Vogelexcursie Zuidlaardermeer 27 mei 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 27-5-2021

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 27 mei 2021.

Twee vogelliefhebbers uit Zuid-Holland gingen vandaag van 10.00-13.30 uur mee rond het Zuidlaardermeer. Het was 10 °C, windkracht 3 en bewolkt, met zo nu en dan een bui.

Zo klinkt dus een Zanglijster!

Op het afgesproken tijdstip gingen we van start aan de oostkant van het meer. Ze hadden al een paar jaar ervaring met vogels kijken, en waren sinds kort ook begonnen met het fotograferen van vogels. De geluiden bleek nog een onontgonnen terrein voor hen te zijn, dus we begonnen op de parkeerplaats met een zingende Zanglijster (herhalingen). Direct daarna hoorden we een Kleine Karekiet, en ondertussen keken we ook naar de verschillende zwaluwen. Iets verderop bleek een Koekoek op het uiteinde van een tak te zitten. Die hadden ze nog nooit zo goed gezien.

Verderop langs het pad zong Tuinfluiter en Zwartkop, en vanuit de uitkijktoren zagen we een Bruine Kiekendief vliegen. Een Roerdomp zagen we helaas niet, we hoorden hem wel, net als een Snor.

Uitkijktoren
Uitkijktoren

Grasmus, Rietzanger en Rietgors lieten zich wel mooi zien. Ook zagen we toch nog een paar Gele Kwikstaarten, waarvan er eentje mooi op een paaltje ging zitten. We kwamen weer bij de auto’s en reden naar de volgende plek, een locatie waar de deelnemers zelf niet zo snel naar toe zouden zijn gegaan.

Steltkluut op het nest en Witwangsterns op een paaltje

Ter plekke bleek het een goede keuze om deze plaats te bezoeken: het wemelde van de vogels. Er zwommen talloze eenden en er vlogen Huiszwaluwen, Visdieven en zelfs twee Witwangsterns. Ook telden we uiteindelijk 4 Steltkluten, waarvan er eentje op het nest zat. Ook zwommen er meerdere Geoorde Futen rond, steeds weer onderduikend, en op de slikrand liep ook nog een Kleine Plevier. Er werd volop gefotografeerd, en ook van de telescoop werd goed gebruik gemaakt.

Zwarte Sterns en een te snelle Witvleugelstern

We reden naar de andere kant van het meer en dronken eerst even een kop koffie met een lekker stuk Drentse Turf erbij. Tijdens deze korte pauze werden we getrakteerd op een zingende Veldleeuwerik, die laag boven het gras hing, vlak voor onze neus. Ook kwam er een Ooievaar langs vliegen. Toen we naar de uitkijktoren liepen hoorden we het ‘gemekker’ van de ‘hemelgeit’, oftewel een Watersnip die geluid maakte met zijn staartveren.

Vanuit de uitkijktoren zagen we meerdere sterntjes vliegen: Visdiefjes en vooral ook Zwarte Sterns. De zoektocht naar een Witvleugelstern leverde één exemplaar op, maar die was de deelnemers helaas net te snel af. Hij vloog uit beeld en liet zich daarna niet meer zien. Tijd om naar de laatste plek te gaan: de Osdijk.

Eindelijk laat de Kneu zich goed zien!

We wandelden over de dijk, terwijl we nog een keer genoten van de Geoorde Fuut en allerlei andere vogels. Toen we terug liepen naar de auto zagen we een Kneu in een struikje zitten. De rest van de excursie was deze soort de deelnemers steeds net te snel af, maar deze vogel bleef mooi zitten. De rode borstvlekken waren nu duidelijk zichtbaar door de telescoop.

Dames op zoek (foto door Marcel)
Dames op zoek (foto door Marcel)

Met deze soort sloten we de excursie af. De deelnemers gaven aan dat ze het erg leuk hadden gevonden en veel hadden geleerd. Vooral de geluiden zouden ze de komende tijd eens op letten 😉

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Gierzwaluw – Apus apus
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Steltkluut – Himantopus himantopus
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Kleine Plevier – Charadrius dubius
22 Grutto – Limosa limosa
23 Watersnip – Gallinago gallinago
24 Tureluur – Tringa totanus
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Visdief – Sterna hirundo
27 Witwangstern – Chlidonias hybrida
28 Zwarte Stern – Chlidonias niger
29 Ooievaar – Ciconia ciconia
30 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31 Roerdomp – Botaurus stellaris
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Koolmees – Parus major
36 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
37 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
38 Huiszwaluw – Delichon urbicum
39 Fitis – Phylloscopus trochilus
40 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
41 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
42 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
43 Snor – Locustella luscinioides
44 Zwartkop – Sylvia atricapilla
45 Tuinfluiter – Sylvia borin
46 Grasmus – Curruca communis
47 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48 Spreeuw – Sturnus vulgaris
49 Merel – Turdus merula
50 Zanglijster – Turdus philomelos
51 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
52 Huismus – Passer domesticus
53 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
54 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
55 Graspieper – Anthus pratensis
56 Vink – Fringilla coelebs
57 Kneu – Linaria cannabina
58 Rietgors – Emberiza schoeniclus