Vogelexcursie Lauwersmeer 30 September 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 30-9-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 30 september 2020.

Deze woensdag stond er van 9.00-12.30 uur een afspraak met twee natuurliefhebbers uit Zuid-Holland in de agenda. Zij stonden bij de B&B D’Olle Pastorie klaar met eigen verrekijkers en een telescoop, dus we konden gelijk van start. Het was bewolkt, 13-16 °C met windkracht 3-4.

Een Slechtvalk en eindelijk Baardmannetjes in de kijker

Deelnemers bij het Jaap Deensgat
Deelnemers bij het Jaap Deensgat

Na een paar minuten rijden begonnen we bij het Jaap Deensgat. Hier waren ze zelf al geweest, een paar dagen eerder, maar het bleek al snel dat elke dag weer anders is. Binnen het eerste kwartier zagen we al vier soorten roofvogels, waaronder een Slechtvalk en een Sperwer. Ook de Baardmannetjes lieten zich al vrij snel horen in (en vooral achter) het Riet. De groep vogels die zich wel even liet zien bleken Ringmussen te zijn.

We keken naar de verschillende soorten eenden en verbaasden ons er over dat er veel minder Watersnippen te zien waren dan een paar dagen eerder. Wel liepen er Bonte Strandlopers en Bontbekplevieren langs de waterlijn. We gingen de hut in en na enig speurwerk door de telescopen bleken de Brilduikers toch op hun vaste stek aan het foerageren te zijn. Ook zagen we een Zwarte Kraai aan een karkas (van een Knobbelzwaan?) plukken. Eén van de levende Knobbelzwanen had een gele halsring om, wat de deelnemers nog nooit gezien hadden.

Toen we van de hut weer naar de auto liepen zagen we eindelijk een paartje Baardmannetjes zitten. Dat was even genieten!

Eidermannen in eclipskleed

We reden naar de volgende plek, bij de uitkijktoren. Hier zagen we Futen en een enkele Tafeleend. Daarna reden we door naar de haven. Na een korte stop bij een aanlegsteiger met Steenlopers en Zilvermeeuwen genoten we even van koffie/thee en koek, terwijl we naar een drietal Eiders keken. Dit bleken allemaal mannen in eclipskleed te zijn. De familie Scholekster was er vandaag ook weer en stond rustig te dutten bij het hoge water. Een paar meter dichterbij ons liep een groepje Steenlopers te dribbelen en er vloog zelfs ook nog een Boerenzwaluw langs (de meeste zwaluwen zijn al onderweg naar Afrika).

Honderden Goudplevieren en toch nog Kemphanen

Nu was het tijd om nog even Friesland ‘in te duiken’. Na een kwartiertje stonden we bij de Ezumakeeg, terwijl we onderweg Brandganzen, Stormmeeuwen en Holenduiven op het land hadden zien zitten. Ter plekke bleken er honderden Goudplevieren te staan, net als heel veel Kieviten. Ook zwommen er talloze eenden rond, liepen er Bonte Strandlopers en een enkele Kleine Strandloper langs de waterlijn. Een tweetal jonge Kluten en een enkele Grutto waren er ook nog. Van de Kemphanen was geen spoor, dus daarvoor reden we nog even naar de andere kant van het gebiedje. Hier stonden er een aantal te foerageren, terwijl de runderen er vlak langs liepen.

Het was inmiddels tijd om de deelnemers terug te brengen naar de B&B. Zij gaven aan dat ze het erg leuk hadden gevonden. Voor hen geen ‘lifers’, maar wel een aantal soorten waar ze niet direct op gerekend hadden, en een stuk gebiedskennis rijker.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Eider – Somateria mollissima
14 Brilduiker – Bucephala clangula
15 Holenduif – Columba oenas
16 Waterhoen – Gallinula chloropus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Kluut – Recurvirostra avosetta
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Goudplevier – Pluvialis apricaria
23 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
24 Grutto – Limosa limosa
25 Steenloper – Arenaria interpres
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Bonte Strandloper – Calidris alpina
28 Kleine Strandloper – Calidris minuta
29 Watersnip – Gallinago gallinago
30 Bosruiter – Tringa glareola
31 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32 Stormmeeuw – Larus canus
33 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
34 Zilvermeeuw – Larus argentatus
35 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
37 Grote Zilverreiger – Ardea alba
38 Sperwer – Accipiter nisus
39 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
40 Buizerd – Buteo buteo
41 Torenvalk – Falco tinnunculus
42 Slechtvalk – Falco peregrinus
43 Ekster – Pica pica
44 Kauw – Coloeus monedula
45 Zwarte Kraai – Corvus corone
46 Koolmees – Parus major
47 Baardman – Panurus biarmicus
48 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
49 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
50 Spreeuw – Sturnus vulgaris
51 Ringmus – Passer montanus
52 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
53 Graspieper – Anthus pratensis
54 Vink – Fringilla coelebs
55 Kneu – Linaria cannabina
56 Putter – Carduelis carduelis
57 Rietgors – Emberiza schoeniclus