Vogelexcursie Lauwersmeer 26 mei 2019

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 26 mei 2019

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op zondag 26 mei 2019.

Net als een paar weken geleden stond er ook vandaag een excursie op het programma met 3 deelnemers uit Leeuwarden. Na het Fochteloërveen was het nu de beurt aan het Lauwersmeer, en wel het Friese deel. Omdat de weersverwachting vrij nat was voor de tweede helft van de middag, gingen we een uur eerder van start dan gebruikelijk. Van 12.00-15.30 uur zouden we naar vogels gaan speuren, bij een graad of 13, en windkracht 5.

Jonge Roodborsttapuiten op de paaltjes

We begonnen met een korte herhaling van wat vogelgeluiden, zoals Zwartkop en Fitis, en maakten daarna de wandeling naar de uitkijkheuvel bij de Pomp. Onderweg zagen we door de telescoop een Rietzanger in een rietstengel zitten en een aantal jonge Roodborsttapuiten op de paaltjes. Vanaf de uitkijkheuvel zagen we o.a. Bergeend, Kleine Mantelmeeuw, Rietgors en een paartje Futen. In het nest van de Fuut was duidelijk een ei te zien, toen de ouder even opstond. Er zaten vast meer eieren in het nest, maar dat was met de telescoop niet te zien. Boven de rietkraag zweefde een Bruine Kiekendief, die duidelijk op jacht was. Ondertussen lieten een Koekoek en een Snor zich horen.

Toen we door het bos terug liepen naar de auto’s, vielen ons ook wat andere dingen op: er waren een paar forse bomen omgezaagd en opnieuw uitgelopen. Bovendien viel ons oog op een kleurrijke kever, waarvan één van de deelnemers de naam wist: Zwartkopvuurkever. Aan vogels konden we trouwens Zanglijster, Boomkruiper, Vink en Winterkoning toevoegen. Bij de auto’s zagen we nog Gierzwaluwen en Boerenzwaluwen boven ons rondvliegen, en ook een Roodborst liet zich nog horen.

Leuke vogelsoorten bij de Ezumakeeg

We gingen gezamenlijk in de auto verder, via de kolonie met Roeken, door naar de Ezumakeeg. Onderweg zagen we Holenduif en Huismus. Bij de Ezumakeeg hoorden we een Veldleeuwerik zingen en zagen we (met een beetje moeite) Zomertaling en Kluut. Vanaf de uitkijkheuvel waren veel Slobeenden, Grutto’s, Rosse Grutto’s en Bontbekplevieren te zien, en een enkele Scholekster en Tafeleend. Ook kwam er een Visdief voor ons langs vliegen.

Bij de vogelkijkhut, een stukje verderop, zagen we Kemphanen, een Krombekstrandloper en een Torenvalk. Ook lag er een Brandgans in het gras, die duidelijk niet meer fit was. Voor een langs vliegende Zeearend of Slechtvalk zou het een gemakkelijke prooi zijn. We lieten hem laten liggen, dat is de natuur… roofvogels moeten ook eten. Tijd om richting de haven te gaan.

Lepelaar, Steenlopers en een geintje in de haven

Deelnemers met vangst
Deelnemers met ‘vangst’

Net toen we in de auto gingen zitten begon het te regenen. We reden naar de haven en zagen onderweg een Lepelaar in de Bantpolder staan, en de Aalscholvers in de kolonie zitten. Ook stond er een Grote Mantelmeeuw op de paaltjes. In de haven zagen we een Kauw en stonden de Steenlopers op een aanlegsteiger te slapen, het was immers vloed. En hoewel het regende, was de sfeer prima, en waren de deelnemers wel in voor een geintje, en deden even of ze een goeie vangst hadden gedaan.

Daarna was het tijd om de deelnemers terug te rijden naar hun auto. Ze hadden het weer prima naar de zin gehad, en weer een aantal nieuwe soorten gezien.

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5  Bergeend – Tadorna tadorna
6  Zomertaling – Spatula querquedula
7  Slobeend – Spatula clypeata
8  Krakeend – Mareca strepera
9  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10  Tafeleend – Aythya ferina
11  Fuut – Podiceps cristatus
12  Lepelaar – Platalea leucorodia
13  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
14  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
15  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
16  Buizerd – Buteo buteo
17  Meerkoet – Fulica atra
18  Scholekster – Haematopus ostralegus
19  Kluut – Recurvirostra avosetta
20  Kievit – Vanellus vanellus
21  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
22  Rosse Grutto – Limosa lapponica
23  Grutto – Limosa limosa
24  Steenloper – Arenaria interpres
25  Kemphaan – Calidris pugnax
26  Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
27  Tureluur – Tringa totanus
28  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
30  Zilvermeeuw – Larus argentatus
31  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
32  Visdief – Sterna hirundo
33  Holenduif – Columba oenas
34  Koekoek – Cuculus canorus
35  Gierzwaluw – Apus apus
36  Torenvalk – Falco tinnunculus
37  Kauw – Coloeus monedula
38  Roek – Corvus frugilegus
39  Zwarte Kraai – Corvus corone
40  Koolmees – Parus major
41  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
42  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
43  Huiszwaluw – Delichon urbicum
44  Fitis – Phylloscopus trochilus
45  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
46  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
47  Snor – Locustella luscinioides
48  Zwartkop – Sylvia atricapilla
49  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
50  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
51  Spreeuw – Sturnus vulgaris
52  Zanglijster – Turdus philomelos
53  Roodborst – Erithacus rubecula
54  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
55  Huismus – Passer domesticus
56  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
57  Vink – Fringilla coelebs
58  Rietgors – Emberiza schoeniclus

Zwartkopvuurkever – Pyrochroa coccinea
Ree – Capreolus capreolus