Vogelexcursie Zuidlaardermeer 14 mei 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 14-5-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 14 mei 2021.

Vandaag ging een deelnemer uit de provincie Groningen van 9.00-13.30 uur mee op vogelexcursie naar zijn ‘achtertuin’, het Zuidlaardermeer. Hij kende het gebied van het fietsen, maar wilde nu wel eens weten welke vogels hij dan zag. Het was 11 graden, windkracht 2 en bewolkt.

Mooie mannetjes Bruine Kiekendief

We gingen van start met een wandeling aan de oostkant van het Zuidlaardermeer. Na een aantal vogelgeluiden (Winterkoning, Tuinfluiter) waren de zwaluwen en eenden aan de beurt. We zagen een mannetje Bruine Kiekendief boven het riet vliegen. Ondertussen riep een Koekoek en zongen Kleine Karekiet en Snor vanuit het riet. Ook zagen we de eerste Zwarte Sterns. Vanuit de uitkijktoren zagen we meerdere Bruine Kiekendieven, waarvan er zelfs eentje met nestmateriaal sleepte.

We liepen verder en zagen Blauwborst, Oeverlopers en Gele Kwikstaart. De Blauwborst liet zich mooi bewonderen door de telescoop. Ondertussen liet een Roerdomp zich horen. Na deze wandeling reden we naar het volgende punt.

Verrassing: twee Steltkluten

We keken over het gebied uit vanaf de dijk en zagen een rijkdom aan vogels: Zomertaling, Lepelaar, Slobeend en zowaar ook twee Steltkluten! Na dit genietmoment was het tijd om een stukje te rijden en de andere kant van het meer te gaan bekijken. Na een korte koffiepauze met koek zagen we in de verte een Tapuit zitten. Hierna liepen we naar de uitkijktoren, van waaruit we de eerste Witwangsterns zagen vliegen en Tureluur en Grutto in het land zagen zitten.

Putters, Kneu en Geoorde Fuut, wat een kleuren

Bij de volgende stop liepen we een stukje over de dijk en zagen hoe Putters en Kneu zich tegoed deden aan de pluisjes met zaadjes van Paardenbloemen. Een Waterhoen werd weggejaagd door een Meerkoet, en even verderop zwommen Geoorde Futen. Ook zagen we een paar boompjes die aangeknaagd waren door een Bever. De deelnemer was inmiddels aardig onder de indruk geraakt van de prachtige kleuren van de vogels die in Nederland voorkomen.

Niet beloofd, wel gezien: een Zeearend

We reden over de grindweg naar het laatste punt van de excursie: het Gemaal. Hier zagen we nog meer Witwangsterns en Geoorde Futen, en als laatste soort kwam er een onvolwassen Zeearend overvliegen. De Brandganzen gingen massaal de lucht in, en het dier liet zich in de telescoop (hoog in de lucht) mooi zien.

De deelnemers gaf aan een hele leuke excursie te hebben gehad, en was verbaasd over het aantal soorten vogels dat we hadden gezien en/of gehoord.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Zomertaling – Spatula querquedula
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Fazant – Phasianus colchicus
13 Gierzwaluw – Apus apus
14 Koekoek – Cuculus canorus
15 Houtduif – Columba palumbus
16 Waterhoen – Gallinula chloropus
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Kleine Plevier – Charadrius dubius
23 Grutto – Limosa limosa
24 Oeverloper – Actitis hypoleucos
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
27 Visdief – Sterna hirundo
28 Witwangstern – Chlidonias hybrida
29 Zwarte Stern – Chlidonias niger
30 Ooievaar – Ciconia ciconia
31 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
32 Lepelaar – Platalea leucorodia
33 Roerdomp – Botaurus stellaris
34 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
35 Grote Zilverreiger – Ardea alba
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Zeearend – Haliaeetus albicilla
38 Buizerd – Buteo buteo
39 Zwarte Kraai – Corvus corone
40 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
41 Koolmees – Parus major
42 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Huiszwaluw – Delichon urbicum
45 Fitis – Phylloscopus trochilus
46 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
47 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
48 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
49 Snor – Locustella luscinioides
50 Tuinfluiter – Sylvia borin
51 Grasmus – Curruca communis
52 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
53 Spreeuw – Sturnus vulgaris
54 Merel – Turdus merula
55 Zanglijster – Turdus philomelos
56 Blauwborst – Luscinia svecica
57 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
58 Tapuit – Oenanthe oenanthe
59 Huismus – Passer domesticus
60 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
61 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
62 Graspieper – Anthus pratensis
63 Vink – Fringilla coelebs
64 Kneu – Linaria cannabina
65 Putter – Carduelis carduelis
66 Rietgors – Emberiza schoeniclus