Vogelexcursie Lauwersmeer 8 oktober 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 8-10-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 8 oktober 2022.

Van 10.00-13.30 uur kwam een groep van twaalf personen uit Drenthe naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie. Geen van allen had ervaring met vogels kijken en ze waren dan ook erg benieuwd wat hen te wachten stond, behalve dat ze elkaar wat beter zouden leren kennen. Het weer kon iets beter: 14 ºC, windkracht 4-5 en zo nu en dan een flinke bui.

Prachtige Baardmannetjes en een jagende Reuzenstern

Na de kennismaking werden de nodige leenkijkers omgehangen en dachten we van start te kunnen gaan. Net op dat moment barstte een korte, maar stevige, bui los, die we even in de auto’s hebben afgewacht. Toen het bijna weer droog was gingen we ‘los’ bij het Jaap Deensgat. We hadden geluk: al aan het begin van het pad liet een groep Baardmannetjes zich horen en zien. De deelnemers verbaasden zich over dit mooie vogeltje toen ze deze in de kijker hadden of door de telescoop zagen. Daarna keken we even naar het water en zagen Blauwe Reiger en Smienten. Op dat moment kwam ook een Havik overvliegen, leuk. Iets verderop zagen we een Grote Mantelmeeuw staan achter een groep Krakeenden. Op het gras stonden Brandgans, Grauwe Gans en Kolgans en opnieuw kwam er iets overvliegen: een groep van 29 Lepelaars.

We liepen steeds iets verder richting de vogelkijkhut, keken nog even op het uitkijkheuveltje (tijdens een klein buitje) en zagen Fuut, Kievit, Bergeend en Kokmeeuw. Vanuit de hut zagen we Wilde Eend vlakbij, de rest zag ver weg. Op weg terug naar de auto’s dacht iemand een roofvogel te zien. Het bleek een Reuzenstern te zijn, die boven het water op vis joeg. Deze liet zich even goed door de telescoop bewonderen.

Een Zeearend en een groep Kleine Zwanen in beeld

Daarna reden we naar de uitkijktoren, waar we eerst even genoten van een kop koffie/thee en een stuk koek, en de deelnemers zich even vermaakten bij het bord van de Zeearend, totdat een echte Zeearend zich in de verte liet zien. Meteen werden de telescopen op het dier gericht en konden een aantal deelnemers deze vogel vliegend bewonderen.

Ondertussen werd er ook een Dodaars gezien en kwam een jonge Waterhoen voorbij zwemmen. Natuurlijk klommen we ook de toren nog even op, en zagen een Grote Zilverreiger staan. Een groep vrij grote witte vogels in de verte bleek een groep Kleine Zwanen te zijn, herkenbaar aan de typische geel-zwarte snavel. Ook stonden er Toendrarietganzen (korte zwart-oranje snavel) naast en hoorden we het gekrijs van een Waterral.

We reden door naar de haven van Lauwersoog. Het broedeiland voor de sterns was inmiddels weggehaald. Op de dijk zagen we een paar Steenlopers rondscharrelen en stond een Aalscholver zich te poetsen op de drijvers. Na een sanitaire stop (waar een oud anker lag) zagen we op een aanlegsteiger ook nog een grote groep Steenlopers te zitten en zat op een andere steiger een aantal Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen.

Steltlopers en eenden in het ondiepe water

We hadden nog tijd om door te rijden naar een plek in het Friese deel van het Lauwersmeer, vlakbij de plek waar de groep zou gaan lunchen. Via een oud sluisje en een gemaal reden we naar Ezumakeeg, waar een deel van de groep een plekje zochten op de uitkijkheuvel, en een deel op de parkeerplaats bleef staan kletsen.

We zagen al snel een roofvogel vliegen: een Bruine Kiekendief. Ondertussen bleven de meeste vogels rustig in het water staan, en konden we door de telescoop Kluten, Grutto’s en zelfs nog twee Groenpootruiters bewonderen. Ook keken we nog even naar Wintertaling, Pijlstaart en Slobeend en sloten we af met een Buizerd.

Bij het laatste kijkpunt
Bij het laatste kijkpunt

De leenkijkers werden weer ingeleverd en de groep gaf aan dat ze het een hele leuke excursie hadden gevonden en veel verschillende vogels hadden gezien.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Toendrarietgans – Anser serrirostris
4 Kolgans – Anser albifrons
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
7 Bergeend – Tadorna tadorna
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Waterral – Rallus aquaticus
15 Waterhoen – Gallinula chloropus
16 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Grutto – Limosa limosa
21 Steenloper – Arenaria interpres
22 Groenpootruiter – Tringa nebularia
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Stormmeeuw – Larus canus
25 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
26 Zilvermeeuw – Larus argentatus
27 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
28 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29 Lepelaar – Platalea leucorodia
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Grote Zilverreiger – Ardea alba
32 Havik – Accipiter gentilis
33 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
34 Zeearend – Haliaeetus albicilla
35 Buizerd – Buteo buteo
36 Zwarte Kraai – Corvus corone
37 Baardman – Panurus biarmicus
38 Graspieper – Anthus pratensis