Vogelexcursie Lauwersmeer 25 juni 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 25-6-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 25 juni 2022.

Twee vogelliefhebbers uit Gelderland stonden vandaag om 10.00 uur bij B&B D’Olle Pastorie klaar voor een vogelexcursie Lauwersmeer tot 14.30 uur. Het weer was het grootste deel van de dag goed, met 19 °C, windkracht 4 en bewolking. Pas aan het eind van de excursie zou het beginnen te regenen.

De verschillen tussen Tureluur en Zwarte Ruiter

Spotpoepje van Vos
Spotpoepje van Vos

Bij de B&B hoorden en zagen we de eerste soorten (o.a. Huismus, Koolmees en Zanglijster), voordat we in één auto naar het Jaap Deensgat reden. Hier zagen we direct al een Bruine Kiekendief vliegen en toen we uitstapten zagen we al snel Roodborsttapuit en Rietzanger. Toen we het pad op liepen, vonden we een leeg pakje sigaretten, waar een keutel bovenop was gelegd. Wie markeerde hier zijn terrein? Bij navraag bleek dit een spotpoepje van een Vos te zijn (een klein keuteltje om het territorium te markeren)

We liepen verder en zagen tussen de Grauwe Ganzen een paar Brandganzen staan. In een plasje zagen we Tureluur en Zwarte Ruiter lopen, waardoor we mooi even de verschillen tussen die twee door de telescoop konden bekijken. Daarnaast zwommen er verschillende soorten eenden in het water en aan de overkant stond Grote Mantelmeeuw tussen de Kokmeeuwen. Op een gegeven moment hoorden we een Snor zingen, terwijl we net naar de planten aan het kijken waren (Orchideeën en Gewone Brunel (bijnaam: Bijenkorfje)).

Deelnemers in actie
Deelnemers in actie
Bijna bij de hut
Bijna bij de hut

Vanaf de uitkijkbult zagen we alleen een Meerkoet, de Baardmannetjes lieten zich helaas niet zien. In de hut werden de deelnemers verrast door de Boerenzwaluwen, die af en aan vlogen naar hun nest met jongen. Daarna liepen we terug richting de parkeerplaats, en zagen een Kemphaan en Grutto in het ondiepe water lopen. Ook een Kleine Karekiet liet zich nu horen. Daarna reden we naar de uitkijktoren.

Gewone Brunel
Gewone Brunel

Gekraagde Roodstaart en toch nog een paar Steenlopers

Hier zagen we Aalscholver, Fuut, Kuifeend en Veldleeuwerik en ook een Blauwborst liet zich even mooi zien door de telescoop. Omdat de deelnemers nog nooit een Gekraagde Roodstaart hadden gezien, maakten we even een tussenstop bij het bezoekerscentrum. Het leek erop dat deze soort zich niet wilde laten zien, maar op een gegeven moment liet het mannetje zich toch goed zien, en even later het vrouwtje ook nog. We liepen nog even naar de andere kant van de weg, en hoorden Fitis, Braamsluiper, Zwartkop en Heggenmus. Een Havik liet zich in de lucht nog bewonderen, waarbij het plotseling in een duikvlucht verdween. Tijd om naar de haven door te rijden! Hier genoten we even van een kop koffie met een stuk Notenkoek, terwijl we naar de Visdiefjes op de Sternstee keken.

Sternstee met Visdiefjes
Sternstee met Visdiefjes

Het was vrij laag water, dus de Steenlopers zaten niet op de aanlegsteiger. Eén van de deelnemers ontdekte er nog wel een paar aan de zeekant, op een richeltje. En toen we de haven weer wilden uitrijden vonden we een aantal Kneutjes op een stuk betonplaat. Daarna was het toch echt tijd om Friesland in te rijden. We keken even op de dijk, maar het drooggevallen wad leverde alleen een Wulp op en een uitzicht op donkere wolken. Wel zagen we voor de dijk een Torenvalk bidden.

Op de dijk bij het wad
Op de dijk bij het wad

Drie jonge Torenvalken in de nestkast

We reden via het oude sluisje bij Lauwerszijl naar de Ezumakeeg. Hier zagen we Kemphaan en Kluut en verbaasden de deelnemers zich over de spanwijdte van een Zeearend.

Bij Ezumakeeg-Noord zagen we Lepelaar, Wintertaling en een drietal jonge Torenvalken in de nestkast. Toen we naar het laatste punt reden (Ezumakeeg-Zuid) begon het te regenen. We keken nog even naar een zandplaat, waar tussen de Grutto’s een paar kleinere vogels rondscharrelden. Het bleken Krombekstrandlopers en Bonte Strandlopers te zijn.

Het was inmiddels ook tijd om de deelnemers weer terug te rijden naar de B&B. Zij hadden een fijne excursie gehad en er echt genoten van alle vogels.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Gierzwaluw – Apus apus
12 Koekoek – Cuculus canorus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Wulp – Numenius arquata
20 Grutto – Limosa limosa
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Kemphaan – Calidris pugnax
23 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
24 Bonte Strandloper – Calidris alpina
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
29 Zilvermeeuw – Larus argentatus
30 Visdief – Sterna hirundo
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Lepelaar – Platalea leucorodia
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Havik – Accipiter gentilis
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Kauw – Coloeus monedula
39 Zwarte Kraai – Corvus corone
40 Koolmees – Parus major
41 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
42 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
43 Huiszwaluw – Delichon urbicum
44 Fitis – Phylloscopus trochilus
45 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
47 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
48 Snor – Locustella luscinioides
49 Zwartkop – Sylvia atricapilla
50 Braamsluiper – Curruca curruca
51 Spreeuw – Sturnus vulgaris
52 Merel – Turdus merula
53 Zanglijster – Turdus philomelos
54 Blauwborst – Luscinia svecica
55 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
56 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
57 Huismus – Passer domesticus
58 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
59 Graspieper – Anthus pratensis
60 Vink – Fringilla coelebs
61 Kneu – Linaria cannabina
62 Putter – Carduelis carduelis
63 Rietgors – Emberiza schoeniclus