Vogelexcursie Lauwersmeer 28 augustus 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 28-8-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 28 augustus 2021.

Vandaag kwamen twee deelnemers uit de provincie Groningen naar het Lauwersmeer om van 11.00-14.30 uur naar vogels te kijken. Zij had deze excursie (en een verrekijker) cadeau gekregen van hem. Met 17 °C, bewolking en windkracht 4-5 gingen we van start aan de Friese kant van het Lauwersmeer.

Visarend en Zeearend bij uitkijkheuvel de Pomp

We begonnen bij de Pomp, waar we direct de kijker op een Bruine Kiekendief konden richten. Zij joeg laag over het veld, op zoek naar muizen. In datzelfde veld fladderde ook een familie Roodborsttapuit rond, en op de rand, in het Riet, ontdekten we een Paapje. We liepen naar de uitkijkheuvel, en zagen onderweg een Torenvalk in de nestkast zitten. Toen we op de uitkijkheuvel klommen, werden we direct gewezen op een Visarend, die op de grond zat. Leuk! Ook zagen we hier een jonge Visdief, Grote Mantelmeeuw, Fuut, Bontbekplevier en een Oeverloper.

In de verte ontdekte de deelneemster een donkere plek met een wit vlekje in een dode boom. Dit bleek een Zeearend te zijn. Door de telescoop was het lastig scherp te zien (wind, grote afstand en warmtetrilling), maar er was geen twijfel mogelijk. Door de verrekijker konden we ook Oeverzwaluwen herkennen, die een stuk dichterbij vlogen.

We liepen via het bos terug naar de parkeerplaats, en zagen een Tjiftjaf. Verder was het opvallend stil in het bos. Hierna reden we naar de Ezumakeeg.

Veel soorten eenden in het water

Bij de Keeg dronken we even een kop koffie/thee met een stuk koek erbij, terwijl we ondertussen keken naar Kluut, Wintertaling, Slobeend, Kraakeend, Smient en Boerenzwaluw. Aan de andere kant van de voormalige vogelkijkhut zwom de Zilvertaling, een exoot die verder niet in Nederland in het wild te zien is.

Zilvertaling
Zilvertaling

We reden een stukje verder en genoten even van een groep Lepelaars. Aan de andere kant van de weg stonden tientallen Grote Zilverreigers in het veld, samen met een Buizerd. Nog een stukje verderop vonden we Bergeend en een mannetje Wilde Eend (woerd), die door het ruien eerst niet herkend werd door de deelnemers.

Tapuit, Reuzensterns en Grauwe Franjepoot: allemaal nieuwe soorten!

Toen we verder reden naar het laatste punt bij de Keeg zagen we een Tapuit op de weg zitten. Deze liet zich door de telescoop even goed bekijken. Bij het opvliegen was de witte stuit bovendien goed te zien.

Bij Ezumakeeg-Noord vonden we drie Reuzensterns (2 adulten en een juveniel), Pijlstaarten, Bonte Strandlopers en een Grauwe Franjepoot. Dit waren allemaal soorten die de deelnemers nog niet eerder hadden gezien.

Ezumakeeg-Noord
Ezumakeeg-Noord

Daarna was het tijd voor de laatste stop: de haven. Hier vonden we de Steenlopers, met z’n allen rustend op een aanlegsteiger. Ook zagen we jonge Visdiefjes op de Sternstee zitten. Met een Zilvermeeuw sloten we de excursie af.

De deelnemers gaven aan dat ze enorm hadden genoten van de excursie, dat ze veel geleerd hadden en erg geïnspireerd waren geraakt om zelf vaker op pad te gaan.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Parkgans – Anser anser forma domestica
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopocheb aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Zilvertaling – Spatula versicolor
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
19 Grutto – Limosa limosa
20 Steenloper – Arenaria interpres
21 Bonte Strandloper – Calidris alpina
22 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
23 Oeverloper – Actitis hypoleucos
24 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
25 Stormmeeuw – Larus canus
26 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
27 Zilvermeeuw – Larus argentatus
28 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
29 Visdief – Sterna hirundo
30 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31 Lepelaar – Platalea leucorodia
32 Grote Zilverreiger – Ardea alba
33 Visarend – Pandion haliaetus
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Zeearend – Haliaeetus albicilla
36 Buizerd – Buteo buteo
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Oeverzwaluw – Riparia riparia
39 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
40 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Paapje – Saxicola rubetra
43 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
44 Tapuit – Oenanthe oenanthe
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba