Vogelexcursie de Onlanden 10 april 2023

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets 10-4-23

Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op 10 april 2023.

Na uitstel van ruim een week, door ziekte en slecht weer, vond dan vandaag toch een vogelexcursie plaats in de Onlanden. Drie deelnemers gingen van 10.00-13.30 uur op de fiets op zoek naar vogels. Voor twee van hen was het een kennismaking met vogels kijken in hun toekomstige ‘achtertuin’, de derde persoon had al iets ervaring opgedaan in het verleden. Het weer was nu ook beter: 15 °C, windkracht 4-5 en wat zon tussen de wolken door.

Blauwborst en Roerdomp maken indruk!

We begonnen bij de Onlanderij, waar net een invasie van families met jonge kinderen plaats vond. Tja, 2e Paasdag en lammetjes enzo … Na het omdoen van de leenkijkers fietsten we de eerste 100 meter het gebied in. Daar was het direct al raak met een Blauwborst in een boompje. Hij liet zich mooi bekijken door de telescoop, waar de deelnemers echt even van genoten. Ook hoorden we een Fitis zingen. We fietsen door naar het bruggetje, waar we uitgebreid gingen kijken. We zagen o.a. Fuut, Geoorde Futen, Slobeend, Krakeend, Pijlstaart, Wintertaling, Kuifeend, Grauwe Gans, Tureluur en heel veel Kokmeeuwen. Plotseling liet ook een Roerdomp zich even horen, tot verbazing van de deelnemers.

Daarna konden we na 20 meter fietsen al weer afstappen, omdat een Rietzanger zich liet horen en een Rietgors zich ook nog liet zien. Iets verderop, op de kruising, zagen we weer een Blauwborst, maar deze bleef wat korter zitten. Terwijl we verder fietsten hoorden we het gekrijs van een Waterral. We stopten even bij de vistrap, en zagen daar op een drooggevallen stukje een paar Aalscholvers zitten, die net hun vleugels aan het drogen waren. Ook zwom er een paartje Tafeleenden voor de plaat.

Iets verderop zagen we een Graspieper als een parachuutje zijn zang uitvoeren en hoorden we een Tjiftjaf luidkeels zingen. We fietsten een stukje langs de drukke weg, waar we Koolmees, Pimpelmees, Kauw en Spreeuw hoorden/zagen en maakten even een uitstapje over een fietspad, om te kijken of de Koereiger te zien was. Deze liet zich nu niet zien, wel zagen we Brandgans, Nijlgans, Scholekster en Boomkruiper. We reden terug naar de eigenlijke route, en staken de weg over, naar een ander deel van de Onlanden.

De ene Bruine Kiekendief na de andere

We stopten even en zagen Ekster en Witte Kwikstaart en toen we een stukje verder fietsten zagen we Bergeenden en een Ooievaar in het gras. Toen we de brug over gingen kwamen we in de rietvelden terecht, waar we al snel een Torenvalk en de eerste Bruine Kiekendief zagen jagen.

Even pauze (door Leonard)
Even pauze (door Leonard)

Maar het was inmiddels ook tijd voor een koffiepauze met een stuk Drentsche Turf, dus hielden we even een korte vogelpauze.

Na de pauze keken we even in een plas en zagen een steltlopertje op een plaats staan: het bleek een Witgat te zijn, leuk! Ook zagen we een groep Kneutjes in een struik heen en weer vliegen. Daarna fietsten we vol goede moed tegen de wind in, terwijl links en rechts van ons de Bruine Kiekendieven boven de rietvelden aan het jagen waren.

Kijken naar Bruine Kiekendief
Kijken naar Bruine Kiekendief

Roodborsttapuiten en knaagsporen van een Bever

We stopten weer bij een landje, waar een paartje Roodborsttapuiten ‘wonen’, en deze lieten zich mooi door de telescoop bekijken. We fietsten verder en zagen twee Blauwe Reigers opvliegen uit de slootkant. Net na de brug ontdekten we een boom, die flink bewerkt was door een Bever. Zou deze boom er aan het eind van het jaar nog staan?

Knaagsporen van Bever
Knaagsporen van Bever

We sprongen weer op de fiets en passeerden kort daarna het tunneltje, waarna één van de deelnemers een Boerenzwaluw zag vliegen. Iets verderop kwamen we door een bosje, waar we een Roodborst hoorden zingen. We zochten nog even naar de Grote Bonte Specht, die het bosje was ingevlogen, maar vonden alleen maar een heleboel spechtengaten in een paar bomen.

Zoeken naar spechten
Zoeken naar spechten

We gingen verder, keken nog even bij een landje, waar wel eens leuke doortrekkers te zien zijn, maar dat was nu leeg. Niet veel later kwamen we al weer bij de Onlanderij aan, waar we nog even een praatje maakten met boswachter Bart, voordat we ieder weer richting eigen huis gingen. De deelnemers hadden de excursie erg leuk en leerzaam gevonden.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fazant – Phasianus colchicus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Waterral – Rallus aquaticus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Witgat – Tringa ochropus
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Zilvermeeuw – Larus argentatus
25 Ooievaar – Ciconia ciconia
26 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
27 Roerdomp – Botaurus stellaris
28 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
29 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Torenvalk – Falco tinnunculus
32 Ekster – Pica pica
33 Kauw – Coloeus monedula
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
36 Koolmees – Parus major
37 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
38 Fitis – Phylloscopus trochilus
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
42 Spreeuw – Sturnus vulgaris
43 Roodborst – Erithacus rubecula
44 Blauwborst – Luscinia svecica
45 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
46 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
47 Graspieper – Anthus pratensis
48 Vink – Fringilla coelebs
49 Kneu – Linaria cannabina
50 Rietgors – Emberiza schoeniclus