Vogelexcursie Lauwersmeer 9 december 2020

Verslag Privé vogelexcursie Lauwersmeer 9-12-20

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 9 december 2020.

Op deze mistige woensdag stond er een privé vogelexcursie Lauwersmeer gepland van 9.00-16.30 uur. In overleg met de deelnemer uit Gelderland werd besloten de excursie toch vandaag uit te voeren, en deze niet een dag te verplaatsen. Het was 3 graden, met windkracht 2-3.

Vogels in de mist

We gingen van start aan de Groninger kant, bij het Jaap Deensgat. Na de kennismaking kwam er al snel een Raaf overvliegen, gevolgd door een groep Putters. Naast Brand- en Grauwe Gans lieten ook Pijlstaarten zich mooi zien, terwijl een Roodborst heen en weer vloog over het pad. In het gras liepen een paar Waterpiepers en vanuit de hut zagen we plotseling een Zeearend voorbij vliegen. Leuk! Ook zagen we een aantal Brilduikers foerageren op het meer. Door de mist was de overkant nauwelijks te zien, helaas. Terwijl we terug liepen naar de auto’s lieten de Baardmannetjes zich wel horen, maar nauwelijks zien, ze doken snel het riet weer in.

We reden via de uitkijktoren, waar we Kuifeend en Tafeleend zagen, door naar de haven. Onderweg stopten we nog even langs de weg om in een paar plasjes te kijken.

Fotograferen van Eider
Fotograferen van Eider

In de haven zagen we een mannetje Eider, die natuurlijk even door de deelnemer op de foto moest worden gezet. We bekeken een paar meeuwen en na een sanitaire stop reden we door naar de dijk bij de Bantpolder. Hier keken we over het wad en zagen we o.a. Wulp en Bonte Strandlopers.

Hoog water bij Ezumakeeg

Omdat het nog wat vroeg was voor de kwelder, reden we eerst naar de Ezumakeeg. Hier bleek het water vrij hoog te staan. Er stonden Watersnippen op het hogere gedeelte en in het water zwommen Kleine Zwanen, Wintertalingen en Slobeenden. We namen nog even een kijkje bij de voormalige hut en reden toen naar de Friese kwelder. Onderweg zagen we een veld vol Kolganzen, herkenbaar aan de zwarte strepen op de borst en de witte plek boven de snavel.

Wintergasten op de kwelder

Sneeuwgorzen
Sneeuwgorzen

Toen we ons hoofd over de dijk staken zagen we, ondanks de mist, de Rotganzen al zitten. Onder aan de dijk bleek er een groepje Fraters te foerageren in het gras. Deze lieten zich mooi zien door de telescoop. We liepen over de dijk en zagen op een gegeven moment een vrouwtje Blauwe Kiekendief boven de kwelder vliegen, en even later ook een Velduil. Op de dijk zelf kwam een groepje Sneeuwgorzen zitten en ook de Strandleeuweriken lieten zich nog mooi even zien. Na een laatste blik over de kwelder ging de toch verder richting de Pomp.

Boven het riet vloog een Bruine Kiekendief en in het water zwom een tweetal Dodaarsjes. Geen Kleine of Wilde Zwaan te zien, dit keer. Ook was het daar vrij rustig met eenden.

Spreeuwenwolken tussen de runderen

Wilde Zwanen in de mist
Wilde Zwanen in de mist

Omdat het nog niet donker was reden we door naar De Baak, waar we direct al een Sperwer zagen overvliegen en kort daarna ook nog een mannetje Blauwe Kiekendief. Vanuit de vogelkijkhut zagen we twee Wilde Zwanen zwemmen en lieten de Baardmannetjes zich weer horen.

Terwijl we terug liepen naar de auto begon het te schemeren. In de lucht waren grote groepen Spreeuwen met hun ‘zwermendans’ bezig. Hierbij vlogen ze laag over het veld, tussen de aanwezige runderen door. Die leken hier niet van gediend te zijn, en leken zelf op de vlucht te slaan voor de duizenden Spreeuwen die langs hen schoten. Een prachtig schouwspel als afsluiter van een mistige, maar toch geslaagde vogeldag.

deelnemer bij De Baak
deelnemer bij De Baak

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Kolgans – Anser albifrons
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
7 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
8 Bergeend – Tadorna tadorna
9 Slobeend – Spatula clypeata
10 Krakeend – Mareca strepera
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Tafeleend – Aythya ferina
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Eider – Somateria mollissima
17 Brilduiker – Bucephala clangula
18 Houtduif – Columba palumbus
19 Waterral – Rallus aquaticus
20 Meerkoet – Fulica atra
21 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Kievit – Vanellus vanellus
24 Wulp – Numenius arquata
25 Drieteenstrandloper – Calidris alba
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Watersnip – Gallinago gallinago
28 Tureluur – Tringa totanus
29 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
30 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
31 Zilvermeeuw – Larus argentatus
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Sperwer – Accipiter nisus
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
38 Zeearend – Haliaeetus albicilla
39 Buizerd – Buteo buteo
40 Velduil – Asio flammeus
41 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
42 Torenvalk – Falco tinnunculus
43 Ekster – Pica pica
44 Kauw – Coloeus monedula
45 Zwarte Kraai – Corvus corone
46 Raaf – Corvus corax
47 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
48 Koolmees – Parus major
49 Baardman – Panurus biarmicus
50 Strandleeuwerik – Eremophila alpestris
51 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
52 Spreeuw – Sturnus vulgaris
53 Merel – Turdus merula
54 Roodborst – Erithacus rubecula
55 Graspieper – Anthus pratensis
56 Waterpieper – Anthus spinoletta
57 Vink – Fringilla coelebs
58 Frater – Linaria flavirostris
59 Putter – Carduelis carduelis
60 Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis
61 Rietgors – Emberiza schoeniclus