Vogelexcursie Lauwersmeer 8 april 2021

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 8-4-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 8 april 2021

Vandaag gingen twee broers uit Zuid-Holland en Drenthe mee op excursie naar het Lauwersmeergebied. Van 10.00-13.30 uur bezochten we een aantal vogelrijke plekken, met 5 ℃ en windkracht 5. Vandaag geen regen en/of sneeuw (zoals de dagen ervoor).

Waterpiepers op de grond en Zeearend in de boom

Toen we elkaar gevonden hadden bij het Jaap Deensgat gingen we van start. Al snel dienden de eerste soorten zich aan, waaronder een Waterpieper en een Gele Kwikstaart. Vanuit de hut zagen we verschillende soorten eenden en in de verte zat een volwassen Zeearend in de top van een boom. Door de telescoop was de lichte kop van het volwassen dier te zien. Op de grond zat ondertussen een Slechtvalk een prooi te plukken en toen we terug liepen naar de auto’s hoorden we een Blauwborst zingen in het riet. Ook vloog er een Lepelaar over en zweefde even later een mannetje Bruine Kiekendief voor ons langs.

We reden naar de uitkijktoren, waar we getuige waren van een groep opvliegende Brandganzen.

Een nieuw eiland in de haven!

Daarna reden we naar de haven. We zochten tevergeefs naar de Roodhalsfuut, maar zagen wel een dode jonge Zeehond liggen en een Zilvermeeuw en Steenloper tussen de blokken staan. Ook bleek er een broedeiland voor Sterns (de Sternstee) te zijn neergelegd in de haven.

Hoog water bij Ezumakeeg

Na de koffie/thee en koek reden we naar de Friese kant (de dijk was afgesloten). Bij de Ezumakeeg stond het water heel hoog, en waren er naast de nieuwe soorten eenden ook Kluten en Kemphanen te bewonderen. Tussen de aanwezige Grutto’s stond ook een IJslandse variant (duidelijk strepen op de borst).

Een stukje verderop liet een Kleine Plevier zijn gele oogring mooi zien door de telescoop. Bij de laatste stop zagen we Torenvalk en Buizerd en daarmee zat de excursie er op. De deelnemers gaven aan dat het een boeiende dag was geweest.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Brilduiker – Bucephala clangula
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Kleine Plevier – Charadrius dubius
20 Grutto – Limosa limosa
21 IJslandse Grutto – Limosa limosa islandica
22 Steenloper – Arenaria interpres
23 Kemphaan – Calidris pugnax
24 Bonte Strandloper – Calidris alpina
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
27 Stormmeeuw – Larus canus
28 Zilvermeeuw – Larus argentatus
29 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
30 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31 Lepelaar – Platalea leucorodia
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
34 Zeearend – Haliaeetus albicilla
35 Buizerd – Buteo buteo
36 Torenvalk – Falco tinnunculus
37 Slechtvalk – Falco peregrinus
38 Kauw – Coloeus monedula
39 Zwarte Kraai – Corvus corone
40 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
41 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
42 Blauwborst – Luscinia svecica
43 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
44 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
45 Graspieper – Anthus pratensis
46 Waterpieper – Anthus spinoletta
47 Rietgors – Emberiza schoeniclus