Vogelexcursie Lauwersmeer 27 maart 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 27-3-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 27 maart 2021

Maart roert zijn staart, en dat was duidelijk het geval op deze zaterdagmiddag aan de Friese kant van het Lauwersmeer. Van 13.00-16.30 uur werd er door 2 natuurliefhebbers uit de provincie Utrecht volop mee gespeurd naar vogels, terwijl er een stevige wind stond (kracht 5-6), en er ook enkele regen- en hagelbuien langs kwamen. Met een graad of 5 was het dan ook aardig fris.

Bij de eerste stop zagen we vrij weinig vogels op het water, daarvoor waren daar de golven te hoog. Er zaten een paar vogels op de kant en boven het riet vlogen twee mannen Bruine Kiekendief. Ook de Zeearend liet zich in de verte heel even zien. Tussen de bomen, in de luwte lieten een paar vogels zich horen, waaronder de Grote Bonte Specht. Ook de Winterkoning deed zijn best.

Jonge Zeearend door de telescoop

Bij het sluisje zaten wat ganzen, waaronder de Grote Canadese Gans, die nieuw was voor de deelnemers. We reden door naar de Ezumakeeg, waar we o.a. Kemphanen, Lepelaars, Kluten, Pijlstaarten, Bonte Strandlopers, Grote Mantelmeeuwen en Smienten zagen. Tijdens een bui genoten we even van de koffie en koek in de auto. Tot onze vreugde kwam een jonge Zeearend ook nog twee keer langs vliegen, waarbij hij/zij zich goed liet zien in de telescoop. Ook ontdekte we een Dwergmeeuw, die druk aan het foerageren was in het water. Leuk! Ondanks de wind waren hier aardig wat vogels te zien.

Veel wind op de dijk!

Omdat het op dat moment precies laag water was, keken we even op de dijk over het wad heen. De telescoop was niet te gebruiken, daarvoor stond er te veel wind boven op de dijk. Er liepen Bonte Strandlopers en Steenlopers vlak bij, de rest moesten we laten voor wat het was, omdat er geen beschutte plek was.

Op de dijk, in de wind
Op de dijk, in de wind

In de haven zochten we nog even naar de Roodhalsfuut. In eerste instantie liet die zich niet zien, maar uiteindelijk hebben de deelnemers ook deze soort nog gezien. Zij vonden het een geslaagde middag, en waren positief verrast door het gebied.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Fazant – Phasianus colchicus
15 Houtduif – Columba palumbus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Kluut – Recurvirostra avosetta
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Bonte Strandloper – Calidris alpina
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
29 Stormmeeuw – Larus canus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Lepelaar – Platalea leucorodia
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Zeearend – Haliaeetus albicilla
37 Buizerd – Buteo buteo
38 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Zwarte Kraai – Corvus corone
41 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
42 Koolmees – Parus major
43 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
44 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
45 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
46 Roodborst – Erithacus rubecula
47 Witte Kwikstaart – Motacilla alba