Vogelexcursie Zuidlaardermeer 19 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 19-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 19 juni 2021.

Vandaag was er van 9.00-12.30 uur een vogelexcursie Zuidlaardermeer geboekt door iemand uit Drenthe. Zij deed deze excursie als verrassing cadeau aan een goede vriendin van haar, en ging zelf ook mee. De dames waren natuurliefhebbers, maar hadden nog niet eerder specifiek naar vogels gekeken. Het was een bewolkte ochtend, 20°C en windkracht 4.

Een Koekoek laat zich zien

Toen we elkaar hadden gevonden op de (grote) parkeerplaats, werd een leenkijker omgedaan en was het duidelijk wat we gingen doen. We startten met een paar vogelgeluiden, voordat we gingen wandelen. Het luisteren en kijken wisselden elkaar steeds af met o.a. Fitis, Huiszwaluw, Koekoek, Kokmeeuw en Kleine Karekiet. In het riet lieten Kneu en Rietgors zich zien door de telescoop, en daarnaast joeg een Visdief boven het water naar kleine visjes. Opeens kwam er ook een Koekoek overvliegen, een soort die de dames nog nooit hadden gezien. Even daarna kwam een imposant mannetje Bruine Kiekendief voorbij, die zich goed liet zien.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer Uitzicht vanaf het bruggetje
Uitzicht vanaf het bruggetje

Bij het bruggetje was de Rietzanger weer flink aan het zingen en ook een Zwartkop liet zich goed horen. Vanaf de uitkijktoren zagen we Grote Zilverreiger en Grasmus, en aan de andere kant zat een familie Nijlgans. Een Blauwe Reiger leek even na te denken over een jong Nijlgansje, maar de hoorns van bok van de Nederlandse Landgeiten weerhielden hem er wellicht van.

Verderop vonden we een Roodborsttapuit, Kleine Plevier en Slobeend en even later liet ook de Gele Kwikstaart zich mooi zien door de telescoop. Inmiddels waren we weer op de parkeerplaats aanbeland en reden we naar de volgende plek.

Steltkluten en Geoorde Futen als ‘lifers’

Vogelexcursie Zuidlaardermeer Steltkluut
Steltkluut

Na een korte koffie-en theepauze met Drentse Turf bekeken we het gebiedje en vonden we al snel een paar Steltkluten tussen de Kokmeeuwen en Visdiefjes. Ook zagen we Geoorde Futen, Grutto’s Wintertaling, Tureluur, Kluut en Kemphaan. Ondertussen zong er op de achtergrond een Geelgors. De dames waren onder de indruk van de vogelrijkdom van dit gebiedje en waren een paar ‘lifers’ (een soort die je voor de eerste keer in je leven waarneemt) rijker.

We reden naar de andere kant van het meer voor de laatste stop. Voor het laatste stuk reden we even in één auto naar het eindpunt, en keken onderweg nog even naar het lege nest van de Zeearend.

Veel Witwangsterns en ook Zwarte Sterns vliegen voorbij

Toen we uitstapten vlogen de Witwangsterns al vrij dicht voor ons langs, al snel gevolgd door Zwarte Stern. Boven ons zong ondertussen een Veldleeuwerik. We liepen even de dijk op, en gingen toen door naar de andere kant. Hier vonden we Waterhoen en hoorden we een Snor. De Bosrietzanger in het struikje zong vandaag iets minder, maar liet zich nog wel even horen. We genoten door de telescoop nog even van de aanblik van een jonge Geoorde Fuut die gevoerd werd door één van de ouders, voordat we terug liepen naar de auto.

De deelneemsters waren verbaasd over het grote aantal soorten vogels dat ze deze ochtend hadden gezien en gehoord en hadden de excursie als een geweldige introductie in het vogels kijken ervaren, waar ze met volle teugen van hadden genoten.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Slobeend – Spatula clypeata
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Wintertaling – Anas crecca
8 Tafeleend – Aythya ferina
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Fazant – Phasianus colchicus
11 Gierzwaluw – Apus apus
12 Koekoek – Cuculus canorus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Waterhoen – Gallinula chloropus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Steltkluut – Himantopus himantopus
20 Kluut – Recurvirostra avosetta
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Kleine Plevier – Charadrius dubius
23 Grutto – Limosa limosa
24 Kemphaan – Calidris pugnax
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
27 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
28 Visdief – Sterna hirundo
29 Witwangstern – Chlidonias hybrida
30 Zwarte Stern – Chlidonias niger
31 Ooievaar – Ciconia ciconia
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
34 Grote Zilverreiger – Ardea alba
35 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
36 Buizerd – Buteo buteo
37 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
38 Zwarte Kraai – Corvus corone
39 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
41 Huiszwaluw – Delichon urbicum
42 Fitis – Phylloscopus trochilus
43 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
44 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
45 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
46 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
47 Snor – Locustella luscinioides
48 Zwartkop – Sylvia atricapilla
49 Tuinfluiter – Sylvia borin
50 Grasmus – Curruca communis
51 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
52 Spreeuw – Sturnus vulgaris
53 Merel – Turdus merula
54 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
55 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
56 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
57 Graspieper – Anthus pratensis
58 Kneu – Linaria cannabina
59 Geelgors – Emberiza citrinella
60 Rietgors – Emberiza schoeniclus