Vogelexcursie Lauwersmeer 3 juni 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 3 juni 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op woensdag 3 juni 2020.

Deze excursie werd van 12.30-16.00 uur uitgevoerd voor 2 personen uit Noord-Brabant. In eerste instantie stond deze excursie een dag later gepland, maar vanwege de weersvooruitzichten werd in gezamenlijk overleg besloten deze een dag te vervroegen. Het was 18-22 °C, met windkracht 4 en licht bewolkt.

Bruine Kiekendief man steelt de show

Na de kennismaking luisterden we eest even naar de zingende vogels (o.a. Zwartkop en Tjiftjaf), en gingen daarna aan de wandel naar de uitkijkheuvel. Onderweg hoorden we een Snor en een Koekoek en zagen we een Rietzanger en een Rietgors. Ook de eerste Bruine Kiekendief man liet zich zien, waar de deelnemers direct van onder de indruk waren: wat een mooie vogel!

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we een aantal eendensoorten en hoorden een Grasmus en Fitis. Daarna liepen we door het bosje terug naar de parkeerplaats. Ondertussen lieten Zanglijster en Roodborst zich nog mooi horen. Nu wisten de deelnemers ook welke vogel ze thuis ‘s ochtends altijd als eerste hoorden.

Op de uitkijkheuvel
Op de uitkijkheuvel

Steltlopers in de kijker

Vanwege de Coronamaatregelen gingen we ieder met eigen auto naar het volgende punt, de Ezumakeeg. Hier liet een Blauwborst zich mooi zien en kwamen er een paar Baardmannetjes voorbij vliegen. In het water en op de zandplaten stonden heel veel Kluten en Bontbekplevieren, en ook een jonge Lepelaar was van de partij.

Aan de andere kant van de Ezumakeeg zagen we een paar Groenpootruiters lopen, en konden de deelnemers zich uitleven met het fotograferen van een aantal steltlopers. Toen we even genoten van de koffie en koek zorgde een Veldleeuwerik voor de muzikale omlijsting.

Lepelaars en Schapen

Schapen op de dijk (foto door Vincent)
Schapen op de dijk (foto door Vincent)

De volgende stop was bij de Bochtjesplaat, waar we een Kleine Karekiet hoorden zingen en we een Torenvalk zagen vliegen. Vanaf de dijk konden we mooi over een stuk land kijken, wat deels onder water stond. Hier viel meteen een groep witte vogels op, wat Lepelaars bleken te zijn.

Daarna reden we door naar de haven voor de laatste stop. Hier stond ook nog een Lepelaar naar voedsel te zoeken, dit keer in het zoute water. En met een Zilvermeeuw was het tijd om deze excursie af te sluiten. De deelnemers gaven aan dat ze het prima naar de zin hadden gehad en dat ze veel leuke vogels hadden gezien.

Lepelaar (foto door Vincent)
Lepelaar (foto door Vincent)

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis 
2  Grauwe Gans – Anser anser 
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
5  Bergeend – Tadorna tadorna 
6  Slobeend – Spatula clypeata 
7  Krakeend – Mareca strepera 
8  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
9  Wintertaling – Anas crecca 
10  Kuifeend – Aythya fuligula 
11  Koekoek – Cuculus canorus 
12  Houtduif – Columba palumbus 
13  Meerkoet – Fulica atra 
14  Fuut – Podiceps cristatus 
15  Scholekster – Haematopus ostralegus 
16  Kluut – Recurvirostra avosetta 
17  Kievit – Vanellus vanellus 
18  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula 
19  Tureluur – Tringa totanus 
20  Groenpootruiter – Tringa nebularia 
21  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
22  Zilvermeeuw – Larus argentatus 
23  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 
24  Visdief – Sterna hirundo 
25  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
26  Lepelaar – Platalea leucorodia 
27  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
28  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
29  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 
30  Buizerd – Buteo buteo 
31  Torenvalk – Falco tinnunculus 
32  Zwarte Kraai – Corvus corone 
33  Koolmees – Parus major 
34  Baardman – Panurus biarmicus 
35  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
36  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
37  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
38  Fitis – Phylloscopus trochilus 
39  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
40  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 
41  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 
42  Snor – Locustella luscinioides 
43  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
44  Grasmus – Sylvia communis 
45  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
46  Zanglijster – Turdus philomelos 
47  Roodborst – Erithacus rubecula 
48  Blauwborst – Luscinia svecica 
49  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
50  Vink – Fringilla coelebs 
51  Putter – Carduelis carduelis 
52  Rietgors – Emberiza schoeniclus