Vogelexcursie Lauwersmeer 29 mei 2019

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 29 mei 2019

Verslag van een Privé vogelexcursie Lauwersmeer op woensdag 29 mei 2019

Op deze mooie doordeweekse dag mocht ik van 10.00-13.30 uur een enthousiaste vogelaar uit Amsterdam mee op pad nemen in het Lauwersmeer. Hij was al een aantal dagen in het gebied, en had zelf al een aantal plekken in het Lauwersmeer bezocht. Het weer was prima: temperatuur oplopend van 12-17 °C, licht bewolkt en windkracht 2-3.

Direct Baardmannetje en Blauwborst, en later Groenpootruiters

Omdat hij de ochtendexcursie had geboekt, begonnen we bij het Jaap Deensgat. Hier waren we nog geen 10 meter onderweg of we zagen al een Baardmannetje. Ondertussen hoorden we ook een Rietzanger. Niet veel later liet ook een Blauwborst zich mooi zien. Vanuit de uitkijkheuvel Roodkeelplasje konden we een aantal soorten eenden en ganzen bijschrijven en zagen we ook Kluut en Bonte Strandloper. In de lucht vlogen Gierzwaluwen en Boerenzwaluwen. Vanuit de hut zagen we een Grote Zilverreiger aan de overkant van het water staan, en er buiten zong een Kleine Karekiet. Daarna reden we naar een stukje plas-dras, aan het begin van het gebied, waar we een Groenpootruiter ontdekten. We gingen weer richting noorden, en zagen een Koekoek overvliegen. En even verderop zaten nog een paar Groenpootruiters.

Paartje Gekraagde Roodstaarten

We besloten even langs het informatiecentrum te rijden, waar zich direct een vrouwtje Gekraagde Roodstaart liet zien. Vrij snel daarna was ook haar mannetje te zien. Het geheel werd omlijst met het gezang van Groenling en Grasmus. We reden verder en keken nog even bij de nesten van de Huiszwaluwen, voordat we bij de plasjes onder aan de dijk waren. Hier dreven Kuifeend en Tafeleend op het water. Ook hoorden we een Zanglijster zingen.

Huiszwaluwen halen nestmateriaal
Huiszwaluwen halen nestmateriaal

We reden verder naar de haven, en zagen bij de bebouwing een Zwarte Roodstaart en Visdiefjes met visjes in hun snavel. We reden verder naar het eindpunt, en omdat het eb was, waren de Steenlopers nu niet te zien. Wel waren een aantal Huiszwaluwen druk bezig om nestmateriaal uit het wad te ‘scheppen’ met hun snaveltjes. Terwijl zij hard aan het werk waren genoten wij even van een kop koffie met een stuk koek.

Nieuwe route bij Ezumazijl, met Steltkluten!

Daarna was er nog tijd om door te rijden naar het Friese deel van het Lauwersmeer.  We stopten even bij de Aalscholverkolonie, waar we een Waterhoen zagen en een Tuinfluiter hoorden. Een stukje verderop, in de Bantpolder, stonden Grutto’s en Brandganzen. We reden door naar Ezumazijl, waar we het nieuwe pad naar een uitkijkpunt zouden nemen. Hier zagen we onder andere Putter, Buizerd, Zomertaling en hoorden we Rietzanger en Braamsluiper. Ook lieten een Bruine Kiekendief en een aantal Bontbekplevieren zich in de verte zien.  Toen we het pad vervolgden, zagen we een drietal Steltkluten op een eilandje in het water staan. Aan het eind van de route bleek bovendien een nestkast voor Torenvalken te staan, waar 4 jongen in zaten. Door de telescoop was te zien dat ze ons in de gaten hadden, maar we hielden gepaste afstand, en liepen vrij snel weer door.

Tot slot zijn we nog even naar de uitkijkbult bij Ezumakeeg geweest. Op weg er naar toe zagen we plotseling een roofdiertje de weg oversteken, zeer waarschijnlijk een Wezel. Hij dook echter snel de berm in, buiten ons zicht. Vanaf de uitkijkbult konden we Rosse Grutto’s tussen de gewone Grutto’s zien staan, en hoorden we (eindelijk) een zingende Veldleeuwerik. Daarna was het tijd om naar de auto bij het Jaap Deensgat terug te rijden. Het was een geslaagde excursie!

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis 
2  Brandgans – Branta leucopsis
3  Grauwe Gans – Anser anser 
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
5  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
6  Bergeend – Tadorna tadorna
7  Zomertaling – Spatula querquedula 
8  Slobeend – Spatula clypeata
9  Krakeend – Mareca strepera 
10  Smient – Mareca penelope
11  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
12  Tafeleend – Aythya ferina 
13  Kuifeend – Aythya fuligula 
14  Fuut – Podiceps cristatus
15  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
16  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
17  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
18  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 
19  Buizerd – Buteo buteo 
20  Waterhoen – Gallinula chloropus 
21  Meerkoet – Fulica atra
22  Scholekster – Haematopus ostralegus
23  Steltkluut – Himantopus himantopus
24  Kluut – Recurvirostra avosetta 
25  Kievit – Vanellus vanellus 
26  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
27  Rosse Grutto – Limosa lapponica 
28  Grutto – Limosa limosa 
29  Bonte Strandloper – Calidris alpina 
30  Tureluur – Tringa totanus
31  Groenpootruiter – Tringa nebularia 
32  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
33  Zilvermeeuw – Larus argentatus
34  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 
35  Visdief – Sterna hirundo 
36  Holenduif – Columba oenas 
37  Houtduif – Columba palumbus 
38  Koekoek – Cuculus canorus 
39  Gierzwaluw – Apus apus 
40  Torenvalk – Falco tinnunculus 
41  Ekster – Pica pica 
42  Kauw – Coloeus monedula 
43  Zwarte Kraai – Corvus corone 
44  Koolmees – Parus major 
45  Baardman – Panurus biarmicus 
46  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
47  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
48  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
49  Fitis – Phylloscopus trochilus 
50  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
51  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
52  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
53  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
54  Tuinfluiter – Sylvia borin 
55  Braamsluiper – Sylvia curruca 
56  Grasmus – Sylvia communis 
57  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
58  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
59  Zanglijster – Turdus philomelos 
60  Blauwborst – Luscinia svecica 
61  Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros 
62  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus 
63  Huismus – Passer domesticus 
64  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
65  Graspieper – Anthus pratensis 
66  Groenling – Chloris chloris 
67  Kneu – Linaria cannabina 
68  Putter – Carduelis carduelis 
69  Rietgors – Emberiza schoeniclus