Vogelexcursie de Onlanden 25 mei 2024

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets 25-5-’24

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op 25 mei 2024.

Deze zaterdag kwam een deelnemer uit de stad Groningen op de fiets naar de Onlanden om zijn verjaardagscadeau te innen. Tot nu toe was hij altijd zelf aan het vogels kijken geweest, veel over vogels gelezen, maar nog niet eerder op excursie geweest. Gewapend met verrekijker en fiets stond hij klaar om zijn ‘beproeving’ te ondergaan. Vanwege het weer hadden we in overleg besloten om de excursie om 11.30 uur te starten. Het was een graad of 16, windkracht 2, deels bewolkt en een paar spatjes regen.

We zien een Koekoek vliegen en Geoorde Fuut zwemmen

We begonnen op de parkeerplaats bij de Onlanderij, waar we Vink en Winterkoning hoorden zingen en een Scholekster op het dak zagen zitten. Een uur later waren we nog geen 500 meter verder, maar hadden we ondertussen wel Kleine Karekiet, Fazant, Fitis en Bosrietzanger gehoord en Rietgors, Rietzanger, Blauwborst, Grasmus en Koekoek gezien. Vanaf het bruggetje zagen we ook van alles in het water drijven (o.a. Kuifeend, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Grauwe Gans, Fuut en Geoorde Fuut, waarvan een aantal soorten nieuw waren voor de deelnemer.

Een Visdief en een Kleine Mantelmeeuw kwamen overvliegen en een tweetal Putters vloog luid kwetterend van de ene naar de andere boom. Niet veel later hoorden we de eerste Snor, een geluid dat we tijdens de excursie nog meerdere keren zouden horen en wat de deelnemer niet meer zou vergeten. Een stukje verderop zat een Graspieper in een kaal boompje, en liet zich mooi even door de telescoop bekijken.

Vanaf het volgende bruggetje keken we over de stuw met de vistrap uit. Op de zandplaat liepen Tureluurs tussen de slapende eenden door en een vrouwtje Wilde Eend leek met balanceer-oefeningen bezig te zijn op de stuw.

Bruine Kiekendieven jagen en Roodborsttapuit zit op de paal

We fietsten verder, langs de huizen, waar we Zanglijster, Spreeuw, Boerenzwaluw en Huismus in het weilandje zagen rondscharrelen en we Tjiftjaf hoorden. Na het oversteken van de weg vonden we Bergeenden en Nijlganzen in het landje met paarden en zagen we de eerste Bruine Kiekendief jagen. Inmiddels waren we ook bij de pauzeplek aangekomen. Hier dronken we in het zonnetje even thee met een stuk Drentse Turf, en keken we ondertussen naar Bruine Kiekendieven, die in het rietveld voor ons joegen, voordat een kort buitje ons weer liet inpakken.

Theepauze (door Henri)
Theepauze (door Henri)

Omdat er een eindje verderop al een aantal dagen een Graszanger werd gehoord en gezien, stapten we daar ook even af. Het dier liet zich helaas te kort horen om door de deelnemer opgemerkt te worden, en hield zich daarna weer stil. Dus fietsten we verder en stopten we bij de betonplaten, waar een Roodborsttapuit zijn territorium heeft. De vogel die zich echter eerst op een paaltje liet zien was een Blauwborst, ook leuk natuurlijk. Niet veel later ging op hetzelfde paaltje een mannetje Roodborsttapuit zitten. Ondertussen gierden een paar Gierzwaluwen boven onze hoofden.

Toch nog Witwangsterns!

We gingen verder, totdat we een Geelgors hoorden zingen. Deze liet zich ook mooi even zien, net als een mannetje Zwartkop, die we een klein stukje verderop vonden.

Geelgors in de kijker
Geelgors in de kijker

Na het passeren van de weg stopten we nog even bij een huis met weilandje om te kijken waar daar te zien was, maar daar bleef het bij Merel en Roodborst. Een stuk verderop ontdekten we twee mannetjes Blauwborst, die duidelijk tegen elkaar op aan het zingen waren, elk in zijn eigen struikje of boom.

Inmiddels waren we bijna bij het einde van de excursie aanbeland. We deden nog een laatste poging bij het bruggetje om Witwangsterns te zien, en dat bleek een goede keuze te zijn: er landde een Lepelaar vlak voor ons in het water, zodat we duidelijk konden zien hoe deze vogel zijn voedsel zoekt.

Het toetje van de excursie waren echter twee Witwangsterns, die elk met een lekker hapje in de snavel vlak over ons heen kwamen vliegen. De donkere buik en witte wang waren duidelijk te zien. Met deze soort sloten we de excursie af. De deelnemer had volop genoten van zijn verjaardagscadeau!

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Tafeleend – Aythya ferina
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Fazant – Phasianus colchicus
12 Gierzwaluw – Apus apus
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Tureluur – Tringa totanus
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
23 Visdief – Sterna hirundo
24 Witwangstern – Chlidonias hybrida
25 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
26 Lepelaar – Platalea leucorodia
27 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
28 Grote Zilverreiger – Ardea alba
29 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
30 Ekster – Pica pica
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
33 Fitis – Phylloscopus trochilus
34 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
35 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
36 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
37 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
38 Snor – Locustella luscinioides
39 Zwartkop – Sylvia atricapilla
40 Grasmus – Curruca communis
41 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
42 Spreeuw – Sturnus vulgaris
43 Zanglijster – Turdus philomelos
44 Merel – Turdus merula
45 Roodborst – Erithacus rubecula
46 Blauwborst – Luscinia svecica
47 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
48 Huismus – Passer domesticus
49 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
50 Graspieper – Anthus pratensis
51 Vink – Fringilla coelebs
52 Putter – Carduelis carduelis
53 Geelgors – Emberiza citrinella
54 Rietgors – Emberiza schoeniclus