Vogelexcursie Lauwersmeer 30 Augustus 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 30-8-20

Verslag van de Privé-vogelexcursie Lauwersmeer op 30 augustus 2020.

Deze zondagmiddag stond van 12.00-15.30 uur in het teken van een vogelexcursie Lauwersmeer voor twee personen uit Noord-Holland. Zij hadden deze excursie als verrassingscadeau gekregen van hun kinderen. Het was 17°C, bewolkt met windkracht 4-5.

Tapuit zoekt het (iets) hogerop

We begonnen aan de Groninger kant van het Lauwersmeer. Hier zat het vol met Brandganzen en Grauwe Ganzen, en een hele kudde paarden, waardoor de vogels wat verder weg stonden. Boven het veld joeg een Torenvalk, terwijl achter ons een Grote Bonte Specht riep. Door de telescoop ontdekten we plotseling een Tapuit, die op een hoopje mest stond. Voor de deelnemers was dit een ‘lifer’, net als de Casarca’s, die volop in het gebied aanwezig waren.

Flitsend bezoek tijdens de excursie

De deelnemers met gids (foto door Sybren)
De deelnemers met gids (foto door Sybren)

Terwijl we richting de vogelkijkhut liepen werden we verrast door een ‘check’ van één van hun zonen. Toen hij zag dat het goed ging, en hij een bewijsfoto had gemaakt, vertrok hij weer in zijn flitsende outfit op de racefiets.

Op weg naar de hut
Op weg naar de hut

Wij vervolgden onze weg, keken naar zwaluwen en een Reuzenstern met zijn oranje dolksnavel. Ook zagen we een Watersnip staan. De paarden liepen ondertussen met ons mee, en tussen hen liepen enkele Gele en Witte Kwikstaarten. Terwijl wij de hut inliepen, liepen de paarden er omheen. Vanuit de hut zagen we Pijlstaarten en een Bruine Kiekendief.

Op de uitkijkbult
Op de uitkijkbult

Toen we de hut uit kwamen zagen we een Buizerd. Daarna zochten we het iets hogerop en vanaf de uitkijkbult zagen we een Zeearend langs komen vliegen, en even later een stel Lepelaars. We liepen terug naar de auto’s en reden een stukje verder.

Het weer slaat om

Even tijd voor koffie en koek en een bezoek aan de uitkijktoren, waar we verschillende soorten eenden, Aalscholvers en Futen zagen. Daarna reden we door naar de haven, waar we op zoek gingen naar de Steenlopers. Inmiddels was het flink gaan waaien en kwamen de eerste regendruppels uit de lucht vallen. We vonden een enkele Steenloper tussen de Tureluurs en de Visdiefjes, en besloten door te rijden naar het laatste punt. Onderweg regende het, maar in Friesland was het weer even droog, gelukkig.

In het ondiepe water stonden talloze Kluten en Goudplevieren en ook de Kemphanen waren van de partij. Naast de eenden, die we die middag al eerder gezien hadden, zagen we ook Bergeenden en Smienten. De Wintertalingen zaten hier dichterbij dan aan de Groninger kant, dus dat was ook nog even het kijken waard. Hoewel we nog even naar de Grauwe Franjepoten zochten, die hier eerder waren gemeld, konden we ze niet vinden. De stevige wind en de regen, die inmiddels weer begonnen was, bemoeilijkte het zoeken.

We besloten dat het goed was zo, en beeïndigden de excursie. De deelnemers hadden van de excursie genoten, dus het cadeau was goed gekozen!

Waargenomen soorten

Waargenomen soorten
1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Casarca – Tadorna ferruginea
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Kluut – Recurvirostra avosetta
15 Kievit – Vanellus vanellus
16 Goudplevier – Pluvialis apricaria
17 Steenloper – Arenaria interpres
18 Kemphaan – Calidris pugnax
19 Watersnip – Gallinago gallinago
20 Tureluur – Tringa totanus
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
23 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
24 Visdief – Sterna hirundo
25 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
26 Lepelaar – Platalea leucorodia
27 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
28 Grote Zilverreiger – Ardea alba
29 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
30 Zeearend – Haliaeetus albicilla
31 Buizerd – Buteo buteo
32 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
33 Torenvalk – Falco tinnunculus
34 Kauw – Coloeus monedula
35 Zwarte Kraai – Corvus corone
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Huiszwaluw – Delichon urbicum
38 Spreeuw – Sturnus vulgaris
39 Tapuit – Oenanthe oenanthe
40 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
41 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
42 Graspieper – Anthus pratensis