Vogelexcursie Lauwersmeer 8 april 2023

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 8-4-23

Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 8 april 2023.

Met een groep van 8 personen, uit het Noorden van het land, stond vandaag van 9.00-17.00 uur een vogelexcursie Lauwersmeer op het programma. Het was wel fris (ca. 5 ℃), maar met windkracht 3  en bewolking was het toch heel aardig vogelweer.

Blauwborst en Roerdomp in het riet

We begonnen bij het Jaap Deensgat, waar een grote groep Brandganzen te zien was, terwijl achter ons een Tjiftjaf het hoogste lied zong. Toen de leenkijkers waren uitgedeeld, gingen we op weg naar de vogelkijkhut (twee konden niet wachten om er heen te gaan 😉 ). Onderweg stopten we zo nu en dan en zagen we Rietgors, Blauwborst, Watersnip, Waterpieper en Tureluur.

Bijna in de hut
Bijna in de hut

Aan de overkant van het water vonden we Kleine Mantelmeeuwen, Pijlstaarten, Bergeenden, Kemphanen, Scholeksters en een enkele Grutto. Ook zagen we in de verte een groep Kluten staan, waarvan de meesten stonden te slapen.

In het gras naast het pad scharrelde een Graspieper rond, die zijn naam dus duidelijk eer aandeed. En even later zagen konden we uitgebreid door de telescoop genieten van een Kneu die op het pad zat. Plotseling klonk vanuit het riet een paar keer het gehoemp van een Roerdomp (ja, dat lijkt inderdaad wel wat op een balkende ezel). We liepen de hut in en daar ontdekte één van de deelnemers een Havik man in een boompje.

Toen we van de hut weer terug liepen naar de auto’s hoorden we wel steeds Baardmannetjes roepen in het riet, maar ze lieten zich helaas niet zien, ook niet vanaf de uitkijkheuvel. Wel zagen we een Bruine Kiekendief boven het rietveld vliegen.

Deelnemers op de bult
Deelnemers op de bult

Grote Bonte Specht laat zich zien, de Cetti’s Zanger laat zich alleen horen

Op naar boven (door Jan)
Op naar boven (door Jan)

We reden naar de volgende plek en genoten daar eerst even van een kop koffie met een lekker stuk koek, voordat we de uitkijktoren op klommen. Vanaf de toren zagen we Futen, Kuifeend, Slobeend en Wintertaling en in de verte zwommen Smienten. Ook zagen we twee Blauwe Kiekendieven vliegen, waarbij de witte stuit door de telescoop mooi te zien was. Ook vonden we op de valreep nog een Nonnetje, die steeds onderdook.

Na een korte sanitaire stop bij het Lauwersnest reden we naar Suyderoogh. Hier keken we even over het water en zagen we Tafeleenden zwemmen. Daarna liepen we een stukje bos naar een uitkijkpunt. Onderweg zagen we verschillende mezensoorten en een Grote bonte specht. In een boom zaten een paar Boerenzwaluwen en plotseling liet ook de Cetti’s Zanger zich even horen. Hij liet zich niet zien, dus klommen we even later de uitkijktoren op. We vonden een Buizerd in een boom en hoorden een Rietzanger zingen.  En toen we terug naar de parkeerplaats liepen zat er een aantal Groenlingen in de boom en vloog er een mannetje Bruine Kiekendief langs.

Heel veel Steenlopers én een Paarse strandloper in de haven

Het was inmiddels tijd om naar de haven te rijden, waar de lunch was gereserveerd. Hier vond ook de afgesproken wisseling van gids plaats, aangezien Andrea nog herstellende was van corona en het niet de hele dag zou volhouden. Henk nam het stokje over voor het middagdeel.

Nadat iedereen een heerlijke lunch had genoten en weer was opgewarmd, werd het tijd om de Friese kant van het Lauwersmeer te gaan bekijken. Allereerst kon men de Steenlopers goed bekijken in de haven waar ze zich allemaal verzameld hadden omdat het hoog water was. Er zaten er zeker meer dan 200. Na een minuut of 10 ontdekten we dat er toch ook nog een Paarse Strandloper tussen zat.

Steenlopers in de haven (door Henk)
Steenlopers in de haven (door Henk)

Steltkluut en Lepelaars bij de Ezumakeeg

We reden daarna richting de Ezumakeeg en reden daarbij over de Bantswei langs de Bantpolder. Hier hebben we goed de Grutto’s van dichtbij kunnen zien en ook diverse groepjes Rotganzen. Ook zaten er de nodige eenden soorten: Pijlstaarten, Slobeenden, Kuifeenden, Wintertalingen, Krakeenden, Wilde eenden, Smienten en Bergeenden, allemaal goed te zien. Ook vloog er weer een Bruine kiekendief langs. De Veldleeuwerik liet zich ook horen tussen het nodige autoverkeer en de wind door.

Bruine Kiekendief (door Henk)
Bruine Kiekendief (door Henk)

Bij de Ezumakeeg aangekomen zagen enkelen nog een Fazant wegschieten bij de overgang van de dijk. We gingen eerst op noord kijken en daar zagen we prachtig een van de eerste Steltkluten die weer terug is uit zijn overwinteringsgebied. De deelnemers hebben hier de “gewone” Kluten beter kunnen bekijken dan vanochtend. Ook vele tientallen Kemphanen waren hier te zien in allerlei kleurgradaties, de meesten nog niet helemaal in het prachtkleed. Ook Grutto’s en Tureluurs stonden hier in het water. Over het riet weer enkele Bruine Kiekendieven en er stond een Lepelaar helaas wat ver weg. Ook veel van alle eerder genoemde eendensoorten zwommen er rond.

Kijken bij Ezumakeeg-noord (door Henk
Kijken bij Ezumakeeg-noord (door Henk

Bij Ezumakeeg-zuid stonden drie Lepelaars dichter bij. De gele borstvlekken en het wapperende kuifjes waren bij deze drie mooi te zien. Het water stond nog wat hoog waardoor de steltlopers, die er zaten, vrij ver achterin zaten. Terwijl we er stonden hoorden en zagen we vier Watersnippen uit de vegetatie schieten en roepend voor ons langs vliegen.

Boompieper op weg naar de uitkijktoren

Zoeken naar Roodborsttapuit (door Jan)
Zoeken naar Roodborsttapuit (door Jan)

We reden door naar Kollumeroord en zetten de auto’s op de parkeerplaats aan “De Rijsdammen” achter camping “De Pomp” neer. De Roodborsttapuiten lieten zich helaas niet zien, hier naast de parkeerplaats.

In het najaar van 2022 is er een prachtige 26 meter hoge kijktoren geplaatst aan de rand van het bos, waar we naar toe liepen. Onderweg waren de nodige Tjiftjaffen en Fitissen te zien en te horen. Een paar deelnemers die vooraan liepen zagen een kbv-tje(klein-bruin-vogeltje) hoog in de boom zitten, een beetje achter takjes. Gelukkig hielp de vogel deze keer mee, want hij vloog op en liet zich een paar bomen achter ons als een parachuutje neerdalen met bijbehorende zang. Toen was het duidelijk, het was de prachtige show van een Boompieper.

De Kijktoren viel in goede smaak, van hier heb je echt een geweldig uitzicht over een groot deel van het Lauwersmeer, met name ook richting Ezumakeeg. Een nest van de Zeearenden is hier op dit moment ook nog goed te zien, helaas lieten de Zeearenden zelf zich vandaag niet zien. Wel zagen we weer een aantal Bruine Kiekendieven en enkele Buizerds in de tijd dat we er stonden.

Teruglopend naar de auto’s nog een Grote Bonte Specht even alarmerend. We nemen afscheid van elkaar en iedereen had genoten van deze dag met de twee gidsen, die weer elk hun eigen verhalen vertelden volgens de deelnemers. Ze gaven aan dat het een hele fijne en geslaagde excursie was geweest.

Vogels kijken is leuk (door Jan)
Vogels kijken is leuk (door Jan)

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Pijlstaart – Anas acuta
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Nonnetje – Mergellus albellus
15 Fazant – Phasianus colchicus
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Grutto – Limosa limosa
24 Steenloper – Arenaria interpres
25 Paarse Strandloper – Calidris maritima
26 Kemphaan – Calidris pugnax
27 Watersnip – Gallinago gallinago
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
33 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
34 Lepelaar – Platalea leucorodia
35 Roerdomp – Botaurus stellaris
36 Grote Zilverreiger – Ardea alba
37 Havik – Accipiter gentilis
38 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
39 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
40 Buizerd – Buteo buteo
41 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
42 Torenvalk – Falco tinnunculus
43 Ekster – Pica pica
44 Kauw – Coloeus monedula
45 Zwarte Kraai – Corvus corone
46 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
47 Koolmees – Parus major
48 Baardman – Panurus biarmicus
49 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
51 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
52 Staartmees – Aegithalos caudatus
53 Fitis – Phylloscopus trochilus
54 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
55 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
56 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
57 Spreeuw – Sturnus vulgaris
58 Merel – Turdus merula
59 Blauwborst – Luscinia svecica
60 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
61 Graspieper – Anthus pratensis
62 Boompieper – Anthus trivialis
63 Waterpieper – Anthus spinoletta
64 Vink – Fringilla coelebs
65 Groenling – Chloris chloris
66 Kneu – Linaria cannabina
67 Rietgors – Emberiza schoeniclus