Vogelexcursie Lauwersmeer 25 augustus 2019

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer 25 augustus 2019

Privé vogelexcursie Lauwersmeer verslag op 25 augustus 2019.

Deze zaterdagochtend stond van 9.00-12.30 uur een excursie naar het Groninger deel van het Lauwersmeer op het programma. Deze privé excursie was voor twee deelnemers uit Flevoland, die de afgelopen paar jaar al aardig wat ervaring hadden opgedaan met vogels kijken. Met windkracht 2, veel zon en een temperatuur die opliep tot zo’n 25 ºC was het nog goed vogelweer. Nadat de deelnemers opgehaald waren bij hun overnachtingsadres gingen we van start.

Veel vogelsoorten op weg naar de hut

Onderweg naar het Jaap Deensgat zagen we al veel soorten eenden, waaronder ook een flink aantal Casarca’s. Het aantal ganzen leek in eerste instantie erg klein, maar die kwamen al snel in grote groepen het gebied binnen vliegen. In het riet liet een Kleine Karekiet zich even zien. Op het veld liepen Goudplevieren en een paar Kemphanen en Bosruiters, en daarnaast nog een Groenpootruiter. Vlak voor de hut zagen we een Watersnip. Verder vielen de Lepelaars (ook één met ringen om de poten) goed op en zagen we een Reuzenstern aan de overkant van het water. Boven het riet zagen we een Bruine Kiekendief en een Buizerd vliegen.

De volgende stop was een uitkijktoren, waar we weer een aantal soorten eenden aan de lijst konden toevoegen. Ook zagen we Futen drijven, en iets dichterbij, mieren vliegen. Daarna was het even tijd voor een kop koffie/thee en een stuk notenkoek. Ondertussen stond de telescoop even op een Grote Mantelmeeuw gericht.

Haven zonder Steenlopers, die zaten verderop

In de haven was het druk met vissersschepen, maar wat rustiger met vogels. Het was laag water, en behalve wat Visdiefjes was er weinig te zien. Zelfs de Steenlopers waren er niet. Dus gingen we vlot door naar het volgende punt, waar we de Steenlopers ontdekten, onderaan de dijk. Verder viel de enorme hoeveelheid Bergeenden op, die op het wad aan het foerageren waren. Ook liepen er wat Bontbekplevieren en Scholeksters tussen. Boven het gras vloog bovendien een Torenvalk.

Zeldzame dwaalgast in de polder

Turkestaanse Klauwier (vrouwtje)
Turkestaanse Klauwier (vrouwtje)

De laatste stop was in de Anjumer en Lioessenserpolder. Hier werd al een tijdje een Turkestaanse Klauwier waargenomen, een zeldzame dwaalgast. De deelnemers zouden deze ook graag even zien. Het beestje zat vaak verstopt in de struiken, en liet zich vaak maar kort even zien. Wij hadden geluk: zij ging op het hek zitten, vloog zelfs even voor ons in het gras om een insect te vangen, en vloog toen naar een tak van een boom. Door de telescoop was ze ook nu nog goed te zien.

Na dit ‘toetje’ van de excursie was het tijd om de deelnemers terug te brengen naar de B&B. Zij gaven aan een leuke excursie te hebben gehad, en erg blij te zijn met het goed hebben gezien van de Turkestaanse Klauwier.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Brilduiker – Bucephala clangula
14 Holenduif – Columba oenas
15 Houtduif – Columba palumbus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Goudplevier – Pluvialis apricaria
21 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
22 Steenloper – Arenaria interpres
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Watersnip – Gallinago gallinago
25 Oeverloper – Actitis hypoleucos
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Bosruiter – Tringa glareola
28 Groenpootruiter – Tringa nebularia
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Stormmeeuw – Larus canus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36 Lepelaar – Platalea leucorodia
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Grote Zilverreiger – Ardea alba
39 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
40 Buizerd – Buteo buteo
41 Torenvalk – Falco tinnunculus
42 Daurische of Turkestaanse Klauwier – Lanius isabellinus / Lanius phoenicuroides
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
45 Huiszwaluw – Delichon urbicum
46 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
47 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
48 Spreeuw – Sturnus vulgaris
49 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
50 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
51 Graspieper – Anthus pratensis
52 Kneu – Linaria cannabina
53 Putter – Carduelis carduelis
54 Rietgors – Emberiza schoeniclus