Tringa nebularia
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36 Lepelaar – Platalea leucorodia
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Grote Zilverreiger – Ardea alba
39 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
40 Zeearend – Haliaeetus albicilla
41 Buizerd – Buteo buteo
42 Torenvalk – Falco tinnunculus
43 Slechtvalk – Falco peregrinus
44 Kauw – Coloeus monedula
45 Zwarte Kraai – Corvus corone
46 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
47 Oeverzwaluw – Riparia riparia
48 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
49 Huiszwaluw – Delichon urbicum
50 Fitis – Phylloscopus trochilus
51 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
52 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
53 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
54 Spotvogel – Hippolais icterina
55 Zwartkop – Sylvia atricapilla
56 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
57 Spreeuw – Sturnus vulgaris
58 Merel – Turdus merula
59 Zanglijster – Turdus philomelos
60 Roodborst – Erithacus rubecula
61 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
62 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
63 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
64 Huismus – Passer domesticus
65 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
66 Graspieper – Anthus pratensis
67 Groenling – Chloris chloris
68 Kneu – Linaria cannabina
69 Putter – Carduelis carduelis
70 Rietgors – Emberiza schoeniclus