Vogelexcursie Zuidlaardermeer 21 april 2019

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 21 april 2019

Privé vogelexcursie verslag Zuidlaardermeer 21 april 2019

Op deze eerste paasdag ging ik om 9.00 uur met twee mensen uit de stad Groningen op stap bij het Zuidlaardermeer. Ze hadden deze excursie cadeau gekregen van iemand. Ze waren beide gevorderde vogelaars, hadden zelf ook een telescoop mee, dus het beloofde een interessante ochtend te worden. Het was weer een stralende dag, windkracht 3, en de temperatuur liep op van 9-20 graden Celcius.

Tapuiten en Paapjes bij Leinwijk

Op de parkeerplaats bij Leinwijk begonnen we met de vogels en hun geluiden om ons heen. Daarna gingen we aan de wandel, waarbij bleek dat de deelnemers deze route nog niet kenden. In de struikjes langs het pad zongen Rietgors en Rietzanger het hoogste lied, en ook een Blauwborst liet zich zo nu en dan even kort zien. De Visdiefjes en Boerenzwaluwen vlogen ondertussen over ons heen. We hoorden de eerste Koekoek van het jaar en de roffel van de Grote Bonte Specht. Toen we over het water keken ontdekte we o.a. Fuut en Krakeend. Plotseling zag één van de deelnemers iets op een slikplaat zitten: het bleek een Tapuit te zijn. Altijd leuk! Toen we verder liepen zagen we er nog een aantal, en in het ruige veldje bleken ook nog Paapjes te zitten, die zich ook mooi lieten zien door de telescoop.

We liepen verder over het pad en hoorden een Sprinkhaanzanger (het ‘naaimachientje’). En boven het riet vloog eerst een vrouwtje en later een mannetje Bruine Kiekendief. Ondertussen was een Reebok bezig het water over te steken. We stonden ver genoeg weg om het dier rustig zijn gang te laten gaan. Toen we verder liepen zagen we een viertal Zomertalingen langs het riet zwemmen, waarbij de witte halve maan boven het oog van het mannetje duidelijk te zien was. Ook Wintertaling was aanwezig in dit stukje water.

Bevers vanuit de uitkijktoren

We kwamen aan bij de uitkijktoren en gingen natuurlijk even boven kijken. We hoorden al vrij snel een Snor zingen, waarvan de zang dus lager was dan van de Sprinkhaanzanger. Een Baardmannetje, Tafeleend en twee Kluten lieten zich door de telescopen zien. Tot onze grote verrassing zagen we ineens een Bever zwemmen, en even later zelfs nog een tweede exemplaar! Ze zwommen wat heen en weer, zodat we zelfs nog konden fotograferen.

Beflijsters in het veld

We gingen verder met de wandeling door het gebied en zagen onderweg Kolganzen, Graspiepers, nog meer Tapuiten en Paapjes. En als klap op de vuurpijl liepen er ook nog 3 Beflijsters door het gras. Ook deze lieten zich prima bewonderen door de telescopen. Na dit genietmoment gingen we verder en zagen nog Torenvalk en een opvliegend Witgatje.

Het laatste stukje van deze wandeling ging langs huizen, waar we nog een Heggenmus zagen zingen. Hierna was het tijd voor koffie, thee en een heerlijk stuk Drentse turf, terwijl we ondertussen natuurlijk doorgingen met vogels kijken en luisteren. Daarna was het tijd om naar de andere kant van het Zuidlaardermeer te rijden. Omdat de deelnemers zelf al regelmatig richting Vos, de palingboer gingen, kozen we er in overleg voor om direct door te rijden naar het Gemaal in de Onnerpolder. Hier waren zij nog nooit geweest. In Onnen stapten zij bij mij in de auto, terwijl ondertussen de eerste Huiszwaluwen, Huismussen en een Turkse Tortel genoteerd werden.

Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen bij het Gemaal

Onderweg naar het Gemaal zagen we Waterhoen en Grutto, en hoorden we een eenzame Veldleeuwerik zingen. Vanaf de bovenkant van het gemaal waren Slobeenden, nog meer Zomertalingen, Smienten, Kemphanen en Geoorde Futen te zien. De Zwarte Ibis, die er een dag tevoren nog was waargenomen, liet zich helaas niet zien. Wel vlogen er in de verte Zwarte Sterns en Dwergmeeuwen boven het water.

Helemaal in de verte waren een paar Steltkluten te zien. Omdat daar nog een aantal leuke soorten waren gemeld, kozen we ervoor om ook nog even naar die plek te gaan. Hiervoor moesten we een klein stukje rijden, waarbij we (eindelijk) een Gele Kwikstaart zagen.

Steltkluten, veel Bosruiters en één Groenpootruiter

We begonnen aan de wandeling, waarbij we wisten dat de excursie uit zou gaan lopen. Dit deden de deelnemers maar al te graag 😉 Onderweg zagen we een Blauwe Kiekendief jagen, en nog een tweetal Torenvalken. Toen we waren aanbeland bij het waterrijke gedeelte zagen we direct heel veel Kemphanen en een viertal Steltkluten. Wat een prachtig gezicht! Ook zagen we tussen alle Kemphanen een Groenpootruiter staan. Toen we het pad naar de auto weer terug liepen, zat er een groep van 10 Bosruiters in een plas langs de weg. Aan de andere kant van de weg stond een Tapuit op een paaltje, en in het land liepen een paar Roeken.

Ruim een uur later dan gepland beëindigden we de excursie. We hadden veel gezien, waaronder veel leuke soorten en eerste waarnemingen van het jaar (voor onszelf). Het was een geslaagde ochtend!

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis 
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Kolgans – Anser albifrons
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor
5  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6  Bergeend – Tadorna tadorna
7  Zomertaling – Spatula querquedula
8  Slobeend – Spatula clypeata
9  Krakeend – Mareca strepera
10  Smient – Mareca penelope
11  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12  Wintertaling – Anas crecca
13  Tafeleend – Aythya ferina
14  Kuifeend – Aythya fuligula
15  Fazant – Phasianus colchicus
16  Fuut – Podiceps cristatus
17  Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18  Ooievaar – Ciconia ciconia
19  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
20  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
21  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
22  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
23  Buizerd – Buteo buteo
24  Waterhoen – Gallinula chloropus
25  Meerkoet – Fulica atra
26  Scholekster – Haematopus ostralegus
27  Steltkluut – Himantopus himantopus
28  Kluut – Recurvirostra avosetta
29  Kievit – Vanellus vanellus
30  Grutto – Limosa limosa
31  Kemphaan – Calidris pugnax
32  Witgat – Tringa ochropus
33  Bosruiter – Tringa glareola
34  Groenpootruiter – Tringa nebularia
35  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
36  Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
37  Visdief – Sterna hirundo
38  Zwarte Stern – Chlidonias niger
39  Holenduif – Columba oenas
40  Houtduif – Columba palumbus
41  Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
42  Koekoek – Cuculus canorus
43  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
44  Torenvalk – Falco tinnunculus
45  Ekster – Pica pica
46  Kauw – Coloeus monedula
47  Roek – Corvus frugilegus
48  Zwarte Kraai – Corvus corone
49  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
50  Koolmees – Parus major
51  Baardman – Panurus biarmicus
52  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
53  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
54  Huiszwaluw – Delichon urbicum
55  Fitis – Phylloscopus trochilus
56  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
57  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
58  Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
59  Snor – Locustella luscinioides
60  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
61  Spreeuw – Sturnus vulgaris
62  Beflijster – Turdus torquatus
63  Merel – Turdus merula
64  Zanglijster – Turdus philomelos
65  Blauwborst – Luscinia svecica
66  Paapje – Saxicola rubetra
67  Tapuit – Oenanthe oenanthe
68  Huismus – Passer domesticus
69  Heggenmus – Prunella modularis
70  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
71  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
72  Graspieper – Anthus pratensis
73  Groenling – Chloris chloris
74  Kneu – Linaria cannabina
75  Rietgors – Emberiza schoeniclus

Europese Bever – Castor fiber 
Ree – Capreolus capreolus