Vogelexcursie De Onlanden 26 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets 26-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op 26 juni 2021

Van 9.00-12.30 uur was er een fietsexcursie Onlanden afgesproken met twee deelnemers uit de provincie Gelderland. Zij waren nog niet eerder in de Onlanden geweest. Het was 19 °C, licht bewolkt en windkracht 2.

Prachtige Blauwborst en een paar Steltkluten

We gingen van start bij de Onlanderij, waar we na de eerste vogelgeluiden eerst even de koeienstal in liepen. Hier bleken Huismussen te zitten. Buiten de stal hoorden we een Koekoek, en zagen deze in de boom zitten. Daarna gingen we op pad met de fiets, maar stapten al snel weer af. Er bleek vlak naast de Onlanderij een Kleine Karekiet en een Blauwborst te zitten. Vooral de Blauwborst maakte indruk, hij liet zich mooi zien door de telescoop.

En we hadden geluk: er kwamen twee Steltkluten overvliegen, waarvan de ene aan het roepen was. De lange poten vielen direct op, en deze soort hadden de deelnemers nog nooit gezien. Iets verderop konden we nog veel soorten vogels bekijken, zoals de Geoorde Fuut en Rietzanger. Ook bleken er drie Brilduikers te zwemmen.

We fietsten een stukje en stopten toen we een roofvogel zagen vliegen: een jagende Bruine Kiekendief. Op dat moment hoorden we ook een Snor zingen, dat geluid kenden de deelnemers nog niet. En schuin onder het bord met de Zwarte Kraaien er op deed een Rietgors heel hard zijn best.

Bij het bruggetje stopten we even en zagen een Putter in de boom zitten, en even verderop hing een Torenvalk naast het fietspad te ‘bidden’, op zoek naar een lekker muisje.

Roodborsttapuit blijkt toch ‘thuis’ te zijn

We fietsten even langs de drukke weg, zagen Gierzwaluwen en hoorden een Zanglijster. Al snel kwamen we weer in een rustiger stuk, waar we even bij een picknicktafel genoten van koffie/thee en een stuk koek. Toen we weer verder fietsten stuitten we al snel op een Bosrietzanger en een jagende Visdief.

Nog iets verderop zaten twee Graspiepers, druk roepend, vlak bij het fietspad. Ze wilden vast dat we doorfietsten…

Op een plek, waar vaak een Roodborsttapuit te zien is, moesten we even zoeken voordat we hem vonden. Gelukkig liet hij zich toen ook goed zien door de telescoop. Daarna fietsten we het volgende bruggetje over en luisterden even onder de bomen: Zwartkop, Vink, Groenling en Merel lieten zich horen.

Roodborsttapuit
Roodborsttapuit

Op de valreep nog een Gekraagde Roodstaart

Via de tunnel kwamen we weer aan de andere kant van de weg terecht, waar we een Boompieper hoorden zingen. Hij liet zich niet zien, helaas. Een Ooievaar kon zich wat lastiger tussen het groen verstoppen, dus die zagen we wel. Ondertussen zong een Veldleeuwerik zijn zomerse liedje boven ons hoofd.

We waren bijna bij de Onlanderij terug, en ontdekten eindelijk een Buizerd (beter laat dan nooit 😉 ). We stopten nog even bij de waterplas om te kijken of we Slobeenden konden vinden, maar zagen ze niet, dus fietsten we door naar de parkeerplaats. De leenkijkers waren al terug gegeven, toen een Koekoek riep. Bij het zoeken naar het dier ontdekten we een mannetje Gekraagde Roodstaart. Altijd leuk, dit prachtige vogeltje, en zeker als je hem even door de telescoop kunt bekijken.

Met deze soort sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze het heel erg leuk hadden gevonden en vonden dat een excursie op de fiets een mooie mogelijkheid was om op een ochtend een groter gebied te bezoeken. Bovendien hadden ze een leuk aantal soorten voor het eerst van hun leven gezien.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Kuifeend – Aythya fuligula
8 Brilduiker – Bucephala clangula
9 Fazant – Phasianus colchicus
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Koekoek – Cuculus canorus
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
15 Steltkluut – Himantopus himantopus
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
18 Visdief – Sterna hirundo
19 Ooievaar – Ciconia ciconia
20 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
21 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
22 Grote Zilverreiger – Ardea alba
23 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
24 Buizerd – Buteo buteo
25 Torenvalk – Falco tinnunculus
26 Zwarte Kraai – Corvus corone
27 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
28 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
29 Fitis – Phylloscopus trochilus
30 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
31 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
32 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
33 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
34 Snor – Locustella luscinioides
35 Zwartkop – Sylvia atricapilla
36 Grasmus – Curruca communis
37 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
38 Spreeuw – Sturnus vulgaris
39 Merel – Turdus merula
40 Zanglijster – Turdus philomelos
41 Roodborst – Erithacus rubecula
42 Blauwborst – Luscinia svecica
43 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
44 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
45 Huismus – Passer domesticus
46 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
47 Graspieper – Anthus pratensis
48 Boompieper – Anthus trivialis
49 Vink – Fringilla coelebs
50 Groenling – Chloris chloris
51 Putter – Carduelis carduelis
52 Rietgors – Emberiza schoeniclus