Vogelexcursie Lauwersmeer 3 september 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 3-9-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 3 september 2022.

Op deze stralende zaterdag kwamen drie vogelliefhebbers uit de provincie Groningen naar het Lauwersmeergebied voor een vogelexcursie. Van 9.30-13.00 uur gingen we op zoek vogels, en dan het liefst de steltlopers. Ook hadden de deelnemers de hoop in ieder geval 50 soorten te zien 😉 De excursie begon met 15 graden, maar liep uiteindelijk op naar 25 graden Celsius, onbewolkt en windkracht 4/5.

Reuzensterns op een rij

We begonnen bij het Jaap Deensgat, waar we vanaf de parkeerplaats al direct een aantal Casarca’s zagen staan tussen de vele Brandganzen, Grauwe Ganzen, Krakeenden en Smienten. Er kwam een Watersnip overvliegen en Iets verderop stond een rijtje Reuzensterns in het ondiepe water. Vijf Grote Zilverreigers kwamen aanvliegen en landden in het water, terwijl de Witte Kwikstaarten tussen de grazende paarden scharrelden.

We liepen richting de kijkhut en zagen in de kleine plasjes Tureluur, Witgat en Bontbekplevier lopen. Iets later vonden we ook Oeverloper en Bosruiter en ook Kemphaan bleek van de partij te zijn. In de verte was één van de paaltjes bezet door een Buizerd en in de lucht vonden we Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Gele Kwikstaart. Ook zagen we een Bruine Kiekendief jagen, en ontdekte één van de deelnemers een Zwarte Ruiter.

Blauwborst scharrelt tussen het riet

We keken even op de uitkijkbult bij het Roodkeelplasje. Het plasje zelf stond droog, maar tussen de rietstengels scharrelde een Blauwborst op de grond, leuk! Vanuit de vogelkijkhut zagen we een Pijlstaart en Watersnippen en toen we weer terug liepen richting de parkeerplaats zagen we Kemphaan en een Oeverloper. Ook vlogen er nog een drietal Lepelaars over.

In één auto reden we naar het volgende punt, waar we eerst even een kop koffie namen met een stuk notenkoek erbij. Vanaf de uitkijktoren zagen we Fuut, Kuifeend en Meerkoet in het water zwemmen en hoorden we een Baardman in het riet. Helaas liet deze laatste zich niet zien. Een volgende korte stop leverde Houtduif op en iets verderop een Oeverzwaluw.

Steltlopers op het Wad

Daarna reden we door naar de haven en daar scharrelden een paar Steenlopers op het wad. Ook zaten er een aantal op de aanlegsteiger. Op de Sternstee zaten nog een paar Visdiefjes en ook een Noordse Stern zat daar vlakbij op een leuning. Aan meeuwen vonden we Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Grote Mantelmeeuw. Tussen de Steenlopers liep een andere steltloper, wat een Krombekstrandloper bleek te zijn.

Toen we de haven uitreden moesten we even wachten voor de brug en die stop leverde nog een Kauw op. Bij de waddendijk vonden we weer andere soorten: Scholekster, Wulp, Bontbekplevier, Bonte Strandloper en Torenvalk. Na deze tussenstop reden we naar de Ezumakeeg, een eindje verderop.

Kijken naar steltlopers
Kijken naar steltlopers

Groep Goudplevieren en een jonge Koekoek in het gras

In een weiland onderweg stond een grote groep Goudplevieren , waarmee ook een wens van één van de deelnemers werd vervuld. Bij Ezumakeeg stopten we even in het midden, voordat we naar de uitkijkheuvel doorreden. Vanaf de heuvel zagen we een grote groep Kluten staan en ook hier was weer een groep Goudplevieren te vinden. Daarnaast waren Kemphanen en Kleine Strandlopers in het slik op zoek naar voedsel en bleek een jonge Koekoek naar eten te zoeken in het gras aan de andere kant van het water. Met een Slobeend sloten we de excursie af en reden we weer naar de auto van de deelnemers.

Zij hadden het erg leuk gevonden om zoveel verschillende steltlopers goed door de telescoop te kunnen zien, en ook hadden ze een aantal soorten voor het eerst van hun leven gezien. Bovendien was het gelukt om in ieder geval 50 soorten te zien in (ruim) een halve dag. Missie geslaagd 😉

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Holenduif – Columba oenas
15 Houtduif – Columba palumbus
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Goudplevier – Pluvialis apricaria
21 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
22 Wulp – Numenius arquata
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Kleine Strandloper – Calidris minuta
28 Watersnip – Gallinago gallinago
29 Oeverloper – Actitis hypoleucos
30 Witgat – Tringa ochropus
31 Tureluur – Tringa totanus
32 Bosruiter – Tringa glareola
33 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
34 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
35 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
36 Zilvermeeuw – Larus argentatus
37 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
38 Visdief – Sterna hirundo
39 Noordse Stern – Sterna paradisaea
40 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
41 Lepelaar – Platalea leucorodia
42 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
43 Grote Zilverreiger – Ardea alba
44 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
45 Buizerd – Buteo buteo
46 Torenvalk – Falco tinnunculus
47 Kauw – Coloeus monedula
48 Zwarte Kraai – Corvus corone
49 Baardman – Panurus biarmicus
50 Oeverzwaluw – Riparia riparia
51 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
52 Huiszwaluw – Delichon urbicum
53 Spreeuw – Sturnus vulgaris
54 Blauwborst – Luscinia svecica
55 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
56 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
57 Vink – Fringilla coelebs
58 Putter – Carduelis carduelis
59 Rietgors – Emberiza schoeniclus