Vogelexcursie Lauwersmeer 30 september 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 30-9-23

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 30 september 2023.

Van 9.00-13.30 uur kwamen drie beginnende vogelaars uit de provincie Noord-Holland naar het Lauwersmeer om vogels te kijken. Het was er een prachtige dag voor: 11-19 °C, windkracht 3-4 en licht bewolkt.

Bruine Kiekendieven, Zwarte Ruiters en een poserende Baardman

Bij het startpunt (Jaap Deensgat) werden ze alle drie voorzien van een leenkijker en konden we aan de slag met de vogels: Grauwe Gans, Brandgans, Kievit en Smient waren vanaf de parkeerplaats goed te zien. Ook zagen we hier al twee Bruine Kiekendieven jagen, de ene wat verder weg dan de andere, en zat in de verte een Buizerd op een paal. Achter ons begon een Grote Bonte Specht te roepen, en bleken er twee individuen in de boomtoppen te zitten, die zich zelfs even door de telescoop lieten bekijken.

Daarna begonnen we aan de wandeling naar de hut, waarbij we langs het pad steeds het geluid van de Baardmannetjes hoorden, en we zo nu en dan vluchtig een aantal zagen. Meestal doken ze snel weer in de rietkraag naar beneden. Een Roodborsttapuit liet zich wel even wat beter zien, en ook een Rietgors zat even stil op het pad. In het water dreef Bergeend en Krakeend en zagen we een Grote Zilverreiger staan. Iets dichterbij, in een plasje, waren twee Zwarte Ruiter aan het foerageren, tussen een aantal Wintertalingen. Daarachter scharrelden Witte Kwikstaart, Spreeuw en Graspieper door het gras.

Drietal in actie
Drietal in actie

We keken even op het uitkijkheuveltje, maar het water erachter stond droog. Wel zagen we op het veld dat er Goudplevieren tussen de Kieviten liepen. We liepen door naar de hut, waar we de Pijlstaarten zagen en een flink aantal Knobbelzwanen. Ook stonden er een Grote Mantelmeeuw en een Blauwe Reiger.

In de hut
In de hut

Op de terugweg naar de auto keken we nog even naar de Kokmeeuwen en genoten we van een mannetje Baardman, die vrij dichtbij in een rietstengel omhoog klom. Hij bleef lang genoeg zitten, zodat alle deelnemers hem even goed door de telescoop konden zien. Dat was echt even genieten!

Nog meer eendensoorten en een Ree in het veld

We reden naar de uitkijktoren en daar was het tijd voor een korte pauze met koffie en notenkoek, met een blik op een Aalscholver, die net zijn vleugels aan het drogen was. Ook hoorden we een Waterral gillen aan de overkant van de weg. Na een fotoshoot bij het zeearend-bord keken we op de uitkijktoren en zagen Kuifeend, Wilde Eend, Meerkoet en Fuut. Achter ons, aan de andere kant van de weg, bleek Tafeleend en een Dodaars in het water te zwemmen.

Op weg naar de haven stopten we nog even bij een veld, waar Ekster en Houtduif naar eten zochten en iets roodbruins tegen de boomwal liep. Het bleek een Ree te zijn, die lekker aan eten was.

Steenlopers en een drijvende bestelbus in de haven

Vogels zoeken (door Erwin)
Vogels zoeken (door Erwin)

In de haven zagen we onderweg een Tapuit, waar we even voor stopten om beter te bekijken. Ook ontdekte één van de deelnemers daar een groepje Huismussen.

Genieten (door Erwin)
Genieten (door Erwin)

Op een vlonder, een stukje verderop, bleek de groep Steenlopers te zitten, tussen de vissersboten in. De deelnemers gaven aan dat ze die zelf echt over het hoofd zouden hebben gezien.

Bij het eindpunt van de haven bleek dat een bestelbus in water was geraakt (niet op handrem gezet en zo het water in gerold). Onze hulp was niet nodig, dus gingen we even kijken welke vogels er nog te zien waren. We vonden een jonge Vsidief, een jonge Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Kauw en nog een Tapuit, die door collega Henk en zijn deelnemer werd gefotografeerd. Toen we de haven weer uit wilden rijden bleek de bestelbus net uit het water te worden getakeld, zodat we er niet langs konden. We aanschouwden het hele spektakel dus maar (inclusief knappend touw, ingeslagen ruit, en gespietste achterdeur).

Bus wordt uit water gehaald
Bus wordt uit water gehaald

Na het bergen van de bus konden we verder, maar ging de brug bij de sluis net voor onze neus open, dus stonden we alweer stil. Het voordeel hiervan was dat we een paartje Zwarte Roodstaart zagen, waar we anders voorbij gereden zouden zijn 😉

Twee Zeearenden en een flink aantal strandlopers

We reden Friesland in en gingen naar de Ezumakeeg. Hier keken we eerst even of we de Grauwe Franjepoot konden vinden, die daar al ruim een week zat. Helaas was deze vandaag niet meer te zien (was door getrokken). Bij Ezumakeeg-Zuid liepen Kemphanen tussen de Kieviten en daarvoor liepen Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers en een paar jonge Kneutjes. Plotseling doken er twee grote roofvogels op boven de bomen, ver weg. Het bleken twee adulte Zeearenden te zijn, die een tijdje bleven rond cirkelen. Door de telescoop was de witte staart mooi te zien.

We reden nog even naar Ezumakeeg-Noord, waar het behoorlijk druk was. Gelukkig was er nog ruimte voor ons en zagen we Kluten, Slobeenden, een slapende Grutto, Kleine Strandlopers, Krombekstrandlopers, en een biddende Torenvalk in de verte. Het was inmiddels ruimschoots tijd om de excursie af te ronden. De deelnemers gaven aan dat ze er van hadden genoten en heel veel hadden gezien en geleerd.

Blik over Ezumakeeg-Noord
Blik over Ezumakeeg-Noord

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Waterral – Rallus aquaticus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Goudplevier – Pluvialis apricaria
21 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
22 Grutto – Limosa limosa
23 Steenloper – Arenaria interpres
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Kleine Strandloper – Calidris minuta
28 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Visdief – Sterna hirundo
33 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
34 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
35 Grote Zilverreiger – Ardea alba
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Zeearend – Haliaeetus albicilla
38 Buizerd – Buteo buteo
39 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
40 Torenvalk – Falco tinnunculus
41 Ekster – Pica pica
42 Kauw – Coloeus monedula
43 Zwarte Kraai – Corvus corone
44 Baardman – Panurus biarmicus
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
47 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
48 Tapuit – Oenanthe oenanthe
49 Huismus – Passer domesticus
50 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
51 Kneu – Linaria cannabina
52 Rietgors – Emberiza schoeniclus
53 Ree – Capreolus capreolus