Vogelexcursie Lauwersmeer 8 mei 2022

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 8-5-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 8 mei 2022.

Vandaag kwam een gezin uit Zuid-Holland naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie van 9.30-13.00 uur. Zij waren nog niet eerder in het ‘hoge Noorden’ geweest en waren benieuwd naar de vogelsoorten in het Lauwersmeer. Het was 9-12 °C, windkracht 4 en licht bewolkt.

Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit en Blauwborst zijn echt mooi!

We gingen van start bij het Jaap Deensgat. Na het omdoen van de leenkijkers bekeken we eerst even de Brandganzen en Kievit door de telescoop. Al gauw ontdekte de zoon (12) gele vlekjes in het land: Gele Kwikstaarten. Die vielen meteen in de smaak bij de deelnemers. Ook een Rietzanger liet zich duidelijk horen en zien.

Deelnemers zien Rietzanger zingen
Deelnemers zien Rietzanger zingen

We liepen het pad richting de hut op, en zagen een mannetje Roodborsttapuit boven in een struikje zitten, die zich mooi door de telescoop liet bewonderen. Ook Rietgors en Graspieper lieten zich zien, en uiteindelijk de Blauwborst ook. Dit was een ‘lifer’ voor de deelnemers. Boven onze hoofden waren Huiszwaluwen aan het foerageren en even later zagen we ook Gierzwaluw rondvliegen. We keken even op de uitkijkheuvel, maar de Baardmannetjes lieten zich niet duidelijk genoeg horen of zien om door de deelnemers herkend te worden (dus staan niet op de lijst). Wel hoorden we een Snor zingen in het riet en zagen we een Bruine Kiekendief vliegen.

Boerenzwaluwen op een meter afstand

In de hut bleken de Boerenzwaluwen al weer druk in de weer te zijn met het renoveren van de oude nesten. Ze vlogen af en aan door de kijkgaten en hielden ons goed in de gaten. De deelnemers genoten ervan om de ‘Boertjes’ van zo dichtbij te kunnen zien.

Daarna liepen we weer terug over het pad en in de ondiepe plasjes bleken nu een Bosruiter en een Tureluur te staan. De verschillen tussen deze steltlopers waren mooi door de telescoop te zien. We kwamen weer bij de auto’s aan en reden naar de uitkijktoren, waar we een paar Futen zagen. Ook verbaasden de deelnemers zich over de grootte die een Zeearend kan hebben.

Een Zeearend is een joekel!
Een Zeearend is een joekel!

Al snel reden we door naar de haven van Lauwersoog, waar we na een korte sanitaire stop genoten van een kop koffie met notenkoek.

Steenlopers blijven leuk!

In de haven, met uitzicht op Schiermonnikoog, lag de Sternstee. Hierop waren al weer meerder Visdiefjes elkaar het hof aan het maken. Er vlogen Kokmeeuwen rond en een paartje Scholeksters zat aan de overkant van de haven. Aan de andere kant van de dam stonden al weer tientallen Steenlopers te rusten.

Mannetje Bruine Kiekendief steelt de show

Bij Ezumakeeg-Noord
Bij Ezumakeeg-Noord

We hadden nog tijd om door te rijden naar de Ezumakeeg, in Friesland. Hier keken we eerst even bij Noord, waar we een mooi aantal verschillende soorten eenden zagen: Slobeend, Kuifeend, Wintertaling en Krakeend. Ook stonden er heel veel Kluten in het water en meerdere Grutto’s. In de verte zagen we een Buizerd vliegen. Op een gegeven moment kwam er een mannetje Bruine Kiekendief aanvliegen, die een heuse vliegshow leek weg te geven. De prachtige driekleur van het dier (zwart/grijs/bruin) was goed te zien en de deelnemers genoten met volle teugen.

Daarna reden we naar het midden van de Keeg en zagen een aantal Kemphanen vrij dichtbij staan. Eén van de mannetjes zette zelfs even zijn kraag overeind om een ander mannetje weg te jagen. Ook zagen we daar een Oeverloper, Smient en een Torenvalk.

Onderweg naar het laatste punt stopten we nog even bij een tweetal Lepelaars, die met hun snavel door het water aan het ‘maaien’ waren. Direct er achter stonden twee Grote Zilverreigers, waardoor ook hier de verschillen mooi te zien waren. Bij Ezumakeeg-Zuid drentelde een Kleine Plevier over een zandplaatje, terwijl een Veldleeuwerik zijn vrolijke zang liet horen. In de verte stond een Grote Mantelmeeuw en toen was het tijd om de excursie af te sluiten. De deelnemers waren verbaasd over de grote hoeveelheid soorten vogels die ze gezien hadden en hadden genoten van de excursie.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Fazant – Phasianus colchicus
12 Gierzwaluw – Apus apus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kluut – Recurvirostra avosetta
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Kleine Plevier – Charadrius dubius
19 Grutto – Limosa limosa
20 Steenloper – Arenaria interpres
21 Kemphaan – Calidris pugnax
22 Oeverloper – Actitis hypoleucos
23 Tureluur – Tringa totanus
24 Bosruiter – Tringa glareola
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Stormmeeuw – Larus canus
27 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
28 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
29 Visdief – Sterna hirundo
30 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31 Lepelaar – Platalea leucorodia
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Grote Zilverreiger – Ardea alba
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Buizerd – Buteo buteo
36 Torenvalk – Falco tinnunculus
37 Kauw – Coloeus monedula
38 Zwarte Kraai – Corvus corone
39 Koolmees – Parus major
40 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
41 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
42 Huiszwaluw – Delichon urbicum
43 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
44 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
45 Snor – Locustella luscinioides
46 Blauwborst – Luscinia svecica
47 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
48 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
49 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
50 Graspieper – Anthus pratensis
51 Rietgors – Emberiza schoeniclus