Vogelexcursie Lauwersmeer 30 september 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 30-9-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 30 september 2022.

Deze vrijdagmiddag vond van 13.00-16.30 uur een vogelexcursie plaats voor twee natuurliefhebbers uit de provincie Gelderland. Eigenlijk zou de excursie maandagochtend plaatsvinden, maar door slecht weer aan het begin van de week is deze in overleg verplaatst. Vandaag was het weer een stuk beter: 14°C, licht bewolkt (droog!) en windkracht 4-5.

Visarend, Zeearend en Vos vanaf de uitkijktoren

Omdat de deelnemers al een aantal dagen in het gebied waren, en zelf al een groot aantal plekken hadden bezocht, werd de excursie zo aangepast dat ze een aantal nieuwe plekken gingen bezoeken op deze laatste dag voor hun vertrek. Ze stapten in bij hun vakantiepark en we reden eerst naar de Balastplaat. Hier maakten we een wandeling naar de uitkijktoren bij Achter de Zwarten.

In het plasje zwommen alleen een paar Krakeenden. Vanaf de uitkijktoren hadden we meer geluk: we zagen door de telescoop al snel een Visarend op een paal zitten. Er kwam een groep Lepelaars overvliegen toen we net naar Bontbekplevieren aan het kijken waren en aan de andere kant ontdekte één van de deelnemers een overvliegende Zeearend. Ook zagen we Kievit, Bergeend, Oeverloper, Grote Mantelmeeuw, Grauwe Gans, Knobbelzwaan en zelfs een Zwarte Zwaan. Een Vos, die even langs kwam sluipen, werd door de deelnemers ook even door de telescoop bekeken.

Watersnip naast de Wintertalingen en een Gewone Zeehond in de haven

We liepen terug naar de parkeerplaats en stopten nog even bij Suyderoogh. Hier zwom een Fuut in het water en zaten Stormmeeuwen op de palen. Op de palenrij, iets verderop, zat een aantal Wintertalingen met daarnaast een Watersnip. Ondertussen riep achter ons een Grote Bonte Specht.

Daarna reden we naar de jachthaven, waar we even bij een plasje keken. Naast Waterhoen en Meerkoet was er weinig te zien en te horen. Daarom gingen we al snel door naar de haven. Na een sanitaire stop keken we of de Kuifaalscholver er nog ergens zwom/zat. Helaas, alleen gewone Aalscholvers. Wel zagen we een groep Steenlopers op een aanlegsteiger zitten en stak een Gewone Zeehond even zijn kop boven het water uit. Iets verderop kregen we een groepje Putters in beeld en daarna besloten we door te rijden naar Friesland.

Verschillende steltlopers en tóch nog Velduilen

We reden naar Peasens-Moddergat, en zagen onderweg nog een aantal Kleine Strandlopers in een akker lopen. In het dorp nuttigden we eerst even een kop koffie/thee en een stuk koek. Daarna gingen we de dijk op bij de kwelder. Hier zagen we Zilvermeeuw, Spreeuw, Witte Kwikstaart en Graspieper en in de verte een jagende Bruine Kiekendief. Het was laag water aan het worden, en op het wad liep Wulp en Scholekster, en een heleboel Bonte Strandlopers. In een slenk vonden we een Zwarte Ruiter en aan de andere kant vloog een Torenvalk.

We volgden de dam en zagen onderweg een tweetal Goudplevieren en Tureluurs in een slenk lopen en aan het eind van de dam stonden Zilverplevieren en een Drieteenstrandloper op het wad. Op een rij paaltjes ontdekten we een Slechtvalk, leuk!

Daarna liepen we terug over de dam, al die tijd speurend naar eventuele Velduilen. Pas op het laatste moment zagen we in de verte vier Velduilen vliegen, samen met twee Bruine Kiekendieven. Na dit geniet moment liepen we terug naar de auto en reden we terug naar het vakantiepark van de deelnemers.

Velduilen in beeld
Velduilen in beeld

Voor hen was deze excursie geen mosterd-na-de-maaltijd geweest, maar hadden ze volop van de middag genoten en veel meer soorten vogels gezien dan ze hadden verwacht.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Zwarte Zwaan – Cygnus atratus
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Wintertaling – Anas crecca
8 Kuifeend – Aythya fuligula
9 Houtduif – Columba palumbus
10 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
11 Waterhoen – Gallinula chloropus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Scholekster – Haematopus ostralegus
15 Kievit – Vanellus vanellus
16 Goudplevier – Pluvialis apricaria
17 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
18 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
19 Wulp – Numenius arquata
20 Steenloper – Arenaria interpres
21 Drieteenstrandloper – Calidris alba
22 Bonte Strandloper – Calidris alpina
23 Kleine Strandloper – Calidris minuta
24 Watersnip – Gallinago gallinago
25 Oeverloper – Actitis hypoleucos
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Stormmeeuw – Larus canus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Lepelaar – Platalea leucorodia
34 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
35 Grote Zilverreiger – Ardea alba
36 Visarend – Pandion haliaetus
37 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
38 Zeearend – Haliaeetus albicilla
39 Buizerd – Buteo buteo
40 Velduil – Asio flammeus
41 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
42 Torenvalk – Falco tinnunculus
43 Slechtvalk – Falco peregrinus
44 Kauw – Coloeus monedula
45 Zwarte Kraai – Corvus corone
46 Spreeuw – Sturnus vulgaris
47 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
48 Graspieper – Anthus pratensis
49 Putter – Carduelis carduelis

Vos – Vulpes vulpes
Gewone Zeehond – Phoca vitulina